Tarih 2 Dersi 2015 - 2016 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

İslamiyet öncesi dönemde Kızıldeniz sahili ile Aden Körfezi’ne kadar olan sahaya, aşağıdaki krallıklardan hangisi hâkimdi?

 • Asur
 • Lidya
 • Urartu
 • Habeş
Soru 2

“Çölde yaşayan Araplara _________ denirdi.”
Verilen cümlede boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • Havari
 • Medeni
 • Bedevî
 • Mevâlî
Soru 3

Hz. Muhammed’in son askerî seferi, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Tebük
 • Taif
 • Mute
 • Hayber
Soru 4

İslam Devleti’nin ilk düzenli ordusu, aşağıdaki hangi halife döneminde kurulmuştur?

 • Hz. Ebu Bekir
 • Hz. Osman
 • Hz. Ömer
 • Hz. Ali
Soru 5

Aşağıdaki yerlerden hangisi Dört Halife Dönemi’nde fethedilmemiştir?

 • Mısır
 • Suriye
 • İspanya
 • Azerbaycan
REKLAM
Soru 6

Emevilerin aşağıdaki uygulamalarından özellikle hangisi, dönemlerinde İslam dininin yayılmasına olumsuz etkisi olmuştur?

 • Halifelerinin gösterişe olan düşkünlüğü
 • Başka milletlere karşı takındıkları tutum
 • Hilafeti saltanata dönüştürmeleri
 • Kerbela Olayı’na neden olmaları
Soru 7

Hendek Savaşı’nın fikir babası olarak kabul edebileceğimiz sahabe, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Ebu Süfyan
 • Selman-ı Farisi
 • Yusuf Has Hacip
 • Muhammed bin Yusuf
Soru 8

İspanya’da hüküm sürmüş olan devletler, aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?

 • Beni Ahmer – Abbasi
 • Karahanlı – Gazneli
 • Tolunoğulları – İhşidoğulları
 • Endülüs Emevi – Beni Ahmer
Soru 9

Dinî konuları akıl ve mantık yoluyla ispat eden İslamî bilim dalı, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Hadis
 • Fıkıh
 • Tefsir
 • Kelam
Soru 10

840 – 1212 yılları arasında Orta Asya’da siyasal varlık gösteren Türk devleti, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Gazneliler
 • Karahanlılar
 • Harzemşahlar
 • Büyük Selçuklular
Soru 11

İslam dünyasında;
• ilk hassas teraziyi kullanan,
• kumaş ve deri boyama yöntemlerini geliştiren,
• çeşitli madenlerin alaşımlarıyla yapay altın yapmaya çalışan
ünlü kimya bilgini, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kındî
 • Câbir
 • Harezmî
 • Mesudî
Soru 12

Büyük Selçuklu Devleti, aşağıdaki hangi hükümdarının ölümüyle Fetret Devri’ne girmiştir?

 • Melikşah
 • Sencer
 • Alp Arslan
 • Tuğrul Bey
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi Dandanakan Savaşı’nın sonuçlarından biri değildir?

 • Horasan Bölgesi’nin Selçukluların eline geçmesi
 • Selçuklu Devleti’nin resmen kurulması
 • Gaznelilerin yıkılma sürecine girmesi
 • Türklerin İslam dinini tanımaları
REKLAM
Soru 14

Büyük Selçuklu Devleti’nde sultan tarafından gelirleri maaş ve hizmet karşılığı olarak emirlere, kumandanlara ve valilere bırakılan topraklar, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Mülk
 • Vâkıf
 • İkta
 • has
Soru 15

Abbasi halifesi en Nasır li-Dinillah tarafından kurulan dinî – iktisadi teşkilat, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Ahi
 • Lonca
 • Fütüvvet
 • Tasavvuf
Soru 16

Hoca Ahmet Yesevi’nin yazdığı ve İslam’ın esaslarını Türkçe olarak öğretmeye çalıştığı eseri, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kutadgu Bilig
 • Divan-ı Hikmet
 • Atabetü’l Hakayık
 • Divan-ı Lügat-it Türk
Soru 17

Türkiye Selçuklu askerleri tarafından kuşatmalarda kullanılan neft, aşağıdaki hangi Anadolu şehirlerinden çıkarılıyordu?

 • Sivas ve Nevşehir
 • Konya ve Aksaray
 • Erzurum ve Antalya
 • Sinop ve Kastamonu
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi III. Haçlı Seferleri’nin sonuçlarından biridir?

 • Kudüs’ün Müslümanların elinde kalması
 • İstanbul’da bir Latin İmparatorluğu’nun kurulması
 • Urfa, Antakya, Şam, Sur ve Yafa’da kontlukların kurulması
 • Türkiye Selçuklularının başkentlerini İznik’ten Konya’ya taşıması
Soru 19

Aşağıdaki Türkiye Selçuklu hükümdarlarından hangisinin döneminde Kırım’daki Suğdak limanı ele geçirilmiştir?

 • II. Kılıç Arslan
 • I. İzzettin Keykavus
 • I. Alaeddin Keykubat
 • II. Gıyaseddin Keyhüsrev
Soru 20

İslam kökenli kitap bezeme sanatı, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Hat
 • Çini
 • Kakma
 • Tezhip
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DCACCBBDDBBADCCBCACD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?