GİRİŞ/KAYIT

Seçmeli Coğrafya 3 – Test 102017-1. Dönem

SORU 1

Bir bölgede uzun süreli yaşanan ekstrem sıcaklık veya soğukların ortaya çıkaracağı en olumsuz sonuç aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Tarımsal verimliliği düşürmesi
 • B) Ulaşım faaliyetlerini aksatması
 • C) Ekonomik faaliyetleri aksatması
 • D) Toplu canlı ölümlerine sebep olması
SORU 2

Büyük (Pasfik) Okyanus’ta gerçekleşen tsunami aşağıdaki ülkelerden hangisinde tahribata neden olur?

 • A) Japonya
 • B) Fransa
 • C) Mısır
 • D) Yunanistan
SORU 3

Heyelanlar için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • A) Kütle hareketidir.
 • B) Yaygın görülen afetlerdir.
 • C) Göl oluşumuna sebep olabilirler.
 • D) Yağışın olmadığı arazilerde yaşanırlar.
SORU 4

Büyük sulama projelerinin yüksek maliyetli yatırımlar olduğu göz önüne alınırsa sulama yapılan bu tarım alanlarında hangi özelliğe sahip ürünlerin yetiştirilmesine daha çok önem verilmesi gerekir?

 • A) Az suya ihtiyaç duyan
 • B) Yüksek sıcaklığa dayanan
 • C) Verimi ve değeri yüksek olan
 • D) Devlet tarafından desteklenen
SORU 5

Yazıyı ilk kullanan medeniyet aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Hint
 • B) Sümer
 • C) Asur
 • D) Hitit
SORU 6

Çin Medeniyeti haritada numaralandırılarak verilen yerlerin hangisinde yer almaktadır?

 • A) I
 • B) II
 • C) III
 • D) IV
SORU 7

Aşağıdakilerden hangisi Sanayi devrimiyle Avrupa’da gerçekleşen yeni durumlardan biri değildir?

 • A) Yeni iş sahaları oluşmuştur.
 • B) Sömürge edinme yarışı durmuştur.
 • C) Kırlardan kentlere göç başlamıştır.
 • D) İnsanların refah seviyesi artmıştır.
SORU 8

Gelecekte Dünya nüfusunda aşağıdakilerin hangisinde artma beklenmektedir?

 • A) Yaşlı nüfus oranında
 • B) Nüfus artış hızında
 • C) Kırsal nüfus miktarında
 • D) Tarımda çalışan oranında
SORU 9

Yukarıdaki tabloda yıllara göre bazı kıtalar da kişi başına düşen yıllık gelir miktarı dolar ($) olarak gösterilmiştir.
Tablodaki verilere bakarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 • A) En yoksul ülkeler Avrupa’dadır.
 • B) Oransal artışın en küçüğü Asya’da olmuştur.
 • C) Kuzey Amerika kıtasın da gelirler yaklaşık dört kat artmıştır.
 • D) Afrika ülkelerinde gelir bin doların üzerindedir.
SORU 10

Fiziki coğrafya özelliklerine göre yapılan sınıflandırmada Rize, Trabzon ve Artvin illeri hangi bölge içinde değerlendirilemez?

 • A) Az yağış alan bölge
 • B) Karadeniz iklim bölgesi
 • C) Orman bölgesi
 • D) Dağlık Bölge
SORU 11

Haritada numaralandırılarak verilen yerlerin hangisi az nüfuslu bölge olarak nitelendirilebilir?

 • A) IV
 • B) III
 • C) II
 • D) I13
SORU 12

Türkiye’nin aşağıda verilen özelliklerinden hangisi ulaşım sektörünün gelişmesi için elverişli imkânlar sunar?

 • A) Yer şekillerinin dağlık olması
 • B) Üç kıtanın birleştiği yerde olması
 • C) Büyük kısmında karasal iklim yaşanması
 • D) Ortalama yükseltisinin bin metreyi aşması
SORU 13

Türkiye sınırları içindeki ilk demir yolu hattı hangi şehirlerimiz arasında inşa edilmiştir?

 • A) Ankara – İstanbul
 • B) İzmir – Manisa
 • C) İzmir – Aydın
 • D) Edirne – İstanbul
SORU 14

Petrol ve doğal gaz aşağıda sistemlerden hangisiyle daha kolay ve ucuz taşınır?

 • A) Kara yolu
 • B) Demir yolu
 • C) Deniz yolu
 • D) Boru hatları
SORU 15

I. Teknolojik düzey
II. Doğal afetler
III. Göç hareketleri
IV. Sanayileşme
Yukarıda verilenlerden hangileri ulaşım araç ve sistemlerinin gelişmesini daha fazla etkilemiştir?

 • A) I ve II
 • B) I ve IV
 • C) II ve III
 • D) III ve IV
SORU 16

Aşağıdakilerden hangisi bir bölgede veya ülkede ticaretin gelişmesine katkı sağlamaz?

 • A) Üretimin artması
 • B) Gelirlerin artması
 • C) Ulaşımın gelişmesi
 • D) Enerjinin pahalanması
SORU 17

Türkiye’de 1980’den sonra hangi ekonomi politikası benimsenmiştir?

 • A) Tarıma dayalı ekonomi
 • B) İthalata dayalı ekonomi
 • C) Serbest piyasa ekonomisi
 • D) Madenciliğe dayalı ekonomi
SORU 18

Aşağıdaki illerimizin hangisinde deniz turizmi diğerleri kadar gelişmemiştir?

 • A) Muğla
 • B) Ordu
 • C) Aydın
 • D) İzmir
SORU 19

Rafting sporu hangi doğal unsurda yapılan bir turizm etkinliğidir?

 • A) Göl
 • B) Mağara
 • C) Akarsu
 • D) Deniz
SORU 20

Aşağıdakilerden hangisi Şanlı Urfa’nın turistik zenginliğidir?

 • A) Harran Evleri
 • B) Ani Harabeleri
 • C) Nemrut Heykelleri
 • D) İshak Paşa Sarayı
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
DADCBDBACAABCDBDCBCA
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?