GİRİŞ/KAYIT

Seçmeli Coğrafya 2 – Test 102017-1. Dönem

SORU 1

Aşağıdakilerden hangisi kültürel coğrafyanın inceleme alanına girer?

 • A) İsviçre Alplerindeki aşınma şekilleri
 • B) Alman şehirlerinin mimari özellikleri
 • C) İngiltere’nin bitki örtüsü ve dağılışı
 • D) Rusya’da görülen iklimler ve özellikleri
SORU 2

Türk kültürünün hem göçebe hem de yerleşik hayat düzenine ait izler taşımasının en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Dünya görüşleri
 • B) Din ve inanışlar
 • C) Coğrafi özellikler
 • D) Ekonomik faaliyetler
SORU 3

Aşağıdakilerden hangisinin yaşanması durumunda uluslararası ticaret olumsuz etkilenir?

 • A) Petrol üretiminin durması
 • B) Ham madde fiyatlarının ucuzlaması
 • C) Taşımacılıkta maliyetlerin düşmesi
 • D) Ülkelerin ekonomilerinin büyümesi
SORU 4

I. Sağlık sorunlarını giderme
II. Dinlenme ve eğlenme
III. Doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleri görme
IV. Eğitim öğretim yapma
Muğla ve Antalya’ya gelen Avrupalı bir turistin öncelikle verilenlerden hangilerini amaçladığı söylenebilir?

 • A) I ve II
 • B) II ve III
 • C) III ve IV
 • D) II ve IV
SORU 5

Serengeti Ulusal Parkı hangi kıtada yer almaktadır?

 • A) Güney Amerika
 • B) Asya
 • C) Avrupa
 • D) Afrika
SORU 6

Japonya’yla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • A) Nüfus yoğunluğu Türkiye’den fazladır.
 • B) Tarımsal üretimi kendisine yetmemektedir.
 • C) Bütçe açığını turizm gelirleriyle kapatır.
 • D) Enerji ve ham madde kaynaklarınca fakirdir.
SORU 7

Avrupa ülkeleri mezhep çatışmaları,dere beylik mücadeleleri ve savaşlarla uğraşırken İngiltere bunlardan etkilenmemiş; aksine bu siyasi ortamın Sanayi Devrimi’nin ilk önce bu ülkede başlamasına katkısı bile olmuştur.
Avrupa’nın yaşadığı bu olumsuz şartları İngiltere’nin yaşamamasında hangi özelliği daha etkili olmuştur?

 • A) Bir ada ülkesi olması
 • B) Başka ülkeleri sömürmesi
 • C) Bilim adamlarını desteklemesi
 • D) Gelişmiş deniz gücünün olması
SORU 8

Yüz ölçüm olarak dünyanın yedinci, nüfus miktarı bakımından ikinci büyük ülkesi olan Hindistan bu veriler ışığında aşağıdaki ekonomik faaliyetlerden hangisine daha fazla önem vermelidir?

 • A) Tarım
 • B) Turizm
 • C) İnşaat
 • D) Hizmet
SORU 9

Türkiye hangi uluslararası örgüte üye olmasının sonucunda yaptığı anlaşma gereği Kore’ye asker göndermiştir?

 • A) OPEC
 • B) IMF
 • C) OECD
 • D) NATO
SORU 10

İlk dönemlerde sadece içme, sulama ve temizlik amaçlı yararlanılan su,günümüzde turizm, sanayi, enerji üretimi alanlarının da vazgeçilemez kaynağı olmuştur.
Bu bilgiye bakarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

 • A) Su hızla tükenen ve yok olan bir kaynaktır.
 • B) Su kendi kendini yenileyebilen kaynaktır.
 • C) Doğal kaynakların önemi zamana göre değişir.
 • D) Bazı doğal kaynaklar önemini zamanla kaybeder.
SORU 11

Aşağıdakilerden hangisi insanların yenilenebilir kaynaklara daha fazla önem verip yatırım yapmalarını zorunlu kılan temel sorundur?

 • A) Yenilenebilir enerjinin ucuz olması
 • B) Fosil yakıtların tükenecek olması
 • C) Fosil yakıtların çevreyi kirletmesi
 • D) Fosil yakıtların yeryüzüne düzensiz dağılması
SORU 12

Haritada numaralandırılarak verilen alanların hangisinde nükleer enerji santralleri daha yoğundur?

 • A) I
 • B) II
 • C) III
 • D) IV
SORU 13

Aşağıdaki kaynaklardan hangisinin potansiyeli ülkeleri diğer enerji kaynaklarına olan bağımlılıktan kurtarabilecek kadar büyüktür?

 • A) Kömür
 • B) Dalga
 • C) Güneş
 • D) Jeotermal
SORU 14

Aşağıdaki ülkelerden hangileri arasında doğal kaynaklardan yararlanırken doğal dengeye ve çevrenin korunmasına yönelik bakış açısı ve uygulamalar arasında ki fark daha fazladır?

 • A) İtalya- İsviçre
 • B) ABD- Kanada
 • C) Almanya- Fransa
 • D) Japonya- Nijerya
SORU 15

Termik santraller enerji üretimi yaparken aşağıdaki çevre sorunlarından hangisine neden olmaz?

 • A) Su kaynaklarını ağır metallerle kirletir.
 • B) Atmosfere kül ve zehirli gaz salar.
 • C) Çevresine radyasyon yayar.
 • D) Asit yağmurlarına neden olur.
SORU 16

Japonya, Hollanda gibi tarım toprakları sınırlı olan ülkelerin buna rağmen tarımda yüksek verim elde etmesinin temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Nüfus yoğunluklarının fazla olması
 • B) Tarımda ileri teknoloji kullanmaları
 • C) Tarımda çalışan sayısının az olması
 • D) Tarım ürünleri ihracatının yüksek olması
SORU 17

Aşağıdaki madenlerden hangisinin kullanımı günümüze daha yakın zamanda başlamıştır?

 • A) Bakır
 • B) Petrol
 • C) Gümüş
 • D) Uranyum
SORU 18

Aşağıdakilerden hangisi çevre sorunu değildir?

 • A) Denetimsiz kentleşme
 • B) Yeşil alanların genişlemesi
 • C) Katı atıkların artması
 • D) Hızlı nüfus artışı
SORU 19

Dünyada sera etkisinin ortaya çıkmasında en büyük pay aşağıdakilerden hangisine aiittir?

 • A) Tarım
 • B) Enerji üretimi
 • C) Ormansızlaşma
 • D) Sanayi faaliyetleri
SORU 20

Aşağıdaki atıklardan hangisi doğa tarafından daha kolay yok edilir?

 • A) Atık piller
 • B) Karton kutular
 • C) Cam şişeler
 • D) Plastik ambalajlar
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
BCABDCAADCBACDCBDBDB
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?