Dil ve Anlatim 6 Dersi 2016 - 2017 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Röportaj; araştırma, inceleme ve soruşturmaya dayanan bazı gerçeklerin ortaya çıkmasına yardımcı olan bir türdür. _______ ise soru ve cevaplardan oluşur. Bu türde yazar, kendi düşüncelerini ortaya koymaz.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • Mülakat
 • Söylev
 • Anı
 • Deneme
Soru 2

_______, sözlü anlatım türlerinden biridir.Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilemez?

 • röportaj
 • Sohbet
 • Söylev
 • Mülakat
Soru 3

(I) Röportaj yapan kişi, gördükleriyle ve duyduklarıyla yetinmez; derinlemesine araştırma ve inceleme yaparak ilgililerden bilgi alır. (II) Röportajda ele alınan konular, toplumu ilgilendiren olay ya da olgular olmalıdır. (III) Bu olay ve olgular okuyucunun dikkatini çekecek ve onları düşündürecek şekilde düzenlenir. (IV) Röportajlarda öznellik değil, nesnellik hâkimdir.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde röportajla ilgili bilgi yanlışı vardır?

 • I.
 • II.
 • III.
 • IV.
Soru 4

Çocuk kitapları çocukların estetik duygusunu, sanat zevkini, şekil verme bilincini, duygu dünyasını zenginleştirmelidir. Onları sosyal olaylara karşı duyarlı kılmalıdır. Görev anlayışını uyandırmalıdır. Çevre bilincini kuvvetlendirmelidir. Öğrenme şevkini ve merak duygusunu artırmalıdır. Ana dilini kullanma becerilerini zenginleştirmeli,dilin güzelliklerini ve gücünü fark ettirmelidir. Kitap; çocuğa vatan, millet,bayrak sevgisi kazandırmalıdır.
Bir mülakattan alınan bu parça aşağıdaki sorulardan hangisine cevap niteliğindedir?

 • Çocuk kitapları çocuklara ne tür özellikler kazandırmalıdır?
 • Çocuk edebiyatının gelişimi konusunda ne düşünüyorsunuz?
 • Günümüzde çocuk kitapları çocukların gelişimine katkı sağlıyor mu?
 • Çocuklara kitap okuma alışkanlığı kazandırmak için neler yapılmalıdır?
Soru 5

Söylev, _______,_______ aynı anlamda kullanılan sözcüklerdir.
Bu cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilenler getirilmelidir?

 • hatip – sohbet
 • mülakat – nutuk
 • nutuk – hitabet
 • röportaj – hatip
REKLAM
Soru 6

Bir yeri konu alan röportaj aşağıdaki türlerden hangisi ile benzerlik gösterir?

 • Söylev
 • Sohbet
 • Gezi yazısı
 • Mülakat
Soru 7

Aşağıdaki eserlerden hangisi röportaj türünde yazılmamıştır?

 • Ustalarla Konuşmalar
 • Çukurova Yana Yana
 • Telsiz Duvaksız Anadolu
 • Günlerin Götürdüğü
Soru 8

Ülkemizde toplanma ve özgürlüğün sağlandığı II. Meşrutiyet’ten sonra söylev türü görülmeye başlanmıştır.Bu dönemde en tanınmış söylevciler Ömer Naci ve Hamdullah Suphi’dir.Cumhuriyet Dönemi’nin en büyük söylevcisi ise ______
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • Behçet Kemal Çağlar’dır.
 • Mustafa Kemal Atatürk’tür.
 • Rıza Tevfik Bölükbaşı’dır.
 • Süleyman Nazif’tir.
Soru 9

Halk sanatları belli bölgelerde mi gelişmiştir yoksa bütün ülkede aynışekilde mi gelişmiştir?
- Türkiye’miz yer yer, bölge bölge folklorik sanatlar bakımından çeşitlilik gösteren bir memleket. Bunlararasında bir tercih yapmanın imkânı yok. Özellikleri bakımından hepsi orijinal, hepsi değerli varlıklar.
Bu metin aşağıdaki türlerden hangisine örnektir?

 • Mülakata
 • Denemeye
 • Makaleye
 • Sohbete
Soru 10

Gaz lambalarının ortaya çıkışı 18. yüzyılın başlarına denk gelir.Yassılaştırılmış bir fitili gaz tankının içinden geçirerek, en üste ise koruyucu bir şişe ekleyerek yapılan gaz lambalarına ilk formunu İsviçre vatandaşı Argand vermiş. 1775’te Leger ve Alstroemer tarafından ayrı ayrı bulunan yassı fitilin de bu buluşun ortaya çıkmasına katkısı büyüktür. Türkiye’de ise 1800’lü yılların sonlarına doğru ev, dükkânve kahvehanelerde gaz lambaları ile aydınlatma yapıldığını biliyoruz.
Gaz lambasının tarihî gelişiminin anlatıldığı bu metin aşağıdaki türlerin hangisine örnektir?

