GİRİŞ/KAYIT

Dil ve Anlatım 1– Test 102017-1. Dönem

SORU 1

Ali Bey, dün iş yerinde bize yine bir Temel fıkrası anlattı.
Bu cümlede aşağıdaki iletişim ögelerinden hangisi yoktur?

 • A) Gönderici
 • B) Alıcı
 • C) Dönüt
 • D) Bağlam
SORU 2

En güçlü iletişim şekli aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) İşaretleşme ile yapılan
 • B) Bakışma ile yapılan
 • C) Dil ile yapılan
 • D) Sembollerle yapılan
SORU 3

Dil, insanlara özgü bir iletişim aracıdır. Çevremizde gördüğümüz canlı varlıklar birtakım sesler çıkarır.Köpekler havlayarak, kediler miyavlayarak, atlar kişneyerek kendi aralarında anlaşır. İnsanlar ise kendi aralarında konuşarak ve yazarak iletişim kurarlar.
Bu parçada aşağıdakilerin hangisi üzerinde durulmaktadır?

 • A) İletişimin önemi
 • B) İletişim şekilleri
 • C) İletişimin tanımı
 • D) İletişimin tarihî gelişimi
SORU 4

İsmail Öğretmen, dil ve anlatım dersinde “yemiş” sözcüğünün eskiden bütün meyveler için kullanıldığını ancak günümüzde sadece incire yemiş dendiğini söylemiştir.
İsmail Öğretmen’in verdiği bu bilgi dil bilgisinin aşağıdaki bölümlerinden hangisinin inceleme alanına girer?

 • A) Ses bilgisi (Fonetik)
 • B) Biçim bilgisi (Morfoloji)
 • C) Köken bilim (Etimoloji)
 • D) Anlam bilim (Semantik)
SORU 5

Bir ülke sınırları içinde farklı bölgelerde konuşulan dile _________, o ülkenin resmî yazışma diline ise ________ denir.
Bu cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangileri sırasıyla getirilmelidir?

 • A) şive – lehçe
 • B) lehçe – şive
 • C) ağız – yazı dili
 • D) yazı dili – konuşma dili
SORU 6

Bir milletin dili o milletin yaşamından mutlaka izler taşır. Dili oluşturan içinde doğup yeşerdiği milletin kültürüdür. Dili, kültürden ayrı düşünmek mümkün değildir. Türkçede süt ürünleri olan ayran ve yoğurtla ilgili binlerce yemek adı bulabilirsiniz. Ancak aynı kelimeleri söz gelimi İngilizcede görmeniz mümkün değildir. Çünkü bu kelimeler bize aittir ve bizim yaşayışımızın ürünü olarak dilde yerini almıştır.
Bu parçanın konusu aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Dil – kültür ilişkisi
 • B) Dilin önemi
 • C) Dilin işlevleri
 • D) Kültürün ögeleri
SORU 7

Yeryüzündeki diller; ses sistemi, biçim yapısı ve söz dizimi bakımından bazı yakınlık ve benzerlikler gösterir.Diller arasındaki bu yakınlık ve benzerliğe ______ denir.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • A) dil benzerliği
 • B) dil etkileşimi
 • C) dil alışverişi
 • D) dil akrabalığı
SORU 8

I. Bu dillerdeki sözcüklerde çekim eki yoktur.
II. Yeni sözcük türetmek için yapım ekleri kullanılır.
III. Bu dillerde sözcüklerde vurgu hâkimdir.
IV. Hintçe, Farsça, Fransızca bu dil ailesine mensup dillerden bazılarıdır.
Yukarıda numaralanmış özelliklerden hangileri tek heceli diller için söylenemez?

 • A) I ve II
 • B) I ve IV.
 • C) II ve III
 • D) II ve IV.
SORU 9

Aşağıdaki dillerden hangisi Ural-Altay dil ailesine mensup değildir?

 • A) Türkçe
 • B) Arapça
 • C) Moğolca
 • D) Macarca
SORU 10

• MÖ 5. yy. ile MS 5-6. yy. arasını kapsar.
• Hun İmparatorluğu’nun hâkim olduğu bir dönemdir.
• Bu dönemde Oğuz Kağan Destanı oluşmuştur.
Yukarıdaki özellikler Türkçenin hangi dönemine aittir?

