GİRİŞ/KAYIT

Türk Edebiyatı 7 – Test 92016-3. Dönem

SORU 1

Türk dilinin kaynaklarını, gelişimini bilimsel yöntemlerle incelemek amacıyla 1932’de oluşturulan kurum aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti
 • B) Türk Dili Tetkik Cemiyeti
 • C) Köy Enstitüsü
 • D) Tercüme Bürosu
SORU 2

Aşağıdaki sanatçılardan hangisi Beş Hececiler topluluğunda yer almaz?

 • A) Enis Behiç Koryürek
 • B) Halit Fahri Ozansoy
 • C) Faruk Nafiz Çamlıbel
 • D) Mehmet Emin Yurdakul
SORU 3

“Anadolucu” ya da “memleketçi” edebiyat anlayışına ilk tepki aşağıdaki grupların hangisinden gelmiştir?

 • A) Maviciler
 • B) Garipçiler
 • C) İkinci Yeniciler
 • D) Yedi Maşeleciler
SORU 4

I. Ahmet Hamdi Tanpınar şiirlerinde ölüm, sonsuzluk, zaman, rüya gibi konuları işledi.
II. Necip Fazıl Kısakürek içe dönük, maneviyatçı, bireyci şiirin örneklerini verdi.
III. Cahit Sıtkı Tarancı, şiirleriyle millî bilinci oluşturmaya çalışmıştır.
IV. Ömer Bedrettin Uşaklı, şiirlerinde en çok deniz temasını işlemiştir.
V. Ziya Osman Saba, şiirlerinde mistisizm ile tasavvufu birleştirmiştir.
Yukarıda numaralanmış bilgilerin hangilerinde bilgi yanlışı vardır?

 • A) I ve II
 • B) II ve IV.
 • C) III ve V.
 • D) IV ve V.
SORU 5

Aşağıdakilerden hangisi Garip topluluğunda yer almış sanatçılardandır?

 • A) Orhan Seyfi Orhon
 • B) Cahit Sıtkı Tarancı
 • C) Kenan Hulusi Koray
 • D) Melih Cevdet Anday
SORU 6

Aşağıdaki eser-sanatçı eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

 • A) Mantıku’t Tayr – Gülşehri
 • B) Harnâme – Süleyman Çelebi
 • C) Hüsn ü Aşk – Şeyh Galip
 • D) Risaletü’n Nushiyye – Yunus Emre
SORU 7

II. Dünya Savaşı’ndan sonra yetişen hikâye ve roman yazarlarımızdandır. Eserlerinde tabiat ve insan sevgisi ağır basar. Romanı destana yaklaştıran sanatçının “Ölmez Otu” adlı romanı önemli eserlerindendir.
Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Yaşar Kemal
 • B) Kemal Tahir
 • C) Haldun Taner
 • D) Orhan Pamuk
SORU 8

Cumhuriyet Dönemi hikâye ve romanı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 • A) Teknik açıdan oldukça başarısız eserler ortaya konmuştur.
 • B) Parnasizm ve sembolizm akımlarının etkisi görülür.
 • C) Toplumsal değil bireysel konular ele alınmıştır.
 • D) Sade ve anlaşılır bir dil kullanılmıştır.
SORU 9

Toplumdaki hızlı değişimin ekonomik nedenlerden çok ahlaki sonuçları üzerinde duran Necip Fazıl Kısakürek; _________, _________, ________ gibi tiyatro eserlerinde manevi değerlerimizin yitirilmekte olduğunu ve bu değerlere sahip çıkılması gerektiğini işlemiştir.
Bu cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilemez?

 • A) Tohum
 • B) Künye
 • C) Kadınlar Arasında
 • D) Bir Adam Yaratmak
SORU 10

Aşağıdaki eserlerden hangisi Güngör Dilmen’e aittir?