 • Eleştiriye
 • Sohbete
 • söyleve
 • Röportaja
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi söylevcinin yapması gerekenlerden biri değildir?

 • Konuşmasını jest ve mimiklerle desteklemek
 • Ses tonunu sürekli yüksek tutmak
 • Dinleyicilerin kültür düzeylerini dikkate almak
 • Söylevini etkili, heyecanlı ve açık cümlelerle bitirmek
Soru 12

Sayın Milletvekilleri! Memleketimizin her gün daha çok güçlenmesini sağlamak için her alanda, her türlü olasılığa karşı koyabilecek bir durumda bulunmak ve dünyadaki bütün olayların gelişimini büyük bir dikkatle izlemek, barışsever siyasetimizin dayandığı kuralların başlıcalarıdır.Milletlerin güvenliği, genel ve ortak anlaşmalarla sağlanabilir şeklinde kesin nitelikte ortaya atılan prensipler, barışın korunması için bizim yönümüzden kesin ve doğru sayılamaz.Bunların her birini coğrafi ve siyasi gerçeklere göre değerlendirmek, barış yolundaki özeni gerçeklere uydurmak her millet için ayrı bir görevdir.
Bu metnin türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • röportaj
 • Mülakat
 • Söylev
 • Sohbet
Soru 13

Aşağıdakilerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?

 • Bir topluluk önünde belli bir fikri, bir duyguyu aşılamak için yapılan etkili ve inandırıcı konuşmalara “mülakat” denir.
 • Röportajlarda öğretici, açıklayıcı, kanıtlayıcı anlatım türlerinden yararlanılır.
 • Röportajlar, hem gezi yazılarının hem de makalelerin özelliklerini taşır.
 • Söylev türünün ilk örnekleri eski Yunan ve Roma Dönemleri’nde görülür.
REKLAM
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi önemli mülakat yazarlarından biridir?

 • Ruşen Eşref Ünaydın
 • Peyami Safa
 • Reşat Nuri Güntekin
 • Mehmet Âkif Ersoy
Soru 15

Bilimsel toplantılarda, ilim ve fen insanlarının yaptıkları konuşmalara- - - -; genellikle parlamentolarda,diplomatik toplantılarda, mitinglerde yapılan siyasi amaçlı konuşmalara ______ denir.
Bu cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangileri sırasıyla getirilmelidir?

 • siyasi söylev – iktisadi söylev
 • akademik söylev – siyasi söylev
 • iktisadi söylev – hukuksal söylev
 • akademik söylev – hukuksal söylev
Soru 16

Ayşe, gazetecilerin yaşadığı sorunlarla ilgili bir proje hazırlamaktadır.Bu sebeple birkaç gazeteciyle görüşme yapmayı düşünmektedir.
Buna göre Ayşe’nin, düşüncesini gerçekleştirmek için kullanacağı tür aşağıdakilerden hangisi olacaktır?

 • Söylev
 • Anı
 • Mülakat
 • Eleştiri
Soru 17

“Karşılıklı buluşmak, görüşmek”anlamına gelen ve Arapça bir sözcük olan “ ______ ” toplumu ilgilendiren önemli bir konuyu aydınlatmak için uzmanlarla yapılan görüşmeleri sorulu-cevaplı olarak aktaran yazılardır.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • röportaj
 • Mülakat
 • Nutuk
 • Hatıra
Soru 18

Bir komutanın, ordunun moral gücünü yükseltmek ve güven duygusunu artırmak için yaptığı konuşmalar aşağıdakilerden hangisinin örneği olur?

 • Dinsel söylev
 • İktisadi söylev
 • Hukuki söylev
 • Askerî söylev
Soru 19

(I) Mısır’da sıcaklık sürekli yüksek değildir, evlerde ona göre yapılmıştır. (II) En sıcak günlerde odaların harareti 28 dereceden fazla olmaz.(III) Fakat bir yaz günü İstanbul böyle değildir. (IV) Doğup büyüdüğüm,bütün dostlarımın yaşadığı İstanbul gözlerimin önüne geliyor şimdi.
Bir röportajdan alınan bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?

 • I.
 • II.
 • III.
 • IV.
Soru 20

Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna soru işareti getirilmelidir?

 • Yağmurun ne zaman yağacağı belli olmaz
 • Annenler Isparta’da kaç gün kalacakmış
 • Toplantıya kimlerin katılacağını bilmiyoruz
 • Kar yağdı mı bütün çocuklar sokağa çıkardı
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ABDACCDBADBCAABCBDAB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

8 kişi oy kullandı
Online Testler