GİRİŞ/KAYIT

Temel Dini Bilgiler 2 – Test 92016-3. Dönem

SORU 1

Aşağıdakilerden hangisi İznik Konsülü’nde kutsal kabul edilen İncillerden biri değildir?

 • A) Matta
 • B) Luka
 • C) Yuhanna
 • D) Barnabas
SORU 2

Aşağıdakilerin hangisinde ilahi kitapların kronolojik sıralaması verilmiştir?

 • A) İncil – Tevrat – Zebur – Kur’an-ı Kerim
 • B) Tevrat – İncil – Zebur – Kur’an-ı Kerim
 • C) Tevrat – Zebur – İncil – Kur’an-ı Kerim
 • D) Zebur – Tevrat – İncil – Kur’an-ı Kerim
SORU 3

Vahiy ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • A) Kelime olarak, gizli konuşma, fısıldama, işaret etme gibi anlamlara gelir.
 • B) Allah’ın insanlara emrettiği veya yasakladığı iş ve davranışların bilgisidir.
 • C) Hz. Muhammed (sav.)’e gelen vahiyler Kur’an’da bir araya getirilmiştir.
 • D) Allah, peygamberlerine vahyi Mikâil adlı melekle bildirmiştir.
SORU 4

Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim’in yirmi üç yılda peyderpey indirilmesinin nedenlerinden biridir?

 • A) Hükümlerinin insanlarca benimsenip hayata geçirilmesini kolaylaştırmak
 • B) Gelen vahiyleri yazabilecek okuma yazma bilenlerin az olması
 • C) Hz. Peygamber’in sözleriyle karışma ihtimalinin bulunması
 • D) Tek seferde yazılması için yeterli materyallerin olmaması
SORU 5

Kur’an ayetlerinin anlamlarının açıklanması; hükümlerinin ve bu hükümlerin dayandığı gerekçelerin açığa çıkartılması ve ayetlerin belirli bir yöntem çerçevesinde yorumlanmasına ne denir?

 • A) Tefsir
 • B) Meal
 • C) Tecvit
 • D) Kıraat
SORU 6

“İyilikle kötülük bir olmaz. Sen (kötülüğü) en güzel bir şekilde önle. O zaman seninle arasında düşmanlık bulunan kimse, sanki candan bir dost olur.’’
(Fussilet suresi, 34. ayet)
Bu ayet Kur’an-ı Kerim’in aşağıdaki eğitici özelliklerinden hangisi ile ilgilidir?

 • A) Aklı kullanmayı öğütleme
 • B) Bilgiyi ve öğrenmeyi teşvik etme
 • C) Peygamberlerin hayat hikayelerinden örnekler verme
 • D) İyiliğe yönlendirip kötülükten sakındırma
SORU 7

Kur’an-ı Kerim ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • A) Diğer kitaplardan farklı, kendine has bir yapısı vardır.
 • B) Bütün sureler eşit sayıdaki ayetlerden oluşmaktadır.
 • C) Önceki kitapların aslını doğrulayan bir mucizedir.
 • D) Bozulmadan günümüze ulaşan tek ilahi kitaptır.
SORU 8

Aşağıdakilerden hangisi suhuf verilen peygamberlerden biri değildir?

 • A) Hz. Âdem
 • B) Hz. İbrahim
 • C) Hz. Şit
 • D) Hz. Yusuf
SORU 9

Beytülharam’ın tamiratı esnasında Hacerülesvet’i hangi kabilenin yerine koyacağı konusunda düşülen anlaşmazlığa Hz. Peygamber’in bulduğu çözüm herkes tarafından kabul edilmişti.
Bu olay İslam tarihinde aşağıdakilerden hangisi ile adlandırılmaktadır?

 • A) Mekke’nin fethi
 • B) Hılfu’l-Fudûl
 • C) Kâbe hakemliği
 • D) Akabe biatı
SORU 10

Hz. Peygamber’in Mescid-i Nebevi’nin yanına Suffe’yi inşa etmesinin amacı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) İhtiyaç sahibi Müslümanların barınma ve eğitim ihtiyaçlarını karşılamak
 • B) Yaralanan ve hastalanan Müslümanların tedavisini yaptırmak
 • C) Zekât ve ganimet mallarının saklanıp korunmasını sağlamak
 • D) Gelen yabancı devlet adamlarını ve misafirleri ağırlamak
SORU 11

Hz. Peygamber I. Akabe Biatı’ndan sonra Medine halkına İslam’ı öğretmek için hangi sahabeyi görevlendirmiştir?