 • A) Cengiz Han’ın Bisikleti
 • B) Midas’ın Kulakları
 • C) Ay Işığında Şamata
 • D) Sokrates’in Savunması
SORU 11

Anadolu köy seyirlik oyunlarını ve geleneksel popüler halk tiyatrosunu çağdaş sanatsal etkinlikleri besleyecek önemli kaynaklar olarak değerlendiren sanatçının “Koçyiğit Köroğlu” ve “Köşebaşı” önemli tiyatro eserlerindendir.
Bu parçada söz edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Oktay Rifat Horozcu
 • B) Ahmet Kutsi Tecer
 • C) Reşat Nuri Güntekin
 • D) Memduh Şevket Esendal
SORU 12

Aşağıdaki eser – tür eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

 • A) Bize Göre – Deneme
 • B) Hac Yolunda – Gezi Yazısı
 • C) Tuna Kıyıları – Makale
 • D) Kırk Yıl – Anı
SORU 13

Çağdaş Türk edebiyatında öykü ve roman, gerçekçiliğin yorumlarına bağlı olarak tek bir çizgide gelişmiştir. (I) Sabahattin Ali toplumsal çizgiyi geliştirir. (II) Sait Faik Abasıyanık ise toplumsal sorunlardan çok aydın bireyin küçük dünyasına yönelen duyarlılığıyla yeni bir öykü anlayışı getirmiştir. (III) Samim Kocagöz kasaba insanlarının sorunlarını gerçekçi bir tutumla yansıtmıştır. (IV) Orhan Kemal geçmiş özlemiyle yüklü, bireyci eserleriyle ön plana çıkmıştır.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?

 • A) I.
 • B) II.
 • C) III.
 • D) IV.
SORU 14

Cumhuriyet Dönemi’nde mizah edebiyatı güldürürken düşündürmeyi amaçlayan bir mizah anlayışıyla yepyeni boyutlar kazanmıştır. Bu alanda ________, ________, ________ gibi yazarlar başarılı eserler vermişlerdir.
Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilemez?

 • A) Aziz Nesin
 • B) Tedavinin önemine
 • C) Rıfat Ilgaz
 • D) Muzaffer İzgü
SORU 15

Aşağıdakilerden hangisi II. Yeni şiirinin sanatçıları arasında sayılamaz?

 • A) Ahmet Muhip Dıranas
 • B) Cemal Süreya
 • C) Edip Cansever
 • D) Turgut Uyar
SORU 16

Yazarın herhangi bir konu üzerinde kesin hükümlere varmadan kendi kişisel görüş ve düşüncelerini anlattığı öğretici metinlere ________ adı verilir.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • A) Makale
 • B) Hatıra
 • C) Deneme
 • D) Gezi yazısı
SORU 17

Aşağıdakilerden hangisi makalenin özelliklerinden değildir?

 • A) Öznellik ağır basar.
 • B) Bilimsel nitelik taşır.
 • C) Süslü anlatımlara yer verilmez.
 • D) Konu sınırlandırması yoktur.
SORU 18

Aşağıdakilerden hangisi ilk resmî gazetedir?

 • A) Takvim-i Vakayi
 • B) Ceride-i Havadis
 • C) Tercüman-ı Ahval
 • D) Tercüman-ı Hakikat
SORU 19

Aşağıdaki eserlerden hangisi tür yönüyle diğerlerinden farklıdır?

 • A) İçli Kız
 • B) Küçük Şeyler
 • C) Âkif Bey
 • D) Şair Evlenmesi
SORU 20

I. Bilimsel gerçekleri ortaya koyma zorunluluğu yoktur.
II. Estetik bir zevk uyandırmak amacıyla kaleme alınır.
III. Okuyucuyu uyarmak ve düşünmeye yöneltmek amaçlanır.
IV. Yaşanılan olaylarla ilgili duygu ve düşünceler günü gününe yazılır.
Yukarıda numaralanmış özelliklerden hangileri fıkra türüne aittir?

 • A) I ve III
 • B) II ve III
 • C) II ve IV.
 • D) III ve IV.
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
BDDCDBADCBBCDBACAABA
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?