GİRİŞ/KAYIT

Coğrafya 4 – Test 102017-1. Dönem

SORU 1

İyi yıkanmış olup, çay ve kivi yetiştirmek için elverişli olan toprak tipinin adı nedir?

 • A) Alüvyal topraklar
 • B) Kırmızı Akdeniz Toprakları
 • C) Çernezyom (kara) topraklar
 • D) Kahverengi orman toprakları
SORU 2

Antep fıstığı kurak bölgelerin kireçli topraklarında, patates ve soğan kumlu, üzüm ise kumlu-çakıllı topraklarda daha iyi yetiştiği gibi verimide yüksektir.
Bu bilgiye dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılır?

 • A) Tarımın Türkiye ekonomisinde önemi büyüktür.
 • B) Bazı bitkilerin daha iyi geliştiği topraklar vardır.
 • C) Tarımda gübre kullanmadan verim artırılamaz.
 • D) Çakıllı ve kumlu topraklar Türkiye’de yaygındır.
SORU 3

Kızılçam, karaçam, göknar, sedir ve ladin ağaçlarının ortak özellikleri aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Relikt bitkiler olmaları
 • B) İğne yapraklı olmaları
 • C) Geniş yapraklı olmaları
 • D) Endemik bitkiler olmaları
SORU 4

Haritada numaralandırılarak gösterilen akarsuların isimleri aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

I --> II

 • A) Seyhan --> Ceyhan
 • B) Bakırçay --> Gediz
 • C) Sakarya --> Kızılırmak
 • D) Çoruh --> Yeşilırmak
SORU 5

Karadeniz kıyılarımızda deniz turizminin yeterince gelişmemiş olmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur?

 • A) Çay ve fındık tarımının yaygın olmasının
 • B) Denize girme süresinin kısa olmasının
 • C) Kıyıların dik, plajların az olmasının
 • D) Deniz suyunun soğuk ve dalgalı olmasının
SORU 6

Aşağıdaki yerlerden hangisi Türkiye’de nüfusun ve yerleşmenin dağılışını etkileyen doğal bir unsurdur?

 • A) Tahtalı Dağları
 • B) Ataş Petrol Rafinerisi
 • C) İzmit Limanı
 • D) Turizm tesisleri
SORU 7

Aşağıdakilerden hangisi sanayi şehirleri için kesinlikle söylenebilir?

 • A) İthalat ve ihracat gelişmemiştir.
 • B) Enerji ve ham maddeye uzaktır.
 • C) Nüfus miktarı ve yoğunluğu yüksektir.
 • D) Ticaret ve hizmet sektörleri geri kalmıştır.
SORU 8

Hasan: Türkiye’de nüfusun% 80’i şehirlerde yaşar.
Zeynep: Türkiye’de aktif nüfusun çoğu hizmet sektöründe çalışır.
Tahsin: Nüfusumuzda erkek sayısı kadın sayısında fazladır.
Başak: Yaz aylarında sahil kentlerimizdeki otellerin doluluğu artmaktadır.
Yukarıdaki öğrencilerden hangisinin verdiği bilgi nüfusumuzun yapısal özelliği değildir?

 • A) Hasan
 • B) Zeynep
 • C) Tahsin
 • D) Başak
SORU 9

Almanya, İngiltere, Fransa ve İtalya gibi ülkelerde aktif nüfus oranı % 80e yaklaşmış iken bu değer ülkemizde % 50 civarındadır.
Bu durumun Türkiye’nin hangi özelliğinden kaynaklandığı söylenebilir?

 • A) Tarımda istihdamın yüksek olmasından
 • B) İşsiz nüfus miktarının yüksek olmasından
 • C) İç göçlerin yoğun şekilde devam etmesinden
 • D) Nüfusun ülke geneline dengesiz dağılmasından
SORU 10

Aşağıdakilerden hangisi hızlı göç alan şehirlerde ortaya çıkan durumlardan biri değildir?

 • A) Yeni iş kolları oluşur.
 • B) Belediye hizmetleri aksar.
 • C) Konut sıkıntısı ortaya çıkar.
 • D) Mal ve hizmetlere talep azalır.
SORU 11

Aşağıdaki illerimizin hangisinde nüfus yoğunluğu daha yüksektir?

 • A) Kocaeli
 • B) Bursa
 • C) Erzurum
 • D) Adana
SORU 12

I. Petrol
II. Baharat
III. Kağıt
IV. Radyo
V. Porselen
Verilenlerden hangileri Orta Çağ’da İpek Yolu ile Çin’den Avrupa’ya taşınan ürünlerdendir?

 • A) Yalnız II
 • B) I ve IV
 • C) II, III ve V
 • D) I, II, III ve V
SORU 13

Haritada numaralandırılarak verilen hatlardan hangisi İspanya ve Portekiz’in Ümit Burnu’nu kullanarak Hindistan’a ulaştığı rotayı göstermektedir?

 • A) I
 • B) II
 • C) III
 • D) IV
SORU 14

Bilgiyi geliştirerek doğru ve tam şekilde gelecek nesillere aktaran toplumların en önemli kazancı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Bilim ve teknolojide hızlı ilerlemeleri
 • B) Çevre ve doğaya daha çok değer vermeleri
 • C) Gelenek ve göreneklerini devam ettirmeleri
 • D) Eğitim imkânlarını ülke geneline yaymaları
SORU 15

• 1914 de hizmete girmiştir.
• ABD ve Fransa’nın işbirliğiyle yapılmıştır.
• Atlas ve Pasifik (Büyük) okyanusları birbirine bağlar.
Yukarıdaki bilgiler hangi su yoluna aittir?

 • A) Kiel Kanalı
 • B) Panama Kanalı
 • C) Korint Kanalı
 • D) Süveyş Kanalı
SORU 16

Aşağıdaki ülkelerin hangisinde kara yolu ağı daha gelişmiştir?

 • A) Brezilya
 • B) Fransa
 • C) Bulgaristan
 • D) Libya
SORU 17

Aşağıdaki doğal afetlerden hangisinin oluşum süresi yıllar alabilir?

 • A) Heyelan
 • B) Çığ
 • C) Kuraklık
 • D) Deprem
SORU 18

Aşağıdakilerden hangisi erozyonun sonuçlarından değildir?

 • A) Ekolojik denge bozulur.
 • B) Tarımsal üretim azalır.
 • C) Açlık tehlikesi başlar.
 • D) Bitki çeşitliliği artar.
SORU 19

Haritada numaralandırılarak verilen taralı alanların hangisinde sönmüş volkan dağları bulunur?

 • A) I
 • B) II
 • C) III
 • D) IV
SORU 20

Aşağıdakilerden hangisi sel ve taşkın oluşumuna engel olur?

 • A) Hızlı kar erimesi
 • B) Bitki örtüsünün tahrip edilmesi
 • C) Toprağın suyu içine geçirmesi
 • D) Akarsu yataklarına yerleşilmesi
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
DBBCAACDBDACCABBCDDC
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?