Din Kültürü 4 Dersi 2016 - 2017 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Hukukun üstünlüğü herkes için geçerlidir. Hukuk kurallarında kimseye _______ tanınmaz, herkes eşittir.
Cümlede boş bırakılan yere hangisinin getirilmesi uygun olur?

 • Hak
 • Fırsat
 • Ehliyet
 • Ayrıcalık
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi kul hakkı ihlaline girmez?

 • Vergi kaçırmak
 • Askere gitmek
 • Gıybet etmek
 • İftira atmak
Soru 3

İslam’a göre doğru bilgiye akıl, vahiy ve _______ ile ulaşılabilir.
Cümlede boş bırakılan yere hangisinin getirilmesi gerekir?

 • Tahmin
 • Rüya
 • Duyu
 • Sezgi
Soru 4

Peygamberimiz Bedir Savaşı esirlerini,on Müslümana okuma-yazma öğretmesi karşılığında serbest bırakmıştır.
Hz. Peygamber bu davranışıyla aşağıdakilerden hangisinin önemini ortaya koymuştur?

 • Eğitim
 • Sağlık
 • Ekonomi
 • Hukuk
Soru 5

Vahiyler peygamberlere daha çok hangi yolla gelmiştir?

 • Rüya ile
 • Doğrudan
 • Perde arkasından
 • Cebrail vasıtasıyla
REKLAM
Soru 6

Hz. Peygamber’e ilk vahiy nerede gelmiştir?

 • Hira Mağarası
 • Sevr Mağarası
 • Ranuna Vadisi
 • Arafat Tepesi
Soru 7

İslam eğitim kurumlarından olan medreselerde ders veren kimselere ne isim verilirdi?

 • Müfessir
 • Şeyhülislam
 • Müderris
 • Kadı
Soru 8

Avrupalı denizcilerin keşfetmesinden asırlar önce Antartika Kıtası’nın da içinde olduğu dünya haritasını çizen Müslüman bilim adamı kimdir?

 • İbn-ül Heysem
 • Ömer Hayyam
 • El-Battani
 • Piri Reis
Soru 9

Kişinin hür iradesi ile düşünüp, dilediğini yapabilmesi aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir?

 • Özgürlük
 • Eşitlik
 • Hoşgörü
 • Adalet
Soru 10

İslam tarihindeki ilk eğitim kurumu aşağıdaki mescitlerden hangisinin bünyesinde yer almıştır?

 • Mescid-i Kıbleteyn
 • Kûba Mescidi
 • Mescid’i Nebi
 • Mescid-i Haram
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi dinin doğru kaynaklardan öğrenilmesinin sonuçlarından biri değildir?

 • Yozlaşmanın başlaması
 • Dinin iyi anlaşılması
 • Halkın aydınlanması
 • Barışın hâkim olması
Soru 12

”Birbirinizin gizli ve ayıp hallerini araştırmayınız.”
(Hucurat suresi,12. ayet)
Bu ayet hangi temel hak ve özgürlüğe vurgu yapmaktadır?

 • Yaşama ve sağlık hakkı
 • İnanç özgürlüğü
 • Düşünce özgürlüğü
 • Özel yaşamın gizliliği hakkı
Soru 13

Din ve bilim hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Bilim nasıl sorusuna cevap arar.
 • Din niçin sorusuna cevap arar.
 • Din ve bilim insanı özgürleştirir.
 • Din ve bilim çatışır.
REKLAM
Soru 14

Aşağıdaki bilgilerden hangisi yaşama ve sağlık hakkı ile ilgili değildir?

 • Tüm hak ve özgürlüklerin temelini oluşturur.
 • İslam bu hakkın çiğnenmesini büyük günah sayar.
 • Milli Eğitim Temel Kanunu ile güvence altına alınmıştır.
 • Zararlı alışkanlıklar bu hakkın birgereği olarak yasaklanmıştır.
Soru 15

İnanç özgürlüğü Anayasada hangi ilkeyle teminat altına alınmıştır?

 • Milliyetçilik
 • Laiklik
 • Cumhuriyetçilik
 • Halkçılık
Soru 16

İslam tarihinde Hz. Ömer en çok hangi özelliğiyle bilinmektedir?

 • Sabrı
 • İlmi
 • Adaleti
 • Çalışkanlığı
Soru 17

Peygamberimiz işçinin ücretinin, alın teri kurumadan verilmesini istemiştir.
Bu durum temel hak ve özgürlüklerden hangisine örnek oluşturur?

 • Sağlık hakkı
 • Eğitim hakkı
 • İbadet hakkı
 • Ekonomik hak
Soru 18

Bir fikre körü körüne bağlanıp başka görüşlere düşmanlık beslemeye ______ adı verilir.
Cümlede boş bırakılan yere hangisinin getirilmesi uygun olur?

 • Taassup
 • Cahillik
 • İlkellik
 • Bilimