Türk Edebiyatı 3 Dersi 2015 - 2016 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Geçmiş zamanlara ait bir edebî eseri layıkıyla ve tarihî manasıyla anlamak için önce o devrin genel hayatını, yaşayış ve düşünüş tarzlarını, insanlarının hayat ve evren hakkında neler bildiklerini öğrenmemiz gerekir. Çünkü eserdeki bir düşünüş biçimini, inanışı veya toplum hayatında görülen bir yeniliği içinde bulunduğumuz güne göre değerlendirmek o esere haksızlık yapılmasına yol açacaktır.

Bu parçada edebî eserlerle ilgili anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

 • Yazıldığı dönemin anlayışına göre değerlendirilmelidir.
 • Tarihe kaynaklık eden önemli eserler olduğu unutulmamalıdır.
 • Toplumdaki tüm değer ve anlayışlara saygılı olmalıdır.
 • Estetik zevk vermek amacıyla yazılmalıdır.
Soru 2

I. Edebî eserleri tarihsel gelişim çizgisine göre incelemek
II. Edebî bir dil oluşmasını sağlamaya çalışmak
III. Edebî dönemlerin özelliklerini belirlemek
IV. Edebî türlerin gelişimini ortaya koymak

Yukarıda numaralanmış ifadelerden hangisi edebiyat tarihinin işlevlerinden biri değildir?

 • I.
 • II.
 • III.
 • IV.
Soru 3

Orhun Abideleri aşağıdaki alfabelerden hangisiyle yazılmıştır?

 • Arap
 • Uygur
 • Latin
 • Göktürk
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi Batı Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatı’nın dönemleri arasında yer almaz?

 • Cumhuriyet edebiyatı
 • Millî Edebiyat
 • Divan edebiyatı
 • Servetifünun Edebiyatı
Soru 5

Türk edebiyatının dönemlere ayrılmasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmamıştır?

 • Din anlayışı
 • Kültürel farklılaşma
 • Dil coğrafyası
 • Alfabe değişikliği
REKLAM
Soru 6

Orhun Abideleri, bir önderin ulusuna seslenişi, ona hesap verişi ve önerilerde bulunuşu yönünden _________ özelliği gösterir.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • Nutuk
 • Hikâye
 • Mülakat
 • Fıkra
Soru 7

Edebiyat araştırmalarında aşağıdaki bilim dallarının hangisinden yararlanılmaz?

 • Tarih
 • Felsefe
 • Sosyoloji
 • Biyoloji
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi eski Türk şairlerinin görevleri arasında yer almaz?

 • Savaş kararlarını vermek
 • Tanrılara kurban sunmak
 • Hastaları iyileştirmek
 • Ölenlerin arkasından ağıtlar söylemek
Soru 9

Destanda uzun arayışlardan sonra ölümsüzlük otunu bulup da bir yılana kaptıran zalim Uruk kralı ile arkadaşı Enkidu’nun öyküsü anlatılır. Uruk kralı ölümsüzlüğün sırrını öğrenmek için tehlikeli bir yolculuğa çıkar. Bu destan bilinen en eski destandır.
Bu parçada sözü edilen destan aşağıdakilerden hangisidir?

 • İlyada
 • Gılgamış
 • Odysseus
 • Ramayana
Soru 10

Aşağıdaki destan – sanatçı eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

 • Çakır’ın Destanı – Fazıl Hüsnü Dağlarca
 • Kurtuluş Savaşı Destanı – Nazım Hikmet
 • Sakarya Meydan Savaşı – Orhan Asena
 • Maraş’ın ve Ökkeş’in Destanı – Gülten Akın
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi Sözlü Edebiyat Dönemi’nde verilen türler arasında gösterilemez?

 • Koşuk
 • Sagu
 • Kaside
 • Destan
Soru 12

Kargı çuvaç kuruldı
Tugum tiklip uruldı
Süsi otun oruldı
Kançuk kaçar ol tutar
Bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • 4+3’lü hece ölçüsüyle oluşturulmuştur.
 • Sözcük hâlinde redif kullanılmıştır.
 • Uyak düzeni “aaab” şeklindedir.
 • Nazım birimi dörtlüktür.
Soru 13

Kar buz tümü eridi
Dağların suları akıştı
Mavi bulut yükseldi
Kayık gibi sallanır.
Günümüz Türkçesiyle verilen bu koşuk dizeleri, konusuna göre aşağıdaki şiir türlerinden hangisine örnektir?

 • Pastoral
 • Didaktik
 • Satirik
 • Epik
REKLAM
Soru 14

İranlı Firdevsi’nin Şehname adlı eserinde Efrâsiyâb adıyla anılan Türk hükümdar aşağıdakilerden hangisidir?

 • Alp Er Tunga
 • Bilge Kağan
 • Oğuz Kağan
 • Kültigin
Soru 15

İslamiyet öncesindeki sözlü edebiyat ürünlerini ilk defa yazıya geçirerek eserinde yer veren sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Aprınçur Tigin
 • Yusuf Has Hacip
 • Ahmet Yesevî
 • Kaşgarlı Mahmut
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet sonrası Türk destanlarındandır?

 • Bozkurt
 • Ergenekon
 • Köroğlu
 • Türeyiş
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi Türk destanlarında görülen mitolojik unsurlardan biri değildir?

 • Ağaç
 • kopuz
 • Işık
 • Demir
Soru 18

Orhun Yazıtları’nı Türkiye’de ilk kez Arap harfleriyle ________ yayımlamıştır.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • Talat Tekin
 • Necib Asım
 • Reşit Rahmeti Arat
 • Mehmet Fuat Köprülü
Soru 19

Aşağıdakilerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?

 • Türklerin kullandığı ilk alfabe Göktürk Alfabesi’dir.
 • Destanlar doğal ve yapay olarak ikiye ayrılır.
 • Göç Destanı, Uygurlar Dönemi’ne aittir.
 • Savların halk edebiyatındaki karşılığı ağıttır.
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi Türk edebiyatında adı bilinen ilk yazardır?

 • Yolluğ Tigin
 • Kül Tigin
 • Bilge Kağan
 • Alp Er Tunga
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ABDCDADABCCBAADCBBDA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

8 kişi oy kullandı
Online Testler