Seçmeli Türk Edebiyatı 7 Dersi 2015 - 2016 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdaki sanatçılardan hangisi Yedi Meşaleciler topluluğunda yer almaz?

 • Sabri Esat Siyavuşgil
 • Vasfi Mahir Kocatürk
 • Kenan Hulusi Koray
 • Ahmet Kutsi Tecer
Soru 2

Aşağıdakilerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?

 • Edip Cansever şiirleriyle millî bilinç oluşturmaya çalışmıştır.
 • Sezai Karakoç Türk-İslam mistisizmini ifade eden şiirler yazmıştır.
 • Asaf Halet Çelebi şiirlerinde Doğu mistisizmi ile tasavvufu birleştirmiştir.
 • Behçet Necatigil şiirlerinde büyük şehrin insanlar üzerindeki olumsuzluklarını ele almıştır.
Soru 3

İbrahim Şinasi ve Agâh Efendi’nin 1860’ta(I) birlikte çıkardıkları “Tercüman-ı Hakikat”(II) adlı gazetede ilk makale Şinasi tarafından(III) yazılmıştır. Namık Kemal yazılarında “vatan, millet ve özgürlük”(IV) gibi konuları işlemiştir.
Bu parçanında numaralanmış yerlerin hangisinde bilgi yanlışı söz konusudur?

 • I.
 • II.
 • III.
 • IV.
Soru 4

Anılarını kaleme alanlar kendi yaşam öykülerini de ayrıntılı bir şekilde incelerler. Bu bakımdan anı türü ile _________ zaman zaman örtüşür. Ancak anı türünde hayat hikâyesi bir araç durumundayken bu türde ise amaçtır. Anıda amaç, yaşananlardan yola çıkarak dönemi ve çevredekileri anlatmaktır.
Bu parçanında boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • fıkra
 • mektup
 • otobiyografi
 • gezi yazısı
Soru 5

Aşağıdaki eser-tür eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

 • Anamın Kitabı – anı
 • Kuyucaklı Yusuf – deneme
 • Anadolu Notları – gezi yazısı
 • Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi – makale
REKLAM
Soru 6

Ünlü denizcilerimizden _______ Hindistan, Afganistan, Buhara ve Maveraünnehir’i dolaşmış ve Türkçe ilk gezi kitabını yazmıştır. Ünlü bilgin _________ ise Cihannüma adlı eserinde Osmanlı ülkesinde gezip gördüğü yerleri anlatmıştır.
Bu parçanında boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangileri sırasıyla getirilmelidir?

 • Seydi Ali Reis – Kâtip Çelebi
 • Koçi Bey – Mercimek Ahmet
 • Piri Reis – Seydi Ali Reis
 • Evliya Çelebi – Yirmi Sekiz Çelebi Mehmet
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi günümüz denemecilerinden biri değildir?

 • Vedat Günyol
 • Ahmet Haşim
 • Enis Batur
 • Nermi Uygur
Soru 8

Makale bütün dünyada _________ ile birlikte doğmuş, gelişmiş bir yazı türüdür.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • radyo
 • televizyon
 • gazete
 • İnternet
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi yurt dışı gezi yazılarına örnektir?

 • Reşat Nuri Güntekin – Anadolu Notları
 • Fikret Otyam – Gide Gide
 • Yaşar Kemal – Bu Diyar Baştan Başa
 • Nadir Paksoy – Bir Demet Pasifik
Soru 10

Edebiyatımızda anı türünün ilk önemli eseri aşağıdakilerden hangisidir?

 • Ali Şir Nevai – Mecalis’ün Nefais
 • Babür Şah – Babürname
 • Kâtip Çelebi – Fezleke
 • Evliya Çelebi – Seyahatname
Soru 11

Aşağıdaki dizelerden hangisi Cumhuriyet Dönemi’nde yazılmış olamaz?

