Türk Edebiyatı 4 Dersi 2015 - 2016 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Akıl bir meşaledir, kör için gözdür; ölü vücut için can, dilsiz için sözdür.
Bu cümle Kutadgu Bilig kahramanlarından hangisine aittir?

 • Ay Toldı
 • Kün Togdı
 • Ögdilmiş
 • Odgurmış
Soru 2

• Türk edebiyatında aruzla yazılan ilk eserdir.
• 6645 beyitten oluşan bir mesnevidir.
• Hakaniye Türkçesiyle kaleme alınmıştır.
Bu bilgiler aşağıdaki eserlerin hangisine aittir?

 • Divanü Lûgati’t Türk
 • Kutadgu Bilig
 • Cemşid ü Hurşid
 • Divan-ı Hikmet
Soru 3

Çok konuşma, sözü az ve birer söyle
Yüz binin düğümünü bu bir sözde çöz
Bu dizelerden aşağıdakilerin hangisine ulaşılamaz?

 • Az ve öz konuşulmalıdır.
 • Sözü iyice düşünerek kullanmak gerekir.
 • Söylenecek söz bir ihtiyacı karşılamalıdır.
 • Konuşmalarda tonlamaya dikkat edilmelidir.
Soru 4

Eser, 102 dörtlük ve kırk beyitten oluşur. Eserde edep, ahlak, töre ve dinî konularda öğütler verilmiştir. Geçiş Dönemi’nin özelliklerini tam anlamıyla yansıtan bir eserdir.
Bu parçada tanıtılan eser aşağıdakilerden hangisidir?

 • Divanü Lûgati’t Türk
 • Kutadgu Bilig
 • Atabetü’l Hakayık
 • Divan-ı Hikmet
Soru 5

Divanü Lügati’t Türk ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Türkçenin bilinen ilk sözlük çalışması olarak kabul edilmektedir.
 • Siyasetnâme türünün edebiyatımızdaki ilk örneğidir.
 • Kaşgarlı Mahmut tarafından kaleme alınmıştır.
 • Araplara Türkçe öğretmek amacıyla yazılmıştır.
REKLAM
Soru 6

Tasavvuf düşüncesinin yaygın olduğu XIV. yüzyılda din dışı konularda şiirler yazdı. Kaside, gazel ve mesnevilerde aşk konusunu işledi. Divan edebiyatındaki mazmunların yerleşmesinde etkili oldu. Sanatçının Cemşid ü Hurşit adlı mesnevisi vardır.
Bu parçada hakkında bilgi verilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Ahmedî
 • Hoca Dehhâni
 • Yunus Emre
 • Taşlıcalı Yahya
Soru 7

Aşağıdaki gazel ile ilahi karşılaştırmalarından hangisinde bilgi yanlışı vardır?

 • İlahilerde hece, gazellerde ise aruz ölçüsü kullanılmıştır.
 • İlahilerde dinî, gazellerde din dışı konular ele alınmıştır.
 • İlahileri söyleyenler belliyken gazeller anonim ürünlerdir.
 • İlahilerde dörtlük, gazellerde beyit kullanılmıştır.
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi halk edebiyatının destan geleneğine bağlı eserlerden biri değildir?

 • Danişmendname
 • Battalname
 • İskendername
 • Saltuknâme
Soru 9

Bir ön söz ve on iki hikâyeden oluşan eser Türk edebiyatında çok önemli bir yere sahiptir. Eser Türklerin o dönem örf, âdet, toplum ve aile yapısını bir kahraman etrafında çoğunlukla yiğitlik havasında yansıtır. Türk dilinin 13-14. yüzyıl özelliklerini yansıtması açısından da oldukça önemlidir. Ayrıca eser halk hikâyesi olarak değerlendirilse de büyük bir destan parçası görünümündedir.
Bu parçada sözü edilen eser aşağıdakilerden hangisidir?

