GİRİŞ/KAYIT

Seçmeli Tarih 1 – Test 92016-3. Dönem

SORU 1

I. Attila
II. Mete Han
III. Bumin Kağan
Yukarıdakilerden hangileri devlet kurucusudur?

 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) Yalnız III
 • D) I, II ve III
SORU 2

Orta Asya’daki Avar egemenliğine, aşağıdaki devletlerden hangisi son vermiştir?

 • A) I. Kök Türk Devleti
 • B) II. Kök Türk Devleti
 • C) Avrupa Hun Devleti
 • D) Tuna Bulgar Devleti
SORU 3

Altay – Sayan dağlarının kuzeybatısı, Tanrı Dağları’nın kuzeyi, Aral Gölü’nün çevresi ve Hazar Denizi’nin doğusu arasında kalan bölge için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 • A) Türklerin ilk ana yurtlarının sınırlarıdır.
 • B) İslamiyet’in en geniş yayıldığı coğrafyadır.
 • C) Türklerin tarih boyunca göç ettikleri topraklardır.
 • D) Tarihte Mezopotamya olarak isimlendirilen topraklardır.
SORU 4

İlk Çağ’ın sona ermesinde ve Orta Çağ’ın başlamasında etkili olan Türk topluluğu, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Peçenekler
 • B) Kumanlar
 • C) İskitler
 • D) Hunlar
SORU 5

Orta Asya Türk kültüründe aşağıdakilerden hangisi görülmez?

 • A) Kut anlayışı
 • B) Tek eşle evlilik
 • C) Göçebe hayat tarzı
 • D) Hükümdarın halk tarafından seçilmesi
SORU 6

10. yüzyılın sonlarına doğru Karadeniz’in kuzeyinde yaşayan Macarları göçe zorlayarak Don ve Dinyester nehirleri arasındaki toprakları ele geçiren Türk topluluğu, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Karluklar
 • B) Peçenekler
 • C) Türgişler
 • D) Sabarlar
SORU 7

Aşağıdaki kavramlardan hangisi ilk Türklerde yazılı olmayan hukuk kurallarına verilen isimdir?

 • A) Balbal
 • B) Töre
 • C) Kut
 • D) Toy
SORU 8

Turfan Uygurları;
• Moğolların resmî dillerinin Uygur dili olmasını sağlamışlar,
• Moğollara hayvancılık, meyvecilik ve sanatla ilgili pek çok şeyler öğretmişlerdir.
Verilen bilgiden Turfan Uygurlarının Moğollar üzerinde en çok hangi alanda etkili oldukları çıkarılabilir?

 • A) Astronomi
 • B) Askerî
 • C) Kültür
 • D) Hukuk
SORU 9

Aşağıdaki Türk devletlerinden hangisinin yönetici zümresi Musevilik dinini kabul etmiştir?

 • A) Avar
 • B) Türgiş
 • C) Sabar
 • D) Hazar
SORU 10

Talas Savaşı’nda Çinlilere karşı Müslüman Arapların yanında yer alan Türk topluluğu, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Karluklar
 • B) Kırgızlar
 • C) Türgişler
 • D) Avarlar
SORU 11

Uygurlar, aşağıdakilerden hangisinin sonucunda yerleşik hayata geçmişlerdir?

 • A) Kürşad İhtilali
 • B) Kavimler Göçü
 • C) Mani dininin benimsenmesi
 • D) Satuk Buğra Han’ın Müslüman olması
SORU 12

Aşağıdaki topluluklardan hangisinin II. Kök Türk Devleti’nin yıkılmasında etkisi yoktur?

 • A) Basmillerin
 • B) Karlukların
 • C) Uygurların
 • D) İskitlerin
SORU 13

Aşağıdakilerden hangisi Türk adının anlamlarından biri değildir?

 • A) Miğfer
 • B) Tutumlu
 • C) Türemek
 • D) Olgunluk Çağı
SORU 14

“Asya Hunlarında “Kutuhou”, Avrupa Hunlarında “Onügez”, Kök Türklerde “Tonyukuk”, Uygurlarda “Kutlu” eski dönem Türk tarihinin meşhur _________”
Cümlede verilen bilginin doğru olabilmesi için boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

 • A) bitikçileridir.
 • B) aygucılarıdır.
 • C) tudunlarıdır.
 • D) vezirleridir.
SORU 15

Aşağıdaki müzik aletlerinden hangisi “Türk Kanunu” anlamındadır?

 • A) Kithara
 • B) Kudüm
 • C) Obua
 • D) Çevn
SORU 16

İlk Türklerin aileye verdiği isim aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Oguş
 • B) Urug
 • C) Budun
 • D) Ulus
SORU 17

Bizans İmparatorluğu’na giden ilk resmî heyet, aşağıdaki hangi Türk devletine aittir?

 • A) Avar
 • B) Uygur
 • C) Kök Türk
 • D) Karluklar
SORU 18

Tarihte Hunlarla Çinliler arasındaki mücadelelerin en önemli nedeni, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Çin Seddini inşa etmek
 • B) İpek Yolu’na hâkim olmak
 • C) Cengiz Yasalarına sahip çıkmak
 • D) İslamiyet’i Orta Asya’ya yaymak
SORU 19

Aşağıdaki devlet – destan eşleştirmesinden hangisi doğrudur?

 • A) Uygur – Bozkurt
 • B) Kök Türk – Türeyiş
 • C) Hun – Oğuz Kağan
 • D) Kırgız – Alp Er Tunga
SORU 20

Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinin yıkılmasında, aşağıdakilerden hangisinin rolü yoktur?

 • A) İç isyanların
 • B) Kut anlayışının
 • C) Çin entrikalarının
 • D) Gök Tanrı inancının
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
CAADDBBCDACDBDAACBCD
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?