GİRİŞ/KAYIT

Tarih 2 – Test 92016-3. Dönem

SORU 1

İslamiyet öncesi dönemde Kızıldeniz sahili ile Aden Körfezi’ne kadar olan sahaya, aşağıdaki krallıklardan hangisi hâkimdi?

 • A) Asur
 • B) Lidya
 • C) Urartu
 • D) Habeş
SORU 2

“Çölde yaşayan Araplara _________ denirdi.”
Verilen cümlede boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • A) Havari
 • B) Medeni
 • C) Bedevî
 • D) Mevali
SORU 3

Hz. Muhammed’in son askerî seferi, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Tebük
 • B) Taif
 • C) Mute
 • D) Hayber
SORU 4

İslam Devleti’nin ilk düzenli ordusu, aşağıdaki hangi halife döneminde kurulmuştur?

 • A) Hz. Ebu Bekir
 • B) Hz. Osman
 • C) Hz. Ömer
 • D) Hz. Ali
SORU 5

Aşağıdaki yerlerden hangisi Dört Halife Dönemi’nde fethedilmemiştir?

 • A) Mısır
 • B) Suriye
 • C) İspanya
 • D) Azerbaycan
SORU 6

Emevilerin aşağıdaki uygulamalarından özellikle hangisi, dönemlerinde İslam dininin yayılmasına olumsuz etkisi olmuştur?

 • A) Halifelerinin gösterişe olan düşkünlüğü
 • B) Başka milletlere karşı takındıkları tutum
 • C) Hilafeti saltanata dönüştürmeleri
 • D) Kerbela Olayı’na neden olmaları
SORU 7

Hendek Savaşı’nın fikir babası olarak kabul edebileceğimiz sahabe, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Ebu Süfyan
 • B) Selman-ı Farisi
 • C) Yusuf Has Hacip
 • D) Muhammed bin Yusuf
SORU 8

İspanya’da hüküm sürmüş olan devletler, aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?

 • A) Beni Ahmer – Abbasi
 • B) Karahanlı – Gazneli
 • C) Tolunoğulları – İhşidoğulları
 • D) Endülüs Emevi – Beni Ahmer
SORU 9

Dinî konuları akıl ve mantık yoluyla ispat eden İslamî bilim dalı, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Hadis
 • B) Fıkıh
 • C) Tefsir
 • D) Kelam
SORU 10

840 – 1212 yılları arasında Orta Asya’da siyasal varlık gösteren Türk devleti, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Gazneliler
 • B) Karahanlılar
 • C) Harzemşahlar
 • D) Büyük Selçuklular
SORU 11

İslam dünyasında;
• ilk hassas teraziyi kullanan,
• kumaş ve deri boyama yöntemlerini geliştiren,
• çeşitli madenlerin alaşımlarıyla yapay altın yapmaya çalışan
ünlü kimya bilgini, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Kindi
 • B) Câbir
 • C) Harezmî
 • D) Mesudî
SORU 12

Büyük Selçuklu Devleti, aşağıdaki hangi hükümdarının ölümüyle Fetret Devri’ne girmiştir?

 • A) Melikşah
 • B) Sencer
 • C) Alp Arslan
 • D) Tuğrul Bey
SORU 13

Aşağıdakilerden hangisi Dandanakan Savaşı’nın sonuçlarından biri değildir?

 • A) Horasan Bölgesi’nin Selçukluların eline geçmesi
 • B) Selçuklu Devleti’nin resmen kurulması
 • C) Gaznelilerin yıkılma sürecine girmesi
 • D) Türklerin İslam dinini tanımaları
SORU 14

Büyük Selçuklu Devleti’nde sultan tarafından gelirleri maaş ve hizmet karşılığı olarak emirlere, kumandanlara ve valilere bırakılan topraklar, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Mülk
 • B) Vâkıf
 • C) İkta
 • D) has
SORU 15

Abbasi halifesi en Nasır li-Dinillah tarafından kurulan dinî – iktisadi teşkilat, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Ahi
 • B) Lonca
 • C) Fütüvvet
 • D) Tasavvuf
SORU 16

Hoca Ahmet Yesevi’nin yazdığı ve İslam’ın esaslarını Türkçe olarak öğretmeye çalıştığı eseri, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Kutadgu Bilig
 • B) Divan-ı Hikmet
 • C) Atabetü’l Hakayık
 • D) Divan-ı Lügat-it Türk
SORU 17

Türkiye Selçuklu askerleri tarafından kuşatmalarda kullanılan neft, aşağıdaki hangi Anadolu şehirlerinden çıkarılıyordu?

 • A) Sivas ve Nevşehir
 • B) Konya ve Aksaray
 • C) Erzurum ve Antalya
 • D) Sinop ve Kastamonu
SORU 18

Aşağıdakilerden hangisi III. Haçlı Seferleri’nin sonuçlarından biridir?

 • A) Kudüs’ün Müslümanların elinde kalması
 • B) İstanbul’da bir Latin İmparatorluğu’nun kurulması
 • C) Urfa, Antakya, Şam, Sur ve Yafa’da kontlukların kurulması
 • D) Türkiye Selçuklularının başkentlerini İznik’ten Konya’ya taşıması
SORU 19

Aşağıdaki Türkiye Selçuklu hükümdarlarından hangisinin döneminde Kırım’daki Suğdak limanı ele geçirilmiştir?

 • A) II. Kılıç Arslan
 • B) I. İzzettin Keykavus
 • C) I. Alaeddin Keykubat
 • D) II. Gıyaseddin Keyhüsrev
SORU 20

İslam kökenli kitap bezeme sanatı, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Hat
 • B) Çini
 • C) Kakma
 • D) Tezhip
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
DCACCBBDDBBADCCBCACD
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?