GİRİŞ/KAYIT

Siyer 1 – Test 92016-3. Dönem

SORU 1

Aşağıdakilerden hangisi Cahiliye dönemi Arap toplumunda görülen inanç biçimlerinden biri değildir?

 • A) Mecusilik
 • B) Yahudilik
 • C) Hinduizm
 • D) Hristiyanlık
SORU 2

Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim’de “güvenli şehir ve şehirlerin anası’’ olarak anılmaktadır?

 • A) Medine
 • B) Taif
 • C) Kudüs
 • D) Mekke
SORU 3

Ebu Talib’in Hz. Peygamber’e her türlü desteği vermesine rağmen İslam’ı kabul etmemesinde aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?

 • A) Atalarının dinine saygısızlık yapmak istememesi
 • B) Kendisini Hz. Muhammed (sav.)’den üstün görmesi
 • C) Yeğeni Hz. Muhammed(sav.)’e olan güvensizliği
 • D) Mekke’nin ileri gelenlerinden biri olması
SORU 4

Aşağıdakilerden hangisi Mekke Şehir Meclisi’nin toplantı yeridir?

 • A) Kâbe
 • B) Darünnedve
 • C) Darulerkam
 • D) Beyt’ül-hikme
SORU 5

Arap toplumundaki sosyal sınıflardan biri olan “Mevâli”ler ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • A) Köleler ile hürler arasındaki bir sınıftı.
 • B) Kendisini azat eden kabilenin bir üyesi sayılırdı.
 • C) Evlenme ve mirasta hürler ile eşit haklara sahipti.
 • D) Öldürüldüğünde diyeti hürün diyetinin yarısı olarak alınırdı.
SORU 6

Aşağıdakilerden hangisi Kâbe’nin isimlerinden biri değildir?

 • A) Beytü’l – Hikme
 • B) Beytü’l – Haram
 • C) Beytü’l – Mamur
 • D) Beytü’l – Atik
SORU 7

Aşağıda Hanifler ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

 • A) Hristiyanlık dini üzerine yaşıyorlardı.
 • B) Putlar adına kesilen kurbanların etlerinden yerlerdi.
 • C) Cahiliye inanç ve adetlerine karşı sempati duyuyorlardı.
 • D) Hz. İbrahim’in tebliğ ettiği tevhit inancını benimsiyorlardı.
SORU 8

“Şüphesiz, insanlar için ilk kurulan ibadet evi, elbette Mekke’de, âlemlere rahmet ve hidayet kaynağı olarak kurulan Kâbe’dir.’’
(Âl-i İmran suresi, 96. ayet)
Bu ayette Kâbe ile ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

 • A) İlk Mabet olduğuna
 • B) Mekke’de bulunduğuna
 • C) Kimin tarafından inşa edildiğine
 • D) Rahmet ve hidayet kaynağı olduğuna
SORU 9

Hz. Peygamber’in, hakkında sure indirilen amcası kimdir?

 • A) Ebu Talip
 • B) Ebu Leheb
 • C) Haris
 • D) Zübeyr
SORU 10

Hz. Peygamber’in sütannesi aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Hz. Halime
 • B) Hz. Şeyma
 • C) Hz. Safiye
 • D) Hz. Asiye
SORU 11

Hz. Peygamber maddi durumu iyileştiğinde amcası Ebu Talib’in yükünü hafifletmek amacı ile Hz. Ali’yi yanına almış ve bakımını üstlenmiştir.
Hz. Peygamber’in bu şekilde davranması onun hangi özelliğinden kaynaklanmaktadır?

 • A) Adaleti
 • B) Ümmiliği
 • C) Vefakârlığı
 • D) Güvenilirliği
SORU 12

Hz. Muhammed (sav.)’in çocuklarından hangisi kendisinden sonra vefat etmiştir?

 • A) İbrahim
 • B) Kasım
 • C) Zeynep
 • D) Fatıma
SORU 13

Aşağıdakilerden hangisi müşriklerin, davasını bırakması karşılığında Hz. Peygamber’e yaptıkları tekliflerden biri değildir?

 • A) Kâbe’yi bütün putlardan temizlemek
 • B) Kendisine Mekke’nin liderliğini vermek
 • C) İstediği kadınla evlenmesini sağlamak
 • D) Kendisine maddi imkânlar sunmak
SORU 14

Aşağıdakilerden hangisi Habeşistan’ın hicret yeri olarak seçilmesinin nedenleri arasında gösterilmektedir?

 • A) Halkının refah içinde bir hayat sürüyor olması
 • B) Habeşistan ile Mekke ikliminin benzer olması
 • C) Düşman saldırılarına karşı korunaklı olması
 • D) Hükümdarının adaletli olması
SORU 15

• Darü’l-Erkam’da Müslüman olmuştur.
• Hz. Peygamber, Müslüman olması için dua etmiştir.
• İslam’ı kabul etmesiyle Müslümanlar açıktan ibadet etmeye başlamıştır.
Hakkında bilgi verilen kişi aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Hz. Ömer
 • B) Yukarıya doğru dikey hareketlilik
 • C) Hz. Osman
 • D) Hz. Ebubekir
SORU 16

Aşağıdakilerden hangisi Mekkeli müşriklerin Müslümanlara uyguladıkları boykotun asıl amaçlarından biridir?

 • A) Haşimoğullarının itibarını düşürmek
 • B) İslam’ın Mekke’de yayılmasını engellemek
 • C) Müslümanların ekonomik gücünü zayıflatmak
 • D) Müslümanları Medine’ye göç etmeye zorlamak
SORU 17

Hz. Peygamber İslam’ı tebliğ etmek için Taif’e kiminle gitmiştir?

 • A) Hz. Ömer
 • B) Hz. Ebubekir
 • C) Hz. Mus’ab b. Umeyr
 • D) Hz. Zeyd b. Harise
SORU 18

“Kendisine ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulunu (Muhammed’i) bir gece Mescid-i Haram’dan çevresini bereketlendirdiğimiz Mescid-i Aksa’ya götüren Allah’ın şanı yücedir. Hiç şüphesiz O, hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir.’’ ayetinde bahsedilen olay aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Veda Haccı
 • B) Hicret
 • C) İsra
 • D) Mekke’nin fethi
SORU 19

Aşağıdakilerden hangisi Miraç gecesinde müjdelenenlerden biri değildir?

 • A) Beş vakit namazın farz kılınması
 • B) Kıblenin Mescid-i Haram olarak belirlenmesi
 • C) Bakara suresinin son iki ayetinin vahyedilmesi
 • D) Şirk koşmamak şartı ile Müslümanların cennete gireceği
SORU 20

Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • A) Vahiy ve bilim birbiriyle asla çatışmazlar.
 • B) Bilim; akıl, deney ve araştırma yoluyla elde edilir.
 • C) İslam’a göre doğru bilgiye yalnızca duyularla ulaşılır.
 • D) Allah’ın gönderdiği buyruklar din olarak adlandırılır.
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
CDABCADCBACDADABDCBC
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?