 • Battalname
 • Danişmendname
 • Cemşid ü Hurşit
 • Dede Korkut Hikâyeleri
Soru 10

Aşağıdaki eser-sanatçı eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

 • Mantıku’t Tayr – Gülşehri
 • Harnâme – Süleyman Çelebi
 • Hüsn ü Aşk – Şeyh Galip
 • Risaletü’n Nushiyye – Yunus Emre
Soru 11

Mutasavvıf, şair ve “Bilginler Sultanı” olarak anılır. Eserlerinde hoşgörü ve iyiliği öğütler. En önemli eseri olan “Mesnevi”de ayetler, hadisler, şiir alıntıları ve kısa öykülerle Allah’a ulaşmanın yollarını anlatır.
Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Mevlana
 • Ahmedî
 • Baki
 • Nabi
Soru 12

Aşağıdakilerin hangisinde divan edebiyatı nazım şekilleri bir arada verilmiştir?

 • gazel – koşma – şarkı – rubai
 • mesnevi – kaside – gazel – tuyuğ
 • semai – mesnevi – türkü – şarkı
 • kaside – mâni – müstezat – ninni
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi divan edebiyatının özelliklerinden değildir?

 • Aruz ölçüsü kullanılmıştır.
 • Nazım birimi çoğunlukla beyittir.
 • Tam ve zengin uyak tercih edilmiştir.
 • Söz sanatları ve imgeden uzak durulmuştur.
REKLAM
Soru 14

I. İlk beytine “matla”, son beytine “makta” adı verilir.
II. Aşk, güzellik ve kadın konusunu işleyen lirik şiirlerdir.
III. aa/bb/cc… şeklinde her beyit kendi arasında kafiyelidir.
IV. Bütün beyitleri aynı güzellikte olanlara “yekâvaz gazel” denir.
Numaralanmış cümlelerin hangisinde gazelle ilgili yanlış bilgi verilmiştir?

 • I.
 • II.
 • III.
 • IV.
Soru 15

Yümn-i na’tünden güher olmış Fuzûlî sözleri
Ebr-i nîsândan dönen tek lülü-i şehvâra su
(Günümüz Türkçesi: Seni övmenin bereketinden dolayı Fuzûlî’nin sıradan sözleri nisan bulutundan düşüp iri inciye dönen su damlası gibi birer inci olmuştur.)
Su Kasidesi’nden alınan bu beyit, kasidenin aşağıdaki bölümlerinin hangisine aittir?

 • Nesîb
 • Girizgâh
 • Tegazzül
 • Fahriye
Soru 16

XVII. yüzyıl sanatçılarındandır. Lale Devri’nin İstanbul’unu yansıtan şiirleriyle tanınmıştır. Mahallileşme anlayışının temsilcisi olan sanatçı, şarkı türünün ustası olarak kabul edilir.
Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Nedim
 • Nef’i
 • Baki
 • Nabi
Soru 17

_________, bentlerle kurulan nazım şeklidir. Her bentte iki bölüm vardır. İlk bölüm olan terkiphane bölümü en az beş beyitten oluşur. Her terkiphanenin sonunda bentleri birbirine bağlayan ve tek beyitten oluşan ikinci bölüme vasıta adı verilir.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • Mesnevi
 • Murabba
 • Tuyuğ
 • Terkibibent
Soru 18

I. Güzelleme: Doğa ve insan güzelliklerini ele alan şiirlerdir.
II. Taşlama: İnsan ve toplumun aksayan yönlerini eleştiren şiirlerdir.
III. Koçaklama: Öğretici yönü ağır basan didaktik şiirlerdir.
IV. Ağıt: Ölen kişi veya kişiler için söylenen şiirlerdir.
Numaralanmış koşma türlerinden hangisi yanlış açıklanmıştır?

 • I.
 • II.
 • III.
 • IV.
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi gölge oyununun kişileri arasında yer almaz?

 • Çelebi
 • Pişekâr
 • Külhanbeyi
 • Tuzsuz Deli Bekir
Soru 20

Aşağıdaki türlerden hangisi öğretici metin değildir?

 • Seyahatname
 • tezkire
 • Mektup
 • Kaside
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CBDCBACCDBABDCDADCBD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

3 kişi oy kullandı
Online Testler