Türkiye Cumhuriyeti İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük 2 Dersi 2016 - 2017 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Devlet düzeninin laikleştirilmesi hususunda atılan en büyük adım, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Çok partili döneme geçilmesi
 • Cumhuriyetin ilan edilmesi
 • Halifeliğin kaldırılması
 • Türbelerin kapatılması
Soru 2

Türkiye’nin ilk muhalefet partisinin kapatılmasına neden olan olay aşağıdakilerden hangisidir?

 • Şeyh Sait İsyanı
 • Menemen Olayı
 • Halifelik kurumunun kapatılması
 • Mustafa Kemal’e suikast girişiminde bulunulması
Soru 3

İslam dünyasının ilk halifesi, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Hz. Muhammed
 • Hz. Ebu Bekir
 • Hz. Osman
 • Hz. Ömer
Soru 4

23 Nisan 1920’de açılan Türkiye Büyük Millet Meclisinde her kesimden farklı görüş ve düşünceye sahip insanlar olmasına rağmen herhangi bir siyasi parti kurulamayışının nedeni, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Üyelerin tamamının Türklerden oluşması
 • Kurtuluş Savaşı’nın devam ediyor olması
 • Kabine sisteminin benimsenmesi
 • Temsil Heyetinin feshedilmesi
Soru 5

Aşağıdaki ülkelerden hangisinin medeni kanunu, bir kurul tarafından Türkçeye çevrilerek yeniden düzenlenip “Türk Medeni Kanunu” olarak kabul edilmiştir?

 • İngiltere
 • Fransa
 • İtalya
 • İsviçre
REKLAM
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi, eğitim ve öğretimde Latin harflerinin kullanılmasının sağladığı yararlar arasında sayılamaz?

 • Okuryazar oranının artması
 • Okuma ve yazmanın kolaylaşması
 • Çok sayıda şiir kitabının basılması
 • Avrupa ile kültür alış verişinin hızlanması
Soru 7

Lozan Antlaşması’yla kazanılan kabotaj hakkı, aşağıdaki hangi anlama gelmektedir?

 • Kapitülasyonların kaldırılması
 • Demir yollarının devletleştirilmesi
 • Liman ve tersanelerin dış kaynaklarla inşa edilmesi
 • Türk denizlerinde gemi işletme hakkının Türklere bırakılması
Soru 8

Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planının hazırlanması, Atatürk’ün hangi ilkesinin uygulandığının göstergesidir?

 • Laiklik
 • Devletçilik
 • Milliyetçilik
 • Cumhuriyetçilik
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi eğitim ve öğretimin birleştirilmesiyle hedeflenen amaçlara aykırıdır?

 • Kuşaklar arasındaki kültürel çatışmaları ortadan kaldırmak
 • Eğitim ve öğretim kurumlarını devlet denetimine almak
 • Düşünce ve bilgi birikimi farklı gençler yetiştirmek
 • Eğitim sistemini laik ve bilimsel temellere dayandırmak
Soru 10

İzmir İktisat Kongresi ile kabul edilen “Ulusal Ekonomi İlkesi”, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Ekonomik bağımsızlığın her kesimce korunması
 • Ülkedeki yabancı işletmelerin sayıca artırılması
 • Ekonomik kalkınmanın yabancı sermaye ile sağlanması
 • Ham maddesi yurt dışından sağlanan fabrikaların kurulması
Soru 11

Osmanlılarda emniyet ve asayişi sağlayan kolluk kuvvetine ne ad verilirdi?

 • Şurta
 • Polis
 • Levent
 • Zaptiye
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi, Lozan Antlaşması sonrası millî dış politika sorunlarından biri değildir?

 • Musul Meselesi
 • Kapitülasyonlar
 • Nüfus mübadelesi
 • Yabancı okullar sorunu
Soru 13

Sadabat Paktı’nın kurulmasına hangi devletin izlediği yayılmacı politikalar sebep olmuştur?

 • İtalya
 • Fransa
 • Almanya
 • Sovyet Rusya
REKLAM
Soru 14

Aşağıdaki tarihlerin hangisinde Anayasa’ya “Türk devleti laiktir.” maddesi eklenmiştir?

 • 23 Ekim 1923
 • 03 Mart 1924
 • 10 Nisan 1928
 • 05 Şubat 1937
Soru 15

Aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisi kanunlar önünde eşitliği gerektirir?

 • Cumhuriyetçilik
 • İnkılapçılık
 • Devletçilik
 • Halkçılık
Soru 16

II. Dünya Savaşı’nda Almanya’nın başını çektiği gruba ne ad verilir?

 • Müttefik Devletleri
 • İttifak Devletleri
 • Mihver Devletleri
 • Üçüncü Dünya ülkeleri
Soru 17

Atatürk’ün, 1 Kasım 1938’de Türkiye Büyük Millet Meclisinin yeni yasama yılı töreni için hazırladığı ve rahatsızlığı nedeniyle okuyamadığı açılış konuşmasını, onun yerine, aşağıdakilerden hangisi okumuştur?

 • Başbakan İsmet İnönü
 • TBMM Başkanı Fethi Okyar
 • Başbakan Celal Bayar
 • Genelkurmay Başkanı Fevzi Çakmak
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi, II. Dünya Savaşı’nın nedenlerinden biri değildir?

 • 1929 Dünya Ekonomik Buhranı’nın etkisi
 • Osmanlı Devleti’nin yıkılması
 • I. Dünya Savaşı’nın olumsuz etkileri
 • Büyük devletlerin ekonomik yarışı
Soru 19

Çin’e komünist rejimi ihraç eden ülke, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Rusya
 • Küba
 • İtalya
 • Vietnam
Soru 20

Aşağıdaki devletlerden hangisinin, II. Dünya Savaşı sonrasında işgal ettiği Kore’den çekilmesi üzerine Kore’nin kuzeyine Ruslar, güneyine de Amerikalılar yerleşmiştir?

 • Hindistan
 • Almanya
 • Vietnam
 • Japonya
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CABBDCDBCADBADDCCBAD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?