Türkiye Cumhuriyeti İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük 1 Dersi 2016 - 2017 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Osmanlı Devleti’nin Almanya’nın yanında yer aldığı savaş, aşağıdakilerden hangisidir?

 • I. Dünya Savaşı
 • I. Balkan Savaşı
 • II. Balkan Savaşı
 • Trablusgarp Savaşı
Soru 2

İtilaf Devletleri ile Osmanlı Devleti arasında imzalanmıştır.
• 30 Ekim 1918’de imzalanan bu antlaşma ile Osmanlı Devleti I.Dünya Savaşı’ndan yenik olarak ayrılmıştır.
Sözü edilen antlaşma, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Ankara Antlaşması
 • Lozan Barış Antlaşması
 • Mudanya Ateşkes Antlaşması
 • Mondros Ateşkes Antlaşması
Soru 3

Atatürk’ün 9. Ordu Müfettişi olarak gönderildiği il, aşağıdakilerden hangisidir?

 • İzmir
 • Adana
 • Samsun
 • Çanakkale
Soru 4

Yunanistan’ın bağımsızlığı için 1813’te Odesa’da kurulmuş olan örgüt, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Pontus
 • Taşnak
 • Mavri Mira
 • Etniki Eterya
Soru 5

“Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra işgalci devletlere karşı bir tepki olarak ortaya çıkan direniş ruhu ve gücü” olarak ifade edebileceğimiz kavram, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kuvayıinzibatiye
 • Teşkilat-ı Esasiye
 • Kuvayımilliye
 • Tekâlifimilliye
REKLAM
Soru 6

Türk ve yabancı araştırmacıların bir ihtilal beyannamesi olma özelliğini taşıdığında hem fikir oldukları belge, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Wilson İlkeleri
 • Havza Genelgesi
 • Amasya Genelgesi
 • Misakımillî Kararları
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi Liman Von Sanders ile ilgili doğru bir bilgidir?

 • Mustafa Kemal’in Sofya Ataşe militerliğindeki yakın çalışma arkadaşlarından olan Alman siyasetçi.
 • I. Dünya Savaşı sırasında Çanakkale, Filistin ve Suriye cephelerinde Osmanlı ordularına komuta eden Alman askeri.
 • Yenilikçi şiirleriyle köklü romantik geleneği sarsan Alman edebiyatçısı.
 • Almanya Sosyalist Demokrat Partisinin kurucusu.
Soru 8

Aşağıdaki belgelerden hangisi “Ulusal Ant” anlamına gelir?

 • Misakımillî
 • İstiklâl Marşı
 • Amasya Genelgesi
 • Tekâlifimilliye Emirleri
Soru 9

Sivas Kongresi’ndeki Temsil Heyeti, Ali Fuat Paşa’yı, aşağıdaki görevlerden hangisine atamıştır?

 • Moskova Büyükelçiliğine
 • Genelkurmay Başkanlığına
 • Ankara’daki 20. Kolordu Komutanlığına
 • Batı Anadolu Millî Kuvvetler Genel Komutanlığına
Soru 10

Sivas Kongresi’nde Millî Cemiyetler hangi isim altında birleştirilmiştir?

 • Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti
 • Osmanlı Mebusan Meclisi
 • Heyet-i Temsiliye
 • Cemiyet-i Akvam
Soru 11

Mustafa Kemal Paşa’ya hangi savaştan sonra “Gazilik” unvanı verilmiştir?

 • Çanakkale
 • Sakarya
 • I. İnönü
 • II. İnönü
Soru 12

23 Temmuz - 7 Ağustos 1919 tarihleri arasında gerçekleşen olay, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Amasya Görüşmeleri
 • Londra Konferansı
 • Erzurum Kongresi
 • Sivas Kongresi
Soru 13

Ankara’da yeni bir meclisin toplanmasını kaçınılmaz kılan gelişme, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Tekâlifi milliye Emirlerinin yayımlanması
 • İstanbul’daki Mebusan Meclisinin dağıtılıp kapatılması
 • İstanbul Hükûmetinin Temsil Kurulunu resmen tanıması
 • İtilaf Devletleri ile Mudanya Ateşkes Antlaşması’nın imzalanması
REKLAM
Soru 14

Kurtuluş Savaşı’nda Türk askerleri Fransızlara karşı hangi cephede mücadele etmiştir?

 • Batı
 • Doğu
 • Güney
 • Galiçya
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi 12 Mart 1921 tarihinde TBMM’de gerçekleşen gelişmelerden biridir?

 • Başkomutanlık Kanunu’nun çıkarılması
 • Tekâlifi milliye Emirlerinin yayımlanması
 • İstiklal Marşı’nın kabul edilmesi
 • Saltanatın kaldırılması
Soru 16

I. İnönü Savaşı’nı kazanarak gücünü ispat eden TBMM Hükûmetiyle 16 Mart 1921’de Dostluk ve İşbirliği Antlaşması imzalayan devlet, aşağıdakilerden hangisidir?

 • İtalya
 • Fransa
 • İngiltere
 • Sovyet Rusya
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi Mudanya Ateşkes Antlaşması’nı imzalayan devletlerden biridir?

 • ABD
 • İtalya
 • Sovyet Rusya
 • Almanya
Soru 18

Lozan Barış Antlaşması ile Yunanistan’dan savaş tazminatı karşılığı olarak alınan yer, aşağıdakilerde hangisidir?

 • Keşan
 • Lüleburgaz
 • Kırklareli
 • Karaağaç
Soru 19

İkinci Türkiye Büyük Millet Meclisi, aşağıdaki tarihlerin hangisinde açılmıştır?

 • 11 Ağustos 1923
 • 02 Ekim 1923
 • 29 Ekim 1923
 • 03 Mart 1924
Soru 20

Lozan Barış Antlaşması’nda Türkiye – Suriye sınırı, aşağıdaki hangi antlaşmaya göre belirlenmiştir?

 • Kars Antlaşması
 • Ankara Antlaşması
 • Brest - Litowsk Antlaşması
 • Mondros Ateşkes Antlaşması
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ADCDCCBADABCBCCDBDAB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?