Temel Dini Bilgiler 2 Dersi 2015 - 2016 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi İznik Konsülü’nde kutsal kabul edilen İncillerden biri değildir?

 • Matta
 • Luka
 • Yuhanna
 • Barnabas
Soru 2

Aşağıdakilerin hangisinde ilahi kitapların kronolojik sıralaması verilmiştir?

 • İncil – Tevrat – Zebur – Kur’an-ı Kerim
 • Tevrat – İncil – Zebur – Kur’an-ı Kerim
 • Tevrat – Zebur – İncil – Kur’an-ı Kerim
 • Zebur – Tevrat – İncil – Kur’an-ı Kerim
Soru 3

Vahiy ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Kelime olarak, gizli konuşma, fısıldama, işaret etme gibi anlamlara gelir.
 • Allah’ın insanlara emrettiği veya yasakladığı iş ve davranışların bilgisidir.
 • Hz. Muhammed (sav.)’e gelen vahiyler Kur’an’da bir araya getirilmiştir.
 • Allah, peygamberlerine vahyi Mikâil adlı melekle bildirmiştir.
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim’in yirmi üç yılda peyderpey indirilmesinin nedenlerinden biridir?

 • Hükümlerinin insanlarca benimsenip hayata geçirilmesini kolaylaştırmak
 • Gelen vahiyleri yazabilecek okuma yazma bilenlerin az olması
 • Hz. Peygamber’in sözleriyle karışma ihtimalinin bulunması
 • Tek seferde yazılması için yeterli materyallerin olmaması
Soru 5

Kur’an ayetlerinin anlamlarının açıklanması; hükümlerinin ve bu hükümlerin dayandığı gerekçelerin açığa çıkartılması ve ayetlerin belirli bir yöntem çerçevesinde yorumlanmasına ne denir?

 • Tefsir
 • Meal
 • Tecvit
 • Kıraat
REKLAM
Soru 6

“İyilikle kötülük bir olmaz. Sen (kötülüğü) en güzel bir şekilde önle. O zaman seninle arasında düşmanlık bulunan kimse, sanki candan bir dost olur.’’
(Fussilet suresi, 34. ayet)
Bu ayet Kur’an-ı Kerim’in aşağıdaki eğitici özelliklerinden hangisi ile ilgilidir?

 • Aklı kullanmayı öğütleme
 • Bilgiyi ve öğrenmeyi teşvik etme
 • Peygamberlerin hayat hikayelerinden örnekler verme
 • İyiliğe yönlendirip kötülükten sakındırma
Soru 7

Kur’an-ı Kerim ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Diğer kitaplardan farklı, kendine has bir yapısı vardır.
 • Bütün sureler eşit sayıdaki ayetlerden oluşmaktadır.
 • Önceki kitapların aslını doğrulayan bir mucizedir.
 • Bozulmadan günümüze ulaşan tek ilahi kitaptır.
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi suhuf verilen peygamberlerden biri değildir?

 • Hz. Âdem
 • Hz. İbrahim
 • Hz. Şit
 • Hz. Yusuf
Soru 9

Beytülharam’ın tamiratı esnasında Hacerülesvet’i hangi kabilenin yerine koyacağı konusunda düşülen anlaşmazlığa Hz. Peygamber’in bulduğu çözüm herkes tarafından kabul edilmişti.
Bu olay İslam tarihinde aşağıdakilerden hangisi ile adlandırılmaktadır?

 • Mekke’nin fethi
 • Hılfu’l-Fudûl
 • Kâbe hakemliği
 • Akabe biatı
Soru 10

Hz. Peygamber’in Mescid-i Nebevi’nin yanına Suffe’yi inşa etmesinin amacı aşağıdakilerden hangisidir?

 • İhtiyaç sahibi Müslümanların barınma ve eğitim ihtiyaçlarını karşılamak
 • Yaralanan ve hastalanan Müslümanların tedavisini yaptırmak
 • Zekât ve ganimet mallarının saklanıp korunmasını sağlamak
 • Gelen yabancı devlet adamlarını ve misafirleri ağırlamak
Soru 11

Hz. Peygamber I. Akabe Biatı’ndan sonra Medine halkına İslam’ı öğretmek için hangi sahabeyi görevlendirmiştir?

 • Abdullah b. Revaha
 • Musab b. Umeyr
 • Talha b. Zubeyr
 • Osman b. Affan
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi peygamberlerin ortak özelliklerinden biri değildir?

 • Zengin olmak
 • Güvenilir olmak
 • Doğru sözlü olmak
 • Akıllı ve zeki olmak
Soru 13

Mekke’den Medine’ye hicret eden Müslümanlara _________, onlara yardım eden Medineli Müslümanlara da _________ denir.
Verilen boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?

 • muhacir – ensar
 • yolcu – mukim
 • sahabi – seferi
 • misafir – mukim
REKLAM
Soru 14

Peygamberimiz bir gün eve geldiğinde eşi Hz. Aişe’ye, “Kurbanımızı ne yaptık?” diye sorunca o da “Bir bacağı hariç hepsini dağıttım.’’ der. Bunun üzerine Peygamberimiz, “Öyleyse bir bacağı hariç hepsi bizim oldu.’’ demiştir.
Bu hadis Hz. Peygamber’in aşağıdaki özelliklerinden hangisine örnek oluşturur?

 • Peygamberliğine
 • Cömertliğine
 • Adaletine
 • Sabrına
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi toplumda saygı ve sevginin artmasına katkı sağlar?

 • Sadaka vermek
 • Üstünlük taslamak
 • Kendini beğenmek
 • Önyargılı davranmak
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi İslam ahlâkına uygun bir davranıştır?

 • Elindeki malın kusurunu gizleyerek satmak
 • Toplumda yer edinmek için yalan konuşmak
 • Rızık elde etmek için her kazancı meşru görmek
 • Hata yapan insanları güzel bir üslup ile uyarmak
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi fıkıh ilminin konularından biridir?

 • Kur’an ayetlerinin okunuşlarını, anlamlarını ve delalet ettikleri manaları açıklamak
 • Hadisleri kaynağına, ravi sayısına ve derecelerine göre sınıflandırmak
 • İbadet, ahlak ve sosyal hayata dair konular ile ilgili hüküm oluşturmak
 • Hz. Peygamber’in hayatı hakkında bilgi vermek
Soru 18

Aşağıdaki İslam âlimlerinden hangisi coğrafya alanında meşhur olmuştur?

 • İbn-i Sina
 • Uluğ Bey
 • Kâtip Çelebi
 • Bîrûni
Soru 19

Aşağıda verilenlerden hangisi İslam tarihi ilminin konularından biri değildir?

 • Dört halife döneminde meydana gelen sosyal ve siyasi olaylar
 • İslamiyet’in doğuşu ve Hz. Peygamber döneminde yaşananlar
 • Türklerin Müslüman olmaları ve İslam kültürüne yaptığı katkılar
 • Hz. İsa’nın, Allah’a inanmayanlara karşı gösterdiği mucizeler
Soru 20

Aşağıdaki ayetlerden hangisi İslam’ın dünya hayatına bakışı ile ilgili değildir?

 • “Allah’ın sana verdiği (nimetlerde) ahiret yurdunu ara; dünyadan da nasibini unutma…’’ (Kasas suresi, 27. ayet)
 • “…Biz ona meleğimiz (Cebrail)’i gönderdik de ona tam bir insan şeklinde göründü’’ (Meryem suresi, 17. ayet)
 • “O hanginizin daha güzel iş yapacağını denemek için ölümü ve hayatı yarattı…’’ (Mülk suresi, 2. ayet)
 • “Göklerde ve yerdeki her şeyi sizin hizmetinize veren odur…’’ (Câsiye suresi, 13. ayet)
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DCDAADBDCABAABADCCDB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?