Coğrafya 4 Dersi 2016 - 2017 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

İyi yıkanmış olup, çay ve kivi yetiştirmek için elverişli olan toprak tipinin adı nedir?

 • Alüvyal topraklar
 • Kırmızı Akdeniz Toprakları
 • Çernezyom (kara) topraklar
 • Kahverengi orman toprakları
Soru 2

Antep fıstığı kurak bölgelerin kireçli topraklarında, patates ve soğan kumlu, üzüm ise kumlu-çakıllı topraklarda daha iyi yetiştiği gibi verimide yüksektir.
Bu bilgiye dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılır?

 • Tarımın Türkiye ekonomisinde önemi büyüktür.
 • Bazı bitkilerin daha iyi geliştiği topraklar vardır.
 • Tarımda gübre kullanmadan verim artırılamaz.
 • Çakıllı ve kumlu topraklar Türkiye’de yaygındır.
Soru 3

Kızılçam, karaçam, göknar, sedir ve ladin ağaçlarının ortak özellikleri aşağıdakilerden hangisidir?

 • Relikt bitkiler olmaları
 • İğne yapraklı olmaları
 • Geniş yapraklı olmaları
 • Endemik bitkiler olmaları
Soru 4

Haritada numaralandırılarak gösterilen akarsuların isimleri aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

I --> II

 • Seyhan --> Ceyhan
 • Bakırçay --> Gediz
 • Sakarya --> Kızılırmak
 • Çoruh --> Yeşilırmak
Soru 5

Karadeniz kıyılarımızda deniz turizminin yeterince gelişmemiş olmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur?

 • Çay ve fındık tarımının yaygın olmasının
 • Denize girme süresinin kısa olmasının
 • Kıyıların dik, plajların az olmasının
 • Deniz suyunun soğuk ve dalgalı olmasının
REKLAM
Soru 6

Aşağıdaki yerlerden hangisi Türkiye’de nüfusun ve yerleşmenin dağılışını etkileyen doğal bir unsurdur?

 • Tahtalı Dağları
 • Ataş Petrol Rafinerisi
 • İzmit Limanı
 • Turizm tesisleri
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi sanayi şehirleri için kesinlikle söylenebilir?

 • İthalat ve ihracat gelişmemiştir.
 • Enerji ve ham maddeye uzaktır.
 • Nüfus miktarı ve yoğunluğu yüksektir.
 • Ticaret ve hizmet sektörleri geri kalmıştır.
Soru 8

Hasan: Türkiye’de nüfusun% 80’i şehirlerde yaşar.
Zeynep: Türkiye’de aktif nüfusun çoğu hizmet sektöründe çalışır.
Tahsin: Nüfusumuzda erkek sayısı kadın sayısında fazladır.
Başak: Yaz aylarında sahil kentlerimizdeki otellerin doluluğu artmaktadır.
Yukarıdaki öğrencilerden hangisinin verdiği bilgi nüfusumuzun yapısal özelliği değildir?

 • Hasan
 • Zeynep
 • Tahsin
 • Başak
Soru 9

Almanya, İngiltere, Fransa ve İtalya gibi ülkelerde aktif nüfus oranı % 80e yaklaşmış iken bu değer ülkemizde % 50 civarındadır.
Bu durumun Türkiye’nin hangi özelliğinden kaynaklandığı söylenebilir?

 • Tarımda istihdamın yüksek olmasından
 • İşsiz nüfus miktarının yüksek olmasından
 • İç göçlerin yoğun şekilde devam etmesinden
 • Nüfusun ülke geneline dengesiz dağılmasından
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi hızlı göç alan şehirlerde ortaya çıkan durumlardan biri değildir?

 • Yeni iş kolları oluşur.
 • Belediye hizmetleri aksar.
 • Konut sıkıntısı ortaya çıkar.
 • Mal ve hizmetlere talep azalır.
Soru 11

Aşağıdaki illerimizin hangisinde nüfus yoğunluğu daha yüksektir?

 • Kocaeli
 • Bursa
 • Erzurum
 • Adana
Soru 12

I. Petrol
II. Baharat
III. Kağıt
IV. Radyo
V. Porselen
Verilenlerden hangileri Orta Çağ’da İpek Yolu ile Çin’den Avrupa’ya taşınan ürünlerdendir?

 • Yalnız II
 • I ve IV
 • II, III ve V
 • I, II, III ve V
Soru 13

Haritada numaralandırılarak verilen hatlardan hangisi İspanya ve Portekiz’in Ümit Burnu’nu kullanarak Hindistan’a ulaştığı rotayı göstermektedir?

 • I
 • II
 • III
 • IV
REKLAM
Soru 14

Bilgiyi geliştirerek doğru ve tam şekilde gelecek nesillere aktaran toplumların en önemli kazancı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Bilim ve teknolojide hızlı ilerlemeleri
 • Çevre ve doğaya daha çok değer vermeleri
 • Gelenek ve göreneklerini devam ettirmeleri
 • Eğitim imkânlarını ülke geneline yaymaları
Soru 15

• 1914 de hizmete girmiştir.
• ABD ve Fransa’nın işbirliğiyle yapılmıştır.
• Atlas ve Pasifik (Büyük) okyanusları birbirine bağlar.
Yukarıdaki bilgiler hangi su yoluna aittir?

 • Kiel Kanalı
 • Panama Kanalı
 • Korint Kanalı
 • Süveyş Kanalı
Soru 16

Aşağıdaki ülkelerin hangisinde kara yolu ağı daha gelişmiştir?

 • Brezilya
 • Fransa
 • Bulgaristan
 • Libya
Soru 17

Aşağıdaki doğal afetlerden hangisinin oluşum süresi yıllar alabilir?

 • Heyelan
 • Çığ
 • Kuraklık
 • Deprem
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi erozyonun sonuçlarından değildir?

 • Ekolojik denge bozulur.
 • Tarımsal üretim azalır.
 • Açlık tehlikesi başlar.
 • Bitki çeşitliliği artar.
Soru 19

Haritada numaralandırılarak verilen taralı alanların hangisinde sönmüş volkan dağları bulunur?

 • I
 • II
 • III
 • IV
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi sel ve taşkın oluşumuna engel olur?

 • Hızlı kar erimesi
 • Bitki örtüsünün tahrip edilmesi
 • Toprağın suyu içine geçirmesi
 • Akarsu yataklarına yerleşilmesi
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DBBCAACDBDACCABBCDDC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?