 • A) İlk Türkçe Çağı’na
 • B) Eski Türkçe Çağı’na
 • C) Orta Türkçe Çağı’na
 • D) Yeni Türkçe Çağı’na
SORU 11

I. Eserin günümüz Türkçesindeki karşılığı “Hakikatlerin Eşiği”dir.
II. Kaşgarlı Mahmut tarafından 1072-1074 yılları arasında yazılmıştır.
III. 484 dizeden oluşan ahlaki, öğretici, manzum bir eserdir.
IV. Eserde İslamiyet Öncesi Dönem’e ait koşuk, sagu, sav örnekleri vardır.
Yukarıda numaralanmış özelliklerden hangileri Divanü Lügati’t Türk’e aittir?

 • A) I ve II
 • B) I ve III
 • C) II ve IV.
 • D) III ve IV.
SORU 12

Aşağıdakilerden hangisi 12 ve 13. yüzyılda Türkçenin gelişimine katkı sağlayan sanatçılardan biri değildir?

 • A) Hacı Bektaş-ı Veli
 • B) Karacaoğlan
 • C) Hoca Dehhâni
 • D) Yunus Emre
SORU 13

Nefes borusundan gelen hava, ağız boşluğu içerisinde herhangi bir bölgede sese dönüşür. Bu sesin oluşmasına ___________ denir.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • A) Vurgu
 • B) Tonlama
 • C) Boğumlanma
 • D) Telaffuz
SORU 14

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük ünlü uyumuna uymayan bir sözcük kullanılmıştır?

 • A) Son dersimiz çok zevkli geçmişti.
 • B) Arabacı, atları bir el hareketiyle hızlandırdı.
 • C) Köyümüzün geniş bir otlatma alanı vardı.
 • D) Arkadaşlarım zor anlarımda hep yanımda oldular.
SORU 15

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz benzeşmesine uymamaktan kaynaklanan bir yazım yanlışı yapılmıştır?

 • A) Etrafta çocuklar için birçok etkinlik alanı ve park vardı.
 • B) Yağmur şiddetlendikçe sular çatılardan daha bir gürültüyle akıyordu.
 • C) Görevlilerin biri başkanın kulağına hafifce eğilerek bir şeyler fısıldadı.
 • D) İşçilerin çıkardığı gürültü sınav salonundakileri rahatsız etmişti.
SORU 16

Aşağıdaki sözcüklerden hangisine ünlü ile başlayan bir ek getirildiğinde ünlü düşmesi olmaz?

 • A) Cisim
 • B) Ritim
 • C) Resim
 • D) Kesim
SORU 17

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ki”nin yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?

 • A) Emrinde ki işçilere talimatlar yağdırıyordu.
 • B) İyice çalış ki sınıfını geçesin.
 • C) Dünkü derste çok eğlendik.
 • D) Ağlasın ki biraz rahatlasın.
SORU 18

O yıllarda erkek çocuklarına Ali,Mustafa, Mehmet ( ) kız çocuklarına Zeynep, Türkan, Ayşe gibi isimler veriliyordu.
Bu cümlede yay ayraçla belirtilen yere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi getirilmelidir?

 • A) Nokta ( . )
 • B) Virgül ( , )
 • C) Noktalı virgül ( ; )
 • D) İki nokta ( : )
SORU 19

Bana hayattan ne öğrendiğimi soruyorlar ( ) Hayattan tek bir şey öğrendim ( ) Dürüstlük ( )
Bu parçada yay ayraçla belirtilen yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri sırasıyla getirilmelidir?

 • A) ( ? ) ( : ) ( … )
 • B) ( . ) ( : ) ( . )
 • C) ( ? ) ( . ) ( . )
 • D) ( : ) ( … ) ( . )
SORU 20

Aşağıdaki sözcüklerin hangisi küçük ünlü uyumuna uymamaktadır?

 • A) Çamurluk
 • B) Yoğun
 • C) Başlangıç
 • D) Genişçe
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
CCBDCADDBACBCBCDACBA
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?