Seçmeli Tarih 1 Dersi 2015 - 2016 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

I. Attila
II. Mete Han
III. Bumin Kağan
Yukarıdakilerden hangileri devlet kurucusudur?

 • Yalnız I
 • Yalnız II
 • Yalnız III
 • I, II ve III
Soru 2

Orta Asya’daki Avar egemenliğine, aşağıdaki devletlerden hangisi son vermiştir?

 • I. Kök Türk Devleti
 • II. Kök Türk Devleti
 • Avrupa Hun Devleti
 • Tuna Bulgar Devleti
Soru 3

Altay – Sayan dağlarının kuzeybatısı, Tanrı Dağları’nın kuzeyi, Aral Gölü’nün çevresi ve Hazar Denizi’nin doğusu arasında kalan bölge için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 • Türklerin ilk ana yurtlarının sınırlarıdır.
 • İslamiyet’in en geniş yayıldığı coğrafyadır.
 • Türklerin tarih boyunca göç ettikleri topraklardır.
 • Tarihte Mezopotamya olarak isimlendirilen topraklardır.
Soru 4

İlk Çağ’ın sona ermesinde ve Orta Çağ’ın başlamasında etkili olan Türk topluluğu, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Peçenekler
 • Kumanlar
 • İskitler
 • Hunlar
Soru 5

Orta Asya Türk kültüründe aşağıdakilerden hangisi görülmez?

 • Kut anlayışı
 • Tek eşle evlilik
 • Göçebe hayat tarzı
 • Hükümdarın halk tarafından seçilmesi
REKLAM
Soru 6

10. yüzyılın sonlarına doğru Karadeniz’in kuzeyinde yaşayan Macarları göçe zorlayarak Don ve Dinyester nehirleri arasındaki toprakları ele geçiren Türk topluluğu, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Karluklar
 • Peçenekler
 • Türgişler
 • Sabarlar
Soru 7

Aşağıdaki kavramlardan hangisi ilk Türklerde yazılı olmayan hukuk kurallarına verilen isimdir?

 • Balbal
 • Töre
 • Kut
 • Toy
Soru 8

Turfan Uygurları;
• Moğolların resmî dillerinin Uygur dili olmasını sağlamışlar,
• Moğollara hayvancılık, meyvecilik ve sanatla ilgili pek çok şeyler öğretmişlerdir.
Verilen bilgiden Turfan Uygurlarının Moğollar üzerinde en çok hangi alanda etkili oldukları çıkarılabilir?

 • Astronomi
 • Askerî
 • Kültür
 • Hukuk
Soru 9

Aşağıdaki Türk devletlerinden hangisinin yönetici zümresi Musevilik dinini kabul etmiştir?

 • Avar
 • Türgiş
 • Sabar
 • Hazar
Soru 10

Talas Savaşı’nda Çinlilere karşı Müslüman Arapların yanında yer alan Türk topluluğu, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Karluklar
 • Kırgızlar
 • Türgişler
 • Avarlar
Soru 11

Uygurlar, aşağıdakilerden hangisinin sonucunda yerleşik hayata geçmişlerdir?

 • Kürşad İhtilali
 • Kavimler Göçü
 • Mani dininin benimsenmesi
 • Satuk Buğra Han’ın Müslüman olması
Soru 12

Aşağıdaki topluluklardan hangisinin II. Kök Türk Devleti’nin yıkılmasında etkisi yoktur?

 • Basmillerin
 • Karlukların
 • Uygurların
 • İskitlerin
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi Türk adının anlamlarından biri değildir?

 • Miğfer
 • Tutumlu
 • Türemek
 • Olgunluk Çağı
REKLAM
Soru 14

“Asya Hunlarında “Kutuhou”, Avrupa Hunlarında “Onügez”, Kök Türklerde “Tonyukuk”, Uygurlarda “Kutlu” eski dönem Türk tarihinin meşhur _________”
Cümlede verilen bilginin doğru olabilmesi için boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

 • bitikçileridir.
 • aygucılarıdır.
 • tudunlarıdır.
 • vezirleridir.
Soru 15

Aşağıdaki müzik aletlerinden hangisi “Türk Kanunu” anlamındadır?

 • Kithara
 • Kudüm
 • Obua
 • Çevn
Soru 16

İlk Türklerin aileye verdiği isim aşağıdakilerden hangisidir?

 • Oğuş
 • Urug
 • Budun
 • Uluş
Soru 17

Bizans İmparatorluğu’na giden ilk resmî heyet, aşağıdaki hangi Türk devletine aittir?

 • Avar
 • Uygur
 • Kök Türk
 • Karluklar
Soru 18

Tarihte Hunlarla Çinliler arasındaki mücadelelerin en önemli nedeni, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Çin Seddini inşa etmek
 • İpek Yolu’na hâkim olmak
 • Cengiz Yasalarına sahip çıkmak
 • İslamiyet’i Orta Asya’ya yaymak
Soru 19

Aşağıdaki devlet – destan eşleştirmesinden hangisi doğrudur?

 • Uygur – Bozkurt
 • Kök Türk – Türeyiş
 • Hun – Oğuz Kağan
 • Kırgız – Alp Er Tunga
Soru 20

Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinin yıkılmasında, aşağıdakilerden hangisinin rolü yoktur?

 • İç isyanların
 • Kut anlayışının
 • Çin entrikalarının
 • Gök Tanrı inancının
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CAADDBBCDACDBDAACBCD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?