GİRİŞ/KAYIT

Tarih 3 – Test 92016-3. Dönem

SORU 1

Aşağıdakilerden hangisi Orhan Bey Dönemi’nde fethedilen yerlerden biri değildir?

 • A) Edirne
 • B) Bursa
 • C) İzmit
 • D) İznik
SORU 2

Osmanlıların Rumeli’ye geçişinden sonra Haçlılarla yaptıkları ilk savaş aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Çirmen
 • B) Niğbolu
 • C) I. Kosova
 • D) Sırpsındığı
SORU 3

Anadolu Hisarı’nı yaptıran Osmanlı padişahı, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Orhan Bey
 • B) Mehmet Çelebi
 • C) Yıldırım Bayezit
 • D) Murat Hüdavendigar
SORU 4

Aşağıdaki devletlerden hangisinin yıkılması, küçük bir prenslik olan Moskova Knezliği’nin güçlenmesini sağlamıştır?

 • A) Bizans İmparatorluğu
 • B) Altın Orda Devleti
 • C) Memlûk Devleti
 • D) Batı
SORU 5

Kastamonu ve Sinop dolaylarında varlığını sürdüren İsfendiyaroğulları Beyliği’ne son veren Osmanlı hükümdarı, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Yıldırım Bayezit
 • B) Fatih Sultan Mehmet
 • C) Yavuz Sultan Selim
 • D) Kanuni Sultan Süleyman
SORU 6

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı ordusunun eyalet askerleri bölümü içinde yer alır?

 • A) Azaplar
 • B) Cebeciler
 • C) Silahtarlar
 • D) Hz. Ömer Hz. Ebu Bekir Hz. Osman Hz. Ali
SORU 7

İtalya’da Rönesans en çok hangi alanda ön plana çıkmıştır?

 • A) Din
 • B) Bilim
 • C) Sanat
 • D) Felsefe
SORU 8

Osmanlı taşra teşkilatındaki en büyük yönetim birimi, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Köy
 • B) Kaza
 • C) Sancak
 • D) Eyalet
SORU 9

Osmanlı Devleti, aşağıdaki savaşlardan hangisini Doğu Anadolu’nun güvenliğini sağlamak ve Safevi tehdidini önlemek için yapmıştır?

 • A) II. Kosova
 • B) Çaldıran
 • C) Haçova
 • D) Ridaniye
SORU 10

Kazaskerler ve Şeyhülislam, Divanıhümayun’da hangi sınıfı temsil ederler?

 • A) Reaya
 • B) Seyfiye
 • C) Kalemiye
 • D) İlmiye
SORU 11

Osmanlılar, Edirne – Segedin Antlaşması’nı, aşağıdaki devletlerden hangisiyle imzalamışlardır?

 • A) Macaristan
 • B) Bulgaristan
 • C) Venedik
 • D) İran
SORU 12

Aşağıdakilerden hangisi Ridaniye Savaşı’nın sonuçlarındandır?

 • A) İstanbul’un fethi
 • B) Kıbrıs Adası’nın ele geçirilmesi
 • C) Kutsal Emanetlerin İstanbul’a getirilmesi
 • D) Dulkadiroğluları Beyliği’ne son verilmesi
SORU 13

1565 tarihli Malta Kuşatması’nda şehit düşen Osmanlı denizcisi, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Barbaros Hayrettin Paşa
 • B) Kılıç Ali Paşa
 • C) Turgut Reis
 • D) Çaka Bey
SORU 14

Aşağıdakilerden hangisine aynı zamanda “Tekke Edebiyatı” da denir?

 • A) Halk edebiyatı
 • B) Divan edebiyatı
 • C) Tanzimat edebiyatı
 • D) Tasavvuf edebiyatı
SORU 15

Osmanlı Devleti Nasuh Paşa ve Serav antlaşmalarını, aşağıdaki devletlerden hangisiyle imzalamıştır?

 • A) İran
 • B) Rusya
 • C) Venedik
 • D) Avusturya
SORU 16

Kalvenizm, aşağıdaki ülkelerin hangisinde resmen mezhep olarak kabul edilmiştir?

 • A) İngiltere
 • B) Fransa
 • C) Almanya
 • D) İsviçre
SORU 17

Aşağıdaki bilgilerden hangisi Karlofça Antlaşması ile ilgili değildir?

 • A) Kutsal İttifak Devletleri’nden Avusturya, Venedik ve Lehistan ile Osmanlı Devleti arasında 1699 yılında imzalanan bir antlaşmadır.
 • B) Antlaşma için taraflar arasında İngiltere ve Hollanda arabuluculuk yapmıştır.
 • C) Osmanlı bu antlaşmayla doğuda en geniş sınırlara ulaşmıştır.
 • D) Türklerin Avrupa’da ilerleyişi durmuştur.
SORU 18

Aşağıdakilerden hangisi ilk Osmanlı – Rus antlaşmasıdır?

 • A) Bucaş
 • B) Çehrin
 • C) Vasvar
 • D) Zitvatoruk
SORU 19

17. yüzyıl Avrupa’sında ortaya çıkan ve “Bir ülke ne kadar çok madene ve paraya sahipse o kadar zengindir.” anlayışı ile özdeşleşen ekonomik anlayış, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Sosyalizm
 • B) Komünizm
 • C) Liberalizm
 • D) Merkantilizm
SORU 20

Osmanlı Devleti’nin ilk resmî tarihçisi aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Evliya Çelebi
 • B) Naima
 • C) Nef’i
 • D) Itrî
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
ADCBBACDBDACCDABCBDB
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?