Seçmeli Tarih 2 Dersi 2015 - 2016 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Türklerle Müslüman Araplar arasındaki ilk ilişkiler, aşağıdaki hangi dönemde başlamıştır?

 • Muaviye Dönemi
 • Hz. Ömer Dönemi
 • Hz. Osman Dönemi
 • Harun Reşit Dönemi
Soru 2

İslam tarihinde kaç tane “Akabe Biatı” vardır?

 • 7
 • 5
 • 4
 • 2
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi, Hz. Muhammed’in doğduğunda meydana gelen mucizevi olaylardan biri değildir?

 • İran’daki Sava Gölü’nün kuruması
 • İran’daki Semave Deresi’nin taşması
 • Roma İmparatorluğu’nun parçalanması
 • Mecusilerin bin yıldır yanan kutsal ateşlerinin sönmesi
Soru 4

Cahiliye Dönemi’nde Arap toplumu arasında gelişen sanat dalı, aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?

 • Şiir – Hitabet
 • Resim – Müzik
 • Mimarlık – Bale
 • Heykeltıraşlık – Opera
Soru 5

Hz. Muhammed Veda Haccı’nı miladi hangi yıl yapmıştır?

 • 630
 • 632
 • 634
 • 638
REKLAM
Soru 6

Mısır’daki Türk hâkimiyetinin öncüsü olan ilk Müslüman Türk devleti, aşağıdakilerden hangisidir?

 • İhşidîler
 • Eyyübiler
 • Tolunoğulları
 • Büyük Selçuklular
Soru 7

Dandanakan Savaşı’ndan sonra Büyük Selçuklu Devleti’nde “sultan” unvanını alan hükümdar, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Çağrı Bey
 • Tuğrul Bey
 • Arslan Bey
 • Melikşah
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi Karahanlılar için kullanılan isimlerden değildir?

 • İlek Hanlar
 • Afrâsiyaboğulları
 • Türkistan Uygur Hanları
 • Oğuz Yabgu Devleti
Soru 9

Ceyhun Irmağı’nın Aral Gölü’ne döküldüğü delta bölgesine verilen isim, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Harzem
 • Katvan
 • Mezopotamya
 • Maveraünnehir
Soru 10

Bâtıniliği, Selçuklu Devleti’ne taşıyan kişi, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Mevlana
 • Hasan Sabbah
 • Humaraveyh
 • Yusuf Kadir Han
Soru 11

Nizamiye Medresesini açarak üniversitelerin temelini atan Türk devleti, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Osmanlı
 • Harzemşahlar
 • Büyük Selçuklu
 • Anadolu Selçuklu
Soru 12

Büyük Selçuklularda ağır siyasi suçlular ile yüce divan sıfatıyla şikâyetçi olunan devlet memurlarının yargılandığı divan, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Divan-ı Mezalim
 • Divan-ı İstifa
 • Divan-ı İşraf
 • Divan-ı Arz
Soru 13

İlk Türk - İslam devletlerinde görülen;
I. Hutbe okutmak,
II. Çetr kurdurmak,
III. Para bastırmak,
IV. Nevbet çaldırmak
gibi uygulamalardan hangileri hükümdarlık sembollerinden kabul edilir?

 • Yalnız III
 • II ve III
 • I, III ve IV
 • I, II, III ve IV
REKLAM
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi, Selçuklu ordu teşkilatında bulunan “Gulam Ordusu” ile ilgili doğru bir bilgidir?

 • Gönüllülerdir.
 • Doğrudan sultana bağlı maaşlı muhafız birlikleridir.
 • Kendilerine ikta verilen kişilerin topladıkları vergi karşılığında yetiştirdikleri atlı askerlerdir.
 • Selçuklulara bağlı devlet ve beyliklerin savaş zamanında gönderdikleri ücretli askerlerdir.
Soru 15

Türk – İslam edebiyatının ilk örnekleri, aşağıdaki devletlerden hangisinin döneminde ortaya çıkmaya başlamıştır?

 • Babürlüler
 • Gazneliler
 • Karahanlılar
 • Harzemşahlar
Soru 16

Türk – İslam devletlerinde hükümdarın oğulları arasında meydana gelen taht mücadelelerine sıkça rastlanırdı.
Bu durumun temel nedeni, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Çin’e komşu olunması
 • Merkezî otoritenin güçlü olması
 • Belirli bir veraset sisteminin olmaması
 • Rekabetin güçlü hükümdarlar ortaya çıkarması
Soru 17

Selçuklularda şehzadelerin devlet yönetimi konusunda tecrübe kazanmaları için vilayetlere vali olarak tayin edilmeleri sırasında onlara yardımcı olmak üzere yanlarına verilen devlet görevlisi, aşağıdakilerden hangisidir?

 • İlbaşı
 • Yabgu
 • Camedar
 • Atabey
Soru 18

İlk Türk – İslam devletlerinin Bağdat, Merv, Buhara, Semerkant, Kaşgar, Hotan ve Kansu gibi kentlerinde iktisadi hayatın çok gelişmiş olmasının temel nedeni, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Esnaf teşkilatının gelişmiş olması
 • İpek Yolu üzerinde bulunmaları
 • Tarıma önem vermeleri
 • Çin’e komşu olmaları
Soru 19

Eyyubi Devleti’nin yıkılmasıyla aynı topraklarda kurulan yeni devlet, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Memlûk
 • Fatimî
 • Babür
 • Timur
Soru 20

• Ünlü bilgin Uluğ Bey’in öğrencisidir.
• Matematik ve astronomi alanlarında çalışmıştır.
• Semerkant Gözlem Evinin müdürlüğünde bulunmuştur.
• Fatih Sultan Mehmet Han Dönemi’nde İstanbul’a gelerek Osmanlı hizmetine girmiştir.
Hakkında kısa bilgi verilen Türk bilgini, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Farabî
 • Harezmî
 • Ali Kuşçu
 • Ali Şir Nevai
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BDCABCBDABCADBCCDBAC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?