Seçmeli Türk Edebiyatı 6 Dersi 2015 - 2016 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Servetifünun Dönemi’nde aşağıdaki türlerin hangisinde daha az eser verilmiştir?

 • Roman
 • Hikâye
 • Tiyatro
 • Şiir
Soru 2

Sanatçı Servet-i Fünun dergisinde yayımladığı “Şiirimiz” adlı makalesinde topluluğun sanat anlayışını ve eleştirilerini dile getirmiştir. Sanatçıya göre şiir, bütün insanların duygularının tercümanıdır. Bu nedenle şiirin ana teması insandır.
Bu parçanında söz edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Ahmet Rasim
 • Ali Ekrem Bolayır
 • Ahmet Hikmet Müftüoğlu
 • Mehmet Âkif Ersoy
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi Servetifünun şiiri için söylenemez?

 • Sembolizm ve parnasizm akımlarının etkisindedir.
 • Aşk, doğa gibi bireysel konular işlenmiştir.
 • Batı’dan sone ve terzarima gibi türler alınmıştır.
 • Sade ve anlaşılır bir dil kullanılmaya çalışılmıştır.
Soru 4

Servet-i Fünun dergisi aşağıdaki gelişmelerden hangisinin sonucunda kapatılmıştır?

 • Tevfik Fikret’in dergiden ayrılması
 • Meşrutiyet yönetiminin ilan edilmesi
 • Aşk-ı Memnu romanın dergide tefrika edilmesi
 • “Edebiyat ve Hukuk” makalesinin dergide yayımlanması
Soru 5

19. yüzyılda romantizme tepki olarak doğmuş bir edebî akımdır. Bu akımda gerçeği olduğu gibi anlatmak amaçlanmıştır. Bu akıma bağlı sanatçılar eserlerinde duyguları, okuyucuda gerçeklik fikri uyandıracak tahlil ve tasvirlerle anlatmışlardır.
Bu parçanında sözü edilen edebî akım aşağıdakilerden hangisidir?

 • Klasisizm
 • Realizm
 • Fütürizm
 • Sembolizm
REKLAM
Soru 6

Edebiyatımızda ilk kez bir bildiri ile kurulduğunu ilan eden edebî topluluk aşağıdakilerden hangisidir?

 • Yedi Meşaleciler
 • Fecriati
 • Servetifünun
 • Beş Hececiler
Soru 7

I. Edebiyata herhangi bir yenilik getirememeleri
II. Klasisizm akımına bağlı kalmaları
III. Doğal olmayan bir dil ve üslup kullanmaları
IV. Şiir türüne gereken önemi vermemeleri
Yukarıdakilerden hangileri Fecriati topluluğuna yöneltilen eleştiriler arasında gösterilemez?

 • I ve II.
 • II ve III.
 • II ve IV.
 • III ve IV.
Soru 8

Servetifünun’un en önemli romancılarındandır. Birçok türde eser vermiştir. Bireysel konuları ele alan sanatçının en önemli eseri
“Eylül” adlı romanıdır. Ancak bu eserden sonra güçlü bir eser verememiştir.
Bu parçanında sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Mehmet Rauf
 • Ahmet Rasim
 • Halit Ziya Uşaklıgil
 • Hüseyin Cahit Yalçın
Soru 9

Edebiyatımızda mensur şiir türünde eser veren sanatçılar aşağıdakilerin hangisinde bir arada verilmiştir?

 • Mehmet Rauf – Halit Ziya Uşaklıgil
 • Tevfik Fikret – Hüseyin Rahmi Gürpınar
 • Halit Ziya Uşaklıgil – Ahmet Haşim
 • Ahmet Mithat Efendi – Mehmet Rauf
Soru 10

Tevfik Fikret’in hece ölçüsüyle çocuklar için yazdığı şiir kitabı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Haluk’un Defteri
 • Rubab-ı Şikeste
 • Tarih-i Kadim
 • Şermin
Soru 11

I. Aşk-ı Memnu
II. Tamat
III. Hac Yolunda
IV. Ruh-ı Bîkayd
V. Eylül
Yukarıdaki eserler tür olarak eşleştirildiğinde hangisi dışta kalır?

 • II.
 • III.
 • IV.
 • V.
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi Beş Hececiler topluluğu sanatçılarından biri değildir?

 • Yusuf Ziya Ortaç
 • Orhan Seyfi Orhon
 • Enis Behiç Koryürek
 • Yakup Kadri Karaosmanoğlu
Soru 13

___________, Osmanlı Devleti içerisinde yaşayan herkesin dil, din, ırk ayrımı gözetmeksizin eşit olduğunu savunan görüştür.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • İslamcılık
 • Batıcılık
 • Osmanlıcılık
 • Türkçülük
REKLAM
Soru 14

I. Servetifünun
II. Fecriati
III. Tanzimat
IV. Millî Edebiyat
Bu edebî dönemlerin kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

 • I – II – IV – III
 • II – IV – I – III
 • III – I – II – IV
 • IV – III – I – II
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi Millî Edebiyat sanatçılarının amaçlarındandır?

 • Konuşma dilini edebî dil hâline getirmek
 • Aruz ölçüsünü Türkçeye uygulamak
 • Batı’daki edebî gelişmeleri yakından takip etmek
 • Sanat için sanat anlayışıyla eser vermek
Soru 16

Aşağıdaki eser-sanatçı eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

 • Yeşil Gece – Reşat Nuri Güntekin
 • Sinekli Bakkal – Halide Edip Adıvar
 • Yüksek Ökçeler – Mehmet Emin Yurdakul
 • Siyah İnciler – Mehmet Rauf
Soru 17

Hikâye, roman, anı türlerinde eser veren sanatçı başlangıçta bireysel tutkuları, kadın psikolojisini ele aldı. Kurtuluş Savaşı yıllarında ise millî temalara yönelmiş ve ülkenin kurtuluşuna ilişkin konuları ele almıştır. Ateşten Gömlek, Vurun Kahpeye sanatçının önemli eserlerindendir.
Bu parçanında tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Ziya Gökalp
 • Mehmet Rauf
 • İbrahim Şinasi
 • Halide Edip Adıvar
Soru 18

(I) Sanatçı, edebî hayatına Fecriati topluluğunda başlamış, daha sonra Millî Edebiyat anlayışına uygun eserler vermiştir. (II) Manzum hikâye, şiir, gezi yazısı ve roman türlerinde eserler vermiştir. (III) İlk romanı Kiralık Konak’ta kuşaklar arası çatışmayı işlemiştir. (IV) Her bir romanında bir dönemi ya da toplumsal olayları irdelemiştir.
Bu parçanında numaralanmış cümlelerin hangisinde Yakup Kadri Karaosmanoğlu ile ilgili yanlış bir bilgi verilmiştir?

 • I.
 • II.
 • III.
 • IV.
Soru 19

Genç Kalemler dergisinde yayımlanan Yeni Lisan adlı makalesiyle Millî Edebiyat Dönemi’nin başlamasını sağlayan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Ziya Gökalp
 • Ömer Seyfettin
 • Mehmet Emin Yurdakul
 • Halide Edip Adıvar
Soru 20

Aşağıdaki eserlerden hangisi Mehmet Emin Yurdakul’a ait değildir?

 • Türk Sazı
 • Türkçe Şiirler
 • Ey Türk Uyan
 • Türkçülüğün Esasları
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CBDDBBCAADBDCCACDBBD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

8 kişi oy kullandı
Online Testler