Temel Dini Bilgiler 2 – Test 9 2016-3. Dönem

SORU 1

Aşağıdakilerden hangisi İznik Konsülü’nde kutsal kabul edilen İncillerden biri değildir?

 • Matta
 • Luka
 • Yuhanna
 • Barnabas
SORU 2

Aşağıdakilerin hangisinde ilahi kitapların kronolojik sıralaması verilmiştir?

 • İncil – Tevrat – Zebur – Kur’an-ı Kerim
 • Tevrat – İncil – Zebur – Kur’an-ı Kerim
 • Tevrat – Zebur – İncil – Kur’an-ı Kerim
 • Zebur – Tevrat – İncil – Kur’an-ı Kerim
SORU 3

Vahiy ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Kelime olarak, gizli konuşma, fısıldama, işaret etme gibi anlamlara gelir.
 • Allah’ın insanlara emrettiği veya yasakladığı iş ve davranışların bilgisidir.
 • Hz. Muhammed (sav.)’e gelen vahiyler Kur’an’da bir araya getirilmiştir.
 • Allah, peygamberlerine vahyi Mikâil adlı melekle bildirmiştir.
SORU 4

Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim’in yirmi üç yılda peyderpey indirilmesinin nedenlerinden biridir?

 • Hükümlerinin insanlarca benimsenip hayata geçirilmesini kolaylaştırmak
 • Gelen vahiyleri yazabilecek okuma yazma bilenlerin az olması
 • Hz. Peygamber’in sözleriyle karışma ihtimalinin bulunması
 • Tek seferde yazılması için yeterli materyallerin olmaması
SORU 5

Kur’an ayetlerinin anlamlarının açıklanması; hükümlerinin ve bu hükümlerin dayandığı gerekçelerin açığa çıkartılması ve ayetlerin belirli bir yöntem çerçevesinde yorumlanmasına ne denir?

 • Tefsir
 • Meal
 • Tecvit
 • Kıraat
SORU R
SORU 6

“İyilikle kötülük bir olmaz. Sen (kötülüğü) en güzel bir şekilde önle. O zaman seninle arasında düşmanlık bulunan kimse, sanki candan bir dost olur.’’
(Fussilet suresi, 34. ayet)
Bu ayet Kur’an-ı Kerim’in aşağıdaki eğitici özelliklerinden hangisi ile ilgilidir?

 • Aklı kullanmayı öğütleme
 • Bilgiyi ve öğrenmeyi teşvik etme
 • Peygamberlerin hayat hikayelerinden örnekler verme
 • İyiliğe yönlendirip kötülükten sakındırma
SORU 7

Kur’an-ı Kerim ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Diğer kitaplardan farklı, kendine has bir yapısı vardır.
 • Bütün sureler eşit sayıdaki ayetlerden oluşmaktadır.
 • Önceki kitapların aslını doğrulayan bir mucizedir.
 • Bozulmadan günümüze ulaşan tek ilahi kitaptır.
SORU 8

Aşağıdakilerden hangisi suhuf verilen peygamberlerden biri değildir?

 • Hz. Âdem
 • Hz. İbrahim
 • Hz. Şit
 • Hz. Yusuf
SORU 9

Beytülharam’ın tamiratı esnasında Hacerülesvet’i hangi kabilenin yerine koyacağı konusunda düşülen anlaşmazlığa Hz. Peygamber’in bulduğu çözüm herkes tarafından kabul edilmişti.
Bu olay İslam tarihinde aşağıdakilerden hangisi ile adlandırılmaktadır?

 • Mekke’nin fethi
 • Hılfu’l-Fudûl
 • Kâbe hakemliği
 • Akabe biatı
SORU 10

Hz. Peygamber’in Mescid-i Nebevi’nin yanına Suffe’yi inşa etmesinin amacı aşağıdakilerden hangisidir?