 • Kim bilir neredesiniz, Geçen dakikalarım Kim bilir neredesiniz
 • Ayrılığın yırtıcı hislerini besteler Sonu gelmez yollarda kağnı gıcırtıları
 • Memleket isterim Gök mavi, dere yeşil, tarla sarı olsun Kuşların, çiçeklerin diyarı olsun
 • Bende yok sabr ü sükûn sende vefâdan zerre İki yokdan ne çıkar fikredelim bir kerre
Soru 12

2006 yılında Nobel Edebiyat Ödülü alan sanatçımız aşağıdakilerden hangisidir?

 • Elif Şafak
 • Adalet Ağaoğlu
 • Orhan Pamuk
 • Yaşar Kemal
Soru 13

Aşağıdakilerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?

 • Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Türk toplumunun geçirdiği tarihsel aşamaları konu edinir.
 • Halide Edip Adıvar, bireysel duyguları yansıtan romanlarının yanı sıra toplumsal konulara da yönelir.
 • Reşat Nuri Güntekin, duygusal bir gerçeklikle Anadolu’ya, Anadolu insanının dünyasına eğilir.
 • Peyami Safa, toplum sorunlarını ele aldığı eserlerinde ruhsal tasvirlere girişmeden gerçekçi bir bakış açısıyla sorunlara çözüm arar.
REKLAM
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Dönemi’nin tiyatro yazarlarından biridir?

 • Turan Oflazoğlu
 • Kemalettin Kamu
 • Behçet Kemal Çağlar
 • Ömer Bedrettin Uşaklı
Soru 15

Cumhuriyet’in ilk yıllarında tiyatrodaki en verimli isimlerden biridir.
Eserlerinde yöneticilerin açgözlülüğünü ironik bir şekilde eleştirir.
En önemli tiyatro eserleri şunlardır:
İstanbul Efendisi, Aynaroz Kadısı, Bir Kavuk Devrildi…
Bu parçanında tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Muhsin Ertuğrul
 • Müsahipzade Celal
 • Refik Erduran
 • Sabahattin Kudret Aksal
Soru 16

Çocukluğumun en güzel, hiç unutamadığım şeylerinden biriydi mahallemize gelen leblebici. Plastik toplarımız patlayınca atmazdık onları çöpe. Çünkü haftada iki üç kere leblebici amca uğrardı sokağımıza. Patlak toplarımızı ona verir, ondan leblebi tozu veya leblebi şekeri alırdık. O yıllar her şeyin hemen tüketilmediği kanaat yıllarıydı.
Bu parçanın aşağıdaki metin türlerinin hangisinden alınmıştır?

 • Anı
 • Gezi yazısı
 • Makale
 • Fıkra
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Dönemi’nde yazdıkları fıkralarla dikkat çeken isimlerden biri değildir?

 • Yakup Kadri Karaosmanoğlu
 • Halide Edip Adıvar
 • Tevfik Fikret
 • Falih Rıfkı Atay
Soru 18

Aşağıdakilerin hangisinde deneme türü ile ilgili bir bilgi yanlışı vardır?

 • Bu türün öncüsü Fransız yazar Montaigne’dir.
 • Kanıtlama amacı güdülmeden yazılır.
 • Bu tür, edebiyatımıza Cumhuriyet’ten sonra girmiştir.
 • Nurullah Ataç, Ahmet Hamdi Tanpınar, Suut Kemal Yetkin gibi isimler bu türde eser vermişlerdir.
Soru 19

Çağdaş Türk edebiyatında öykü ve roman dışındaki düzyazıyadayalı türlerin asıl gelişimi _______ olmuştur.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • Klasik edebiyattan sonra
 • Cumhuriyet’ten sonra
 • Fecriati’den sonra
 • Servetifünun’dan sonra
Soru 20

Yalnız eski şiire değil, toplumcu şiire de tepki olan Garip hareketi ___________, ___________, _________ tarafından geliştirilmiş bir edebî harekettir.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilemez?

 • Orhan Veli Kanık
 • Melih Cevdet Anday
 • Oktay Rifat Horozcu
 • Orhan Seyfi Orhon
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DABCBABCDBDCDABACCBD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

8 kişi oy kullandı
Online Testler