GİRİŞ/KAYIT

Türkiye Cumhuriyeti İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük 2 – Test 102017-1. Dönem

SORU 1

Devlet düzeninin laikleştirilmesi hususunda atılan en büyük adım, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Çok partili döneme geçilmesi
 • B) Cumhuriyetin ilan edilmesi
 • C) Halifeliğin kaldırılması
 • D) Türbelerin kapatılması
SORU 2

Türkiye’nin ilk muhalefet partisinin kapatılmasına neden olan olay aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Şeyh Sait İsyanı
 • B) Menemen Olayı
 • C) Halifelik kurumunun kapatılması
 • D) Mustafa Kemal’e suikast girişiminde bulunulması
SORU 3

İslam dünyasının ilk halifesi, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Hz. Muhammed
 • B) Hz. Ebu Bekir
 • C) Hz. Osman
 • D) Hz. Ömer
SORU 4

23 Nisan 1920’de açılan Türkiye Büyük Millet Meclisinde her kesimden farklı görüş ve düşünceye sahip insanlar olmasına rağmen herhangi bir siyasi parti kurulamayışının nedeni, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Üyelerin tamamının Türklerden oluşması
 • B) Kurtuluş Savaşı’nın devam ediyor olması
 • C) Kabine sisteminin benimsenmesi
 • D) Temsil Heyetinin feshedilmesi
SORU 5

Aşağıdaki ülkelerden hangisinin medeni kanunu, bir kurul tarafından Türkçeye çevrilerek yeniden düzenlenip “Türk Medeni Kanunu” olarak kabul edilmiştir?

 • A) İngiltere
 • B) Fransa
 • C) İtalya
 • D) İsviçre
SORU 6

Aşağıdakilerden hangisi, eğitim ve öğretimde Latin harflerinin kullanılmasının sağladığı yararlar arasında sayılamaz?

 • A) Okuryazar oranının artması
 • B) Okuma ve yazmanın kolaylaşması
 • C) Çok sayıda şiir kitabının basılması
 • D) Avrupa ile kültür alış verişinin hızlanması
SORU 7

Lozan Antlaşması’yla kazanılan kabotaj hakkı, aşağıdaki hangi anlama gelmektedir?

 • A) Kapitülasyonların kaldırılması
 • B) Demir yollarının devletleştirilmesi
 • C) Liman ve tersanelerin dış kaynaklarla inşa edilmesi
 • D) Türk denizlerinde gemi işletme hakkının Türklere bırakılması
SORU 8

Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planının hazırlanması, Atatürk’ün hangi ilkesinin uygulandığının göstergesidir?

 • A) Laiklik
 • B) Devletçilik
 • C) Milliyetçilik
 • D) Cumhuriyetçilik
SORU 9

Aşağıdakilerden hangisi eğitim ve öğretimin birleştirilmesiyle hedeflenen amaçlara aykırıdır?

 • A) Kuşaklar arasındaki kültürel çatışmaları ortadan kaldırmak
 • B) Eğitim ve öğretim kurumlarını devlet denetimine almak
 • C) Düşünce ve bilgi birikimi farklı gençler yetiştirmek
 • D) Eğitim sistemini laik ve bilimsel temellere dayandırmak
SORU 10

İzmir İktisat Kongresi ile kabul edilen “Ulusal Ekonomi İlkesi”, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Ekonomik bağımsızlığın her kesimce korunması
 • B) Ülkedeki yabancı işletmelerin sayıca artırılması
 • C) Ekonomik kalkınmanın yabancı sermaye ile sağlanması
 • D) Ham maddesi yurt dışından sağlanan fabrikaların kurulması
SORU 11

Osmanlılarda emniyet ve asayişi sağlayan kolluk kuvvetine ne ad verilirdi?

 • A) Şurta
 • B) Polis
 • C) Levent
 • D) Zaptiye
SORU 12

Aşağıdakilerden hangisi, Lozan Antlaşması sonrası millî dış politika sorunlarından biri değildir?

 • A) Musul Meselesi
 • B) Kapitülasyonlar
 • C) Nüfus mübadelesi
 • D) Yabancı okullar sorunu
SORU 13

Sadabat Paktı’nın kurulmasına hangi devletin izlediği yayılmacı politikalar sebep olmuştur?

 • A) İtalya
 • B) Fransa
 • C) Almanya
 • D) Sovyet Rusya
SORU 14

Aşağıdaki tarihlerin hangisinde Anayasa’ya “Türk devleti laiktir.” maddesi eklenmiştir?

 • A) 23 Ekim 1923
 • B) 03 Mart 1924
 • C) 10 Nisan 1928
 • D) 05 Şubat 1937
SORU 15

Aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisi kanunlar önünde eşitliği gerektirir?

 • A) Cumhuriyetçilik
 • B) İnkılapçılık
 • C) Devletçilik
 • D) Halkçılık
SORU 16

II. Dünya Savaşı’nda Almanya’nın başını çektiği gruba ne ad verilir?

 • A) Müttefik Devletleri
 • B) İttifak Devletleri
 • C) Mihver Devletleri
 • D) Üçüncü Dünya ülkeleri
SORU 17

Atatürk’ün, 1 Kasım 1938’de Türkiye Büyük Millet Meclisinin yeni yasama yılı töreni için hazırladığı ve rahatsızlığı nedeniyle okuyamadığı açılış konuşmasını, onun yerine, aşağıdakilerden hangisi okumuştur?

 • A) Başbakan İsmet İnönü
 • B) TBMM Başkanı Fethi Okyar
 • C) Başbakan Celal Bayar
 • D) Genelkurmay Başkanı Fevzi Çakmak
SORU 18

Aşağıdakilerden hangisi, II. Dünya Savaşı’nın nedenlerinden biri değildir?

 • A) 1929 Dünya Ekonomik Buhranı’nın etkisi
 • B) Osmanlı Devleti’nin yıkılması
 • C) I. Dünya Savaşı’nın olumsuz etkileri
 • D) Büyük devletlerin ekonomik yarışı
SORU 19

Çin’e komünist rejimi ihraç eden ülke, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Rusya
 • B) Küba
 • C) İtalya
 • D) Vietnam
SORU 20

Aşağıdaki devletlerden hangisinin, II. Dünya Savaşı sonrasında işgal ettiği Kore’den çekilmesi üzerine Kore’nin kuzeyine Ruslar, güneyine de Amerikalılar yerleşmiştir?

 • A) Hindistan
 • B) Almanya
 • C) Vietnam
 • D) Japonya
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
CABBDCDBCADBADDCCBAD
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?