 • İhtiyaç sahibi Müslümanların barınma ve eğitim ihtiyaçlarını karşılamak
 • Yaralanan ve hastalanan Müslümanların tedavisini yaptırmak
 • Zekât ve ganimet mallarının saklanıp korunmasını sağlamak
 • Gelen yabancı devlet adamlarını ve misafirleri ağırlamak
SORU 11

Hz. Peygamber I. Akabe Biatı’ndan sonra Medine halkına İslam’ı öğretmek için hangi sahabeyi görevlendirmiştir?

 • Abdullah b. Revaha
 • Musab b. Umeyr
 • Talha b. Zubeyr
 • Osman b. Affan
SORU 12

Aşağıdakilerden hangisi peygamberlerin ortak özelliklerinden biri değildir?

 • Zengin olmak
 • Güvenilir olmak
 • Doğru sözlü olmak
 • Akıllı ve zeki olmak
SORU 13

Mekke’den Medine’ye hicret eden Müslümanlara _________, onlara yardım eden Medineli Müslümanlara da _________ denir.
Verilen boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?

 • muhacir – ensar
 • yolcu – mukim
 • sahabi – seferi
 • misafir – mukim
SORU 14

Peygamberimiz bir gün eve geldiğinde eşi Hz. Aişe’ye, “Kurbanımızı ne yaptık?” diye sorunca o da “Bir bacağı hariç hepsini dağıttım.’’ der. Bunun üzerine Peygamberimiz, “Öyleyse bir bacağı hariç hepsi bizim oldu.’’ demiştir.
Bu hadis Hz. Peygamber’in aşağıdaki özelliklerinden hangisine örnek oluşturur?

 • Peygamberliğine
 • Cömertliğine
 • Adaletine
 • Sabrına
SORU 15

Aşağıdakilerden hangisi toplumda saygı ve sevginin artmasına katkı sağlar?

 • Sadaka vermek
 • Üstünlük taslamak
 • Kendini beğenmek
 • Önyargılı davranmak
SORU 16

Aşağıdakilerden hangisi İslam ahlâkına uygun bir davranıştır?

 • Elindeki malın kusurunu gizleyerek satmak
 • Toplumda yer edinmek için yalan konuşmak
 • Rızık elde etmek için her kazancı meşru görmek
 • Hata yapan insanları güzel bir üslup ile uyarmak
SORU 17

Aşağıdakilerden hangisi fıkıh ilminin konularından biridir?

 • Kur’an ayetlerinin okunuşlarını, anlamlarını ve delalet ettikleri manaları açıklamak
 • Hadisleri kaynağına, ravi sayısına ve derecelerine göre sınıflandırmak
 • İbadet, ahlak ve sosyal hayata dair konular ile ilgili hüküm oluşturmak
 • Hz. Peygamber’in hayatı hakkında bilgi vermek
SORU R
SORU 18

Aşağıdaki İslam âlimlerinden hangisi coğrafya alanında meşhur olmuştur?

 • İbn-i Sina
 • Uluğ Bey
 • Kâtip Çelebi
 • Bîrûni
SORU 19

Aşağıda verilenlerden hangisi İslam tarihi ilminin konularından biri değildir?

 • Dört halife döneminde meydana gelen sosyal ve siyasi olaylar
 • İslamiyet’in doğuşu ve Hz. Peygamber döneminde yaşananlar
 • Türklerin Müslüman olmaları ve İslam kültürüne yaptığı katkılar
 • Hz. İsa’nın, Allah’a inanmayanlara karşı gösterdiği mucizeler
SORU 20

Aşağıdaki ayetlerden hangisi İslam’ın dünya hayatına bakışı ile ilgili değildir?

