Seçmeli Türk Edebiyatı 5 Dersi 2015 - 2016 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Tanzimat Fermanı aşağıdakilerin hangisi tarafından hazırlanmıştır?

 • Mustafa Reşit Paşa
 • Ahmet Cevdet Paşa
 • Ziya Paşa
 • Ali Paşa
Soru 2

Eserde Bihruz Bey tipi ile mirasyediliği ve Batılılaşmayı giyim, kuşam ve gereksiz yerlerde Fransızca sözcükler kullanma olarak algılayan anlayış eleştirilmektedir. Bu tür Batılılaşmanın insanı gülünç duruma düşüreceğini vurgulayan eser, edebiyatımızın ilk realist romanıdır.
Bu parçanında tanıtılan eser aşağıdakilerden hangisidir?

 • Sergüzeşt
 • Araba Sevdası
 • Eylül
 • Cezmi
Soru 3

Aşağıdakilerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?

 • Edebiyat, toplumların gelişmesini sağlayan bir bilim dalıdır.
 • Edebiyatla sosyal ve siyasi yaşam arasında etkileşim söz konusudur.
 • Edebiyat; düşüncelerin gelişmesini, duyguların zenginleşmesini sağlar.
 • Toplumların yüzyıllar boyunca geçirdiği aşamalar edebî eserlere yansır.
Soru 4

Tanzimat edebiyatının başlaması aşağıdaki gelişmelerin hangisi ile gerçekleşmiştir?

 • Tanzimat Fermanı’nın ilan edilmesi
 • İlk edebî romanın yayımlanması
 • İlk özel gazetenin çıkması
 • İlk roman çevirisi
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat II. Dönem edebiyatının özellikleri arasında sayılamaz?

 • Dilde sadeleşme çabaları terk edilmiştir.
 • Eserlerde bireysel temalar ele alınmıştır.
 • Realizm akımı etkili olmuştur.
 • Toplum için sanat anlayışı benimsenmiştir.
REKLAM
Soru 6

Sanatçı, hem klasik tarzda hem de yeni anlayışla şiirler yazmasına rağmen eskiye daha çok bağlı kalmıştır. Bu düşüncesini de Tercüman-ı Hakikat ve Saadet gazetelerinde özellikle Recaizade Mahmut Ekrem’e karşı savunmuştur. Bu yöndeki düşüncelerini “Demdeme” adlı eserinde açıkça görmek mümkündür.
Bu parçanında sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Namık Kemal
 • Muallim Naci
 • Abdülhak Hamit Tarhan
 • Ahmet Mithat Efendi
Soru 7

Aşağıdaki eser-tür eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

 • Takip – hikâye
 • Sergüzeşt – roman
 • Eş’ar-ı Ziya – şiir
 • Afife Anjelik – tiyatro
Soru 8

Ne efsunkâr imişsin âh ey dîdar-ı hürriyyet
Esîr-i aşkın olduk gerçi kurtulduk esaretten
Namık Kemal’in “Hürriyet
Kasidesi”nden alınmış bu dizelerine bakıldığında kasidelerde ele alınan klasik konulardan uzaklaşıldığı görülmektedir.
Bu bilgiden hareketle Tanzimat Dönemi şiiri için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 • Aruz ölçüsü terk edilerek hece ölçüsü kullanılmıştır.
 • Batı edebiyatından alınan nazım şekilleri tercih edilmiştir.
 • Eski şiire şekil olarak bağlı kalınmış, şiirin içeriği değiştirilmiştir.
 • Şiirde parnasizm ve sembolizm akımlarının etkisi söz konusudur.
Soru 9

I. İlk edebî roman
II. İlk özel gazete
III. Sergilenen ilk tiyatro eseri
Aşağıdaki eserlerden hangisinin özelliği yukarıda verilmemiştir?

 • Tercüman-ı Ahvâl
 • Vatan yahut Silistre
 • Şair Evlenmesi
 • İntibah
Soru 10

Romantizm akımının ilkelerini ortaya koyarak bu akımın doğmasını sağlayan Fransız yazar aşağıdakilerden hangisidir?

 • La Fontaine
 • Moliere
 • Mallarme
 • Victor Hugo
Soru 11

Sanatçı hikâye ve roman türlerinde eserler verdi. Eserlerinde romantizmden realizme geçiş açıkça görülmektedir. “Küçük Şeyler” adlı eseri hikâye türünün gelişmesi açısından oldukça önemlidir.
Bu parçanında hakkında bilgi verilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

 • İbrahim Şinasi
 • Şemsettin Sami
 • Ahmet Mithat Efendi
 • Sami Paşazade Sezai
Soru 12

Aşağıdaki eser-sanatçı eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

 • Harabat – Ziya Paşa
 • Cezmi – Namık Kemal
 • Sahra – Şemsettin Sami
 • Zemzeme – Recaizade Mahmut Ekrem
Soru 13

İbrahim Şinasi aşağıdaki türlerden hangisinde eser vermemiştir?

 • Şiir
 • Roman
 • Tiyatro
 • Makale
REKLAM
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Dönemi ile şiire giren konular arasında gösterilemez?

 • Aşk
 • Adalet
 • Özgürlük
 • Millet
Soru 15

Tanzimat Dönemi’nde roman ve hikâye türlerinde verdiği eserlerle halka okumayı sevdirmeyi amaçlamıştır. Halkı bilinçlendirmeyi amaçlayan sanatçı eserlerinde toplumsal konuları ele almıştır. Yanlış Batılılaşmayı ele aldığı Felâtun Bey ile Rakım Efendi romanı, bu konuyu işleyen başarılı bir eserdir.
Bu parçanında söz edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Abdülhak Hamit Tarhan
 • Ahmet Vefik Paşa
 • Şemsettin Sami
 • Ahmet Mithat Efendi
Soru 16

Edebiyatımızdaki ilk resmî gazete _________ , ilk yarı resmî gazete ise _________ adını taşımaktadır.
Bu cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir?

 • Takvim-i Vakâyi – Ceride-i Havadis
 • Tercüman-ı Ahval – Tercüman-ı Hakikat
 • Hürriyet – Takvim-i Vakâyi
 • İbret – Tercüman-ı Hakikat
Soru 17

Aşağıdaki sanatçılardan hangisi La Fontaine’den fabl çevirileri yapmıştır?

 • Namık Kemal
 • İbrahim Şinasi
 • Yusuf Kamil Paşa
 • Ziya Paşa
Soru 18

Edebiyatımızda ilk yerli roman olarak kabul edilen eser aşağıdakilerden hangisidir?

 • İntibah
 • Sergüzeşt
 • Mai ve Siyah
 • Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat
Soru 19

“Talim-i Edebiyat” adlı eserin edebiyatımız açısından önemi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Edebiyat tarihi üzerine yazılmış ilk eser olması
 • Edebiyat kurallarını öğreten ilk eser olması
 • Noktalama işaretlerinin ilk kez kullanıldığı eser olması
 • Tanzimat edebiyatının başlamasını sağlayan eser olması
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat edebiyatı sanatçıları arasında değerlendirilemez?

 • Nabizade Nazım
 • Tevfik Fikret
 • Şemsettin Sami
 • Recaizade Mahmut Ekrem
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ABACDBACCDDCBADABDBB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

8 kişi oy kullandı
Online Testler