 • A) Abdullah b. Revaha
 • B) Musab b. Umeyr
 • C) Talha b. Zubeyr
 • D) Osman b. Affan
SORU 12

Aşağıdakilerden hangisi peygamberlerin ortak özelliklerinden biri değildir?

 • A) Zengin olmak
 • B) Güvenilir olmak
 • C) Doğru sözlü olmak
 • D) Akıllı ve zeki olmak
SORU 13

Mekke’den Medine’ye hicret eden Müslümanlara _________, onlara yardım eden Medineli Müslümanlara da _________ denir.
Verilen boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?

 • A) muhacir – ensar
 • B) yolcu – mukim
 • C) sahabi – seferi
 • D) misafir – mukim
SORU 14

Peygamberimiz bir gün eve geldiğinde eşi Hz. Aişe’ye, “Kurbanımızı ne yaptık?” diye sorunca o da “Bir bacağı hariç hepsini dağıttım.’’ der. Bunun üzerine Peygamberimiz, “Öyleyse bir bacağı hariç hepsi bizim oldu.’’ demiştir.
Bu hadis Hz. Peygamber’in aşağıdaki özelliklerinden hangisine örnek oluşturur?

 • A) Peygamberliğine
 • B) Cömertliğine
 • C) Adaletine
 • D) Sabrına
SORU 15

Aşağıdakilerden hangisi toplumda saygı ve sevginin artmasına katkı sağlar?

 • A) Sadaka vermek
 • B) Üstünlük taslamak
 • C) Kendini beğenmek
 • D) Önyargılı davranmak
SORU 16

Aşağıdakilerden hangisi İslam ahlâkına uygun bir davranıştır?

 • A) Elindeki malın kusurunu gizleyerek satmak
 • B) Toplumda yer edinmek için yalan konuşmak
 • C) Rızık elde etmek için her kazancı meşru görmek
 • D) Hata yapan insanları güzel bir üslup ile uyarmak
SORU 17

Aşağıdakilerden hangisi fıkıh ilminin konularından biridir?

 • A) Kur’an ayetlerinin okunuşlarını, anlamlarını ve delalet ettikleri manaları açıklamak
 • B) Hadisleri kaynağına, ravi sayısına ve derecelerine göre sınıflandırmak
 • C) İbadet, ahlak ve sosyal hayata dair konular ile ilgili hüküm oluşturmak
 • D) Hz. Peygamber’in hayatı hakkında bilgi vermek
SORU 18

Aşağıdaki İslam âlimlerinden hangisi coğrafya alanında meşhur olmuştur?

 • A) İbn-i Sina
 • B) Uluğ Bey
 • C) Kâtip Çelebi
 • D) Bîrûni
SORU 19

Aşağıda verilenlerden hangisi İslam tarihi ilminin konularından biri değildir?

 • A) Dört halife döneminde meydana gelen sosyal ve siyasi olaylar
 • B) İslamiyet’in doğuşu ve Hz. Peygamber döneminde yaşananlar
 • C) Türklerin Müslüman olmaları ve İslam kültürüne yaptığı katkılar
 • D) Hz. İsa’nın, Allah’a inanmayanlara karşı gösterdiği mucizeler
SORU 20

Aşağıdaki ayetlerden hangisi İslam’ın dünya hayatına bakışı ile ilgili değildir?

 • A) “Allah’ın sana verdiği (nimetlerde) ahiret yurdunu ara; dünyadan da nasibini unutma…’’ (Kasas suresi, 27. ayet)
 • B) “…Biz ona meleğimiz (Cebrail)’i gönderdik de ona tam bir insan şeklinde göründü’’ (Meryem suresi, 17. ayet)
 • C) “O hanginizin daha güzel iş yapacağını denemek için ölümü ve hayatı yarattı…’’ (Mülk suresi, 2. ayet)
 • D) “Göklerde ve yerdeki her şeyi sizin hizmetinize veren odur…’’ (Câsiye suresi, 13. ayet)
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
DCDAADBDCABAABADCCDB
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?
0 kişi oy kullandı
Online Testler