GİRİŞ/KAYIT

Din Kültürü 2 – Test 102017-1. Dönem

SORU 1

Bir sokak hayvanına eziyet eden birine: “Bu yaptığın çok günahtır!” diyen kişinin bu sözü aşağıdakilerden hangisiyle ilişkilidir?

 • A) Dini değerler
 • B) Milli değerler
 • C) Ahlaki değerler
 • D) Estetik değerler
SORU 2

Değerler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?

 • A) Toplumdan topluma farklılık gösterebilir.
 • B) Dini, milli, estetik, ahlaki gibi çeşitleri vardır.
 • C) Yaşantımızı anlamlandırmamıza katkı sağlar.
 • D) Estetik değerleri ahlâki değerlere göre önceliklidir.
SORU 3

Aşağıdakilerden hangisi Türkler deki İslam anlayışının oluşmasında etkili olan şahsiyetlerden biri değildir ?

 • A) İmam Maturidi
 • B) Ahmed bin Hanbel
 • C) Ahî Evran
 • D) Hacı Bayram Veli
SORU 4

Aşağıdakilerden hangisi milletimizi bir arada tutan, birlik ve beraberliğimizi sağlayan ortak değerlerimizden değildir?

 • A) Allah inancı
 • B) Kitle iletişim araçları
 • C) Bayrak ve İstiklal Marşı
 • D) Hz. Muhammed ve Kur’an sevgisi
SORU 5

“…Hiçbir günahkâr diğerinin günahını çekmez. Nihayet hepinizin dönüp gidişi, Rabb’inizedir. Yaptıklarınızı Osize haber verir. Çünkü O, kalplerde olan herşeyi hakkıyla bilendir.”
(Zümer suresi, 7. ayet)
Bu ayetle ortaya konmak istenen asıl düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Sevap da günah da gizlidir.
 • B) Allah her şeyi bilendir.
 • C) Din, bireyi esası alır.
 • D) Ölüm, değişmeyen tek gerçektir.
SORU 6

Milli değerlerimizden olan bayrağımız ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • A) Göndere çekilirken selam durulur.
 • B) Yere düşürülmez, atılmaz, yakılmaz.
 • C) Rengini şehitlerimizin kanından almıştır.
 • D) Her evde bir tane bulundurulması zorunludur.
SORU 7

“Seçme seçilme ve bilgi edinmek istediği konularda ilgili yerlere dilekçe verebilme”gibi haklar anayasamızda belirtilen insan haklarından hangisine girer?

 • A) Kişi hakları
 • B) Siyasi haklar
 • C) Sosyal haklar
 • D) Ekonomik haklar
SORU 8

Dalgalandığın yerde ne korku ne keder
Gölgende bana da, bana da yer ver
Sabah olmasın, günler doğmasın ne
çıkar Yurda ay-yıldızın ışığı yeter.

Bu dizelerde dile getirilen milli değer aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) İstiklâl Marşı
 • B) Millî seciye
 • C) Bayrak
 • D) Vatan
SORU 9

Laiklik ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • A) Kilisenin baskılarına tepki olarak ortaya çıkmıştır.
 • B) Yaygınlaşmaya başlaması 1789 Fransız İhtilali ile olmuştur.
 • C) Devletin din ve vicdan hürriyeti konusunda tarafsız olmasını ifade eder.
 • D) Hristiyan din adamlarının devletişlerinde daha etkin hale gelmesini sağlamıştır.
SORU 10

Dinin insanı muhatap alması ve sorumlu tutması insanın hangi özelliğinden kaynaklanmaktadır?

 • A) Ölümlü olması
 • B) Biyolojik bir yapıya sahip olması
 • C) Akıllı, düşünebilen ve irade sahibi olması
 • D) Üretken bir yapıya sahip olması
SORU 11

Aşağıdakilerden hangisi laikliğin temel amaçları arasında sayılamaz?

 • A) Kanun önünde herkesin eşit olması
 • B) Ruhbanlığın ortadan kalkması
 • C) Din istismarının engellenmesi
 • D) Dini inanç ve özgürlüklerin sınırlandırılması
SORU 12

Peygamberler ve kutsal kitaplar aşağıdaki değerlerin hangisinin oluşmasında öncelikle etkili olmuştur?

 • A) Dinî
 • B) Milli
 • C) Estetik
 • D) Kültürel
SORU 13

Herkes, vicdan, dini inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir. İnancın gereği olan ibadet, dini ayin ve törenler serbesttir. Kimse, ibadete, dini ayin ve törenlere katılmaya, dini inanç ve kanaatini açıklamaya zorlanamaz;dini inanç ve kanaatlerinden dolayı kınanamaz ve suçlanamaz.
Anayasa’mızın 24. maddesinde yer alan bu açıklamalar aşağıdaki hak ve özgürlüklerden hangisini ifade eder?

 • A) Sağlık hakkı
 • B) Eğitim hakkı
 • C) İfade özgürlüğü
 • D) Din ve vicdan özgürlüğü
SORU 14

Devlet, vatandaşlarının dini öğrenme taleplerini karşılamak için çeşitli imkânlar sağlamakla görevlidir.
Aşağıdakilerden hangisi devletin bu konuda doğrudan sağladığı imkânlardan biri değildir?

 • A) Cami derneklerinin kurulması
 • B) İlahiyat fakültelerinin açılması
 • C) İmam hatip liselerinin açılması
 • D) Diyanet İşleri Başkanlığı’nın kurulması
SORU 15

Aşağıdakilerden hangisi Türklerin İslamiyet’i benimsemelerinde etkili olan sebeplerden biri değildir?

 • A) Son indirilen din oluşu
 • B) Hoşgörü ve sevgi anlayışı
 • C) Türklerin mizacına uygunluğu
 • D) Gök Tanrı inancı ile olan benzerlikleri
SORU 16

Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün Balıkesir Hutbesi’nde dile getirdiği hususlardan biri değildir?

 • A) İslam dininin akla ve mantığa uygun olduğu
 • B) İslam dininin son ve mükemmel bir din olduğu
 • C) Camilerde ibadet dışında bir şeyin yapılmaması gerektiği
 • D) İşlerimizde Hz. Peygamber’in (sav.)yolunun takip edilmesi gerektiği
SORU 17

• 699 yılında Kûfe’de doğmuş,767 yılında Bağdat’ta vefat etmiştir.
• En meşhur öğrencileri İmam Ebu Yusuf, İmam Muhammed ve İmam Züfer’dir.
• “Fıkh-ı Ekber” ve “el Âlim ve’l –Müteallim” eserlerindendir.
Hakkında bilgi verilen İslam âlimi aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) İmam Maturidi
 • B) İmam Ebu Hanife
 • C) İmam Eş’ari
 • D) İmam Şafi
SORU 18

Arap harferiyle güzel yazı yazma sanatıdır. Kuf, sülüs, nesih gibi çeşit-leri vardır. Bu sanat daha çok camilerin iç süslemelerinde ve Kur’an-ı Kerim yazımında kullanılmıştır.
Hakkında bilgi verilen İslam sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Ebru
 • B) Mimari
 • C) Hüsnühat
 • D) Minyatür
CEVAP ANAHTARI
123456789101112131415161718
ADBBCDBCDCDADAACBC
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?