GİRİŞ/KAYIT

Biyoloji 1 – Test 102017-1. Dönem

SORU 1

Aşağıdakilerden hangisi iyi bir hipotezin özelliği değildir?

 • A) Test edilebilir.
 • B) Kesin ispatlanabilir.
 • C) Yeni gerçeklere açıktır.
 • D) Eldeki verilere uygundur
SORU 2

Biyoloji eğitimi alan kişiler,
I. Doğa tarihi
II. Deniz biyolojisi
III. Doğa koruma uzmanlığı
Yukarıdaki alanlardan hangileri ile ilgilenirse ekoloji ile uğraşmış olur?

 • A) Yalnız I
 • B) I ve II
 • C) I ve III
 • D) I, II ve III
SORU 3

Aşağıdakilerden hangisi canlıların ortak özelliklerinden biri değildir?

 • A) Besin maddelerine ihtiyaç duyma
 • B) Hücre gruplarından meydanagelme
 • C) Atık maddeleri vücuttan uzaklaştırma
 • D) Organik besinleri monomerlerine parçalama
SORU 4

Bazı canlılarda görülen eşeyli üreme ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 • A) Üreme hücreleri mayozla oluşur.
 • B) Tür içinde dayanıksız bireyleroluşur.
 • C) Gametlerin birleşmesi ile zigotoluşur.
 • D) Üreme hücrelerine dişi ve erkekgamet denir.
SORU 5

Aşağıdakilerden hangisini bazı canlılar gerçekleştirir?

 • A) Özümleme
 • B) Yadımlama
 • C) ATP sentezi
 • D) Fotosentez
SORU 6

I. Hücre
II. Molekü
lIII. Organel
IV. Doku
V. Organ
Yukarıdakilerden hangileri tüm canlılarda ortak olarak bulunur?

 • A) I ve II
 • B) I, II ve III
 • C) I, III, IV ve V.
 • D) I, II, III, IV ve V.
SORU 7

Suyun öz ısısının yüksek olması;
I. Ortam sıcaklığının korunmasına
II. Sıcaklık dalgalanmalarının artmasına
III. Canlılarda vücut ısısının kolay kolay değişmemesine
verilenlerden hangilerine neden olur?

 • A) Yalnız I
 • B) I ve III
 • C) II ve III
 • D) I, II ve III
SORU 8

NaOH(Baz) + HCI(Asit) → NaCl( ? ) + H2O(Su)
Yukarıdaki denklemde (?) işaretli yere ne yazılmalıdır?

 • A) Soda
 • B) Tuz
 • C) Kola
 • D) İyon
SORU 9

Aşağıdakilerden hangisi asit özellik göstermez?

 • A) Kola
 • B) Mide özsuyu
 • C) Tükürük
 • D) Şampuan
SORU 10

Bir polisakkarit olan glikojen aşağıdaki canlılardan hangisi tarafından sentezlenmez?

 • A) Bitki
 • B) Bakteri
 • C) Mantar
 • D) Hayvan
SORU 11

Polisakkaritlerden kitin için;
(Su) I. Suda çözünmez.
(Su) II. Azotlu polisakkarittir.
(Su) III. Böceklerin dış iskeletini oluşturur.
(Su) IV. Mantarlarda hücre çeperini oluşturur.
(Su) ifadelerinden hangileri doğrudur?

 • A) I ve II
 • B) I, II ve IV.
 • C) I, III ve IV.
 • D) I, II, III ve IV.
SORU 12

(X) Yağ asidi + Gliserol → Nötral yağ + (Y) H2O
Yukarıda verilen yağ oluşum denkleminde X ve Y yerine seçenektekilerden hangisi yazılmalıdır?

X -- > Y

 • A) 3 -- > 3
 • B) 1 -- > 3
 • C) 3 -- > 1
 • D) 1-- > 1
SORU 13

I. Aktivasyon enerjisini düşürürler.
II. Reaksiyona özel moleküllerdir.
III. Sıcaklık ve pH değişiminden etkilenirler.
Verilen ifadelerinden hangileri enzimler için doğrudur?

 • A) Yalnız I
 • B) I ve III
 • C) II ve III
 • D) I, II ve III
SORU 14

I. Hücrenin özgüllüğünü kazandırır.
II. Zara seçici geçirgenlik özelliği kazandırır.
III. Hücrelerin birbirlerini tanımasını sağlar.
Yukarıdakilerden hangileri hücre zarındaki glikokaliks tabakasının özelliklerindendir?

 • A) Yalnız I
 • B) I ve III
 • C) II ve III
 • D) I, II ve III
SORU 15

I. Sıcaklık
II. Yoğunluk farkı
III. Por sayısı
IV. Molekül büyüklüğü
Hücre ve bulunduğu ortam için yukarıda verilenlerden hangilerinin artışı difüzyon hızını azaltıcı yönde etki yapar?

 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız IV
 • C) II ve III
 • D) I, II ve IV.
SORU 16

I. Hücre zarı
II. DNA
III. Çekirdek
Yukarıdakilerden hangileri prokaryot ve ökaryot hücrelerde ortak olarak bulunur?

 • A) Yalnız I
 • B) I ve II
 • C) II ve III
 • D) I, II ve III
SORU 17

Aşağıdaki hücre organellerinden hangisinde zarlı yapı görülmez?

 • A) Golgi
 • B) Koful
 • C) Ribozom
 • D) Lizozom
SORU 18

Aşağıdakilerden hangisi hücre zarında gerçekleşen aktif geçiş çeşitlerinden biri değildir?

 • A) Ozmoz
 • B) Ekzositoz
 • C) Endositoz
 • D) Aktif taşıma
SORU 19

Aşağıdakilerden hangisi hücre iskeleti elemanı olan ara elamentlerin özelliklerinden biridir?

 • A) Kararsız bir yapıya sahiptir.
 • B) Mekanik etkilere dirençli değildir.
 • C) Mikrofilamentlerden daha incedir.
 • D) Hücre içinde organellerin sabitlenmesinde görev alır.
SORU 20

Aşağıdakilerden hangisi çift zarlı bir organeldir?

 • A) Golgi
 • B) Lizozom
 • C) Mitokondri
 • D) Endoplazmik retikulum
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
BDBBDBBBCADADDBBCADC
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?