 • “Allah’ın sana verdiği (nimetlerde) ahiret yurdunu ara; dünyadan da nasibini unutma…’’ (Kasas suresi, 27. ayet)
 • “…Biz ona meleğimiz (Cebrail)’i gönderdik de ona tam bir insan şeklinde göründü’’ (Meryem suresi, 17. ayet)
 • “O hanginizin daha güzel iş yapacağını denemek için ölümü ve hayatı yarattı…’’ (Mülk suresi, 2. ayet)
 • “Göklerde ve yerdeki her şeyi sizin hizmetinize veren odur…’’ (Câsiye suresi, 13. ayet)
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
DCDAADBDCABAABADCCDB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.

Açık lise Temel Dini Bilgiler 2 Online Test 9

Açık lise Test çöz 2016 Temel Dini Bilgiler 2 testimiz 11 - 12 haziran 2016 tarihinde gerçekleştirilen Açık lise sınavı 2015 - 2016 yılı eğitim öğretim yılı 3. Dönem Temel Dini Bilgiler 2 sınavı vardır.Kategorisinde 2014, yılı, 2015 yılı, 2016 yılı, 2017 yılı, 2018 yılı, 2019 yılı Temel Dini Bilgiler 2 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. Açık lise 3. Dönem Temel Dini Bilgiler 2 sınav soru ve cevapları 2016 yılında çıkmış sorulardır. 11 - 12 haziran 2016 tarihinde yapılan sınav soruları 2015 ve 2016 eğitim öğretim yılına aittir. Temel Dini Bilgiler 2 test çöz etiketi ilede ulaşabilirsiniz.

Açık lise Temel Dini Bilgiler 2 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Açık lise Tv Temel Dini Bilgiler 2 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Temel Dini Bilgiler 2 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Temel Dini Bilgiler 2 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde Açık lise mobil test çöz olarak ta bulabilirsini. Yada Açık lise - Theinek şeklinde de bulabilirsiniz. test çöz ve Açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Temel Dini Bilgiler 2 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz.

Temel Dini Bilgiler 2 Kaç sorudur?

Açık öğretim lisesi 11 - 12 haziran 2016 tarahinde yapılan 2015 - 2016 eğitim öğretim yılına ait testimizde Toplam 20 soru vardır.

Aöl Temel Dini Bilgiler 2 dersi için geçme notu nedir ?

Temel Dini Bilgiler 2 sınavı için veya diğer Açık lise sınavları için en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Temel Dini Bilgiler 2 dersini geçmiş olursunuz.

Aöl Temel Dini Bilgiler 2 dersinde doğru sorular yanlışları götürüyor mu ?

Açık öğretim lisesinde ve mesleki Açık öğretim lisesi Temel Dini Bilgiler 2 sınavında yanlış cevaplar doğru cevapları götürmüyor. Bu yüzden boş soru bırakmayınız.

Aöl ve Maöl Temel Dini Bilgiler 2 Soruları ne zaman eklendi?

Sitemizde yer alan açık öğretim lisesi ve mesleki açık öğretim lisesine ait sorular 21 temmuz 2016 tarihinde siteye eklenmiş olup Aöl ve Maöl soruları en son 03 nisan 2019 tarihinde güncellenmiştir.

Temel Dini Bilgiler 2 2016 3. Dönem soruları kaç kez çözüldü ?

Açık lise Temel Dini Bilgiler 2 soruları toplamda kez çözüldü.

Aöl ve Maöl Temel Dini Bilgiler 2 3. Dönem online testinin başarı yüzdesi nedir ?

Açık lise sitemiz Theinek.Com ve Açık lise için hazırlanmış en iyi mobil uygulamamız olan 2019 Açık lise - Theinek üzerinden sağlanan veriler doğrultusunda Temel Dini Bilgiler 2 testinin başarı yüzdesi %59. Sınava katılan öğrenci arasından sadece 0 tanesi 45 Puan ve üzeri ( ortalama INF puan ) alarak sınavı başarıyla tamamlamış oldu.

Temel Dini Bilgiler 2 Online Testlerine nereden ulaşabilirim ?

Açık lise Temel Dini Bilgiler 2 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

0 kişi oy kullandı
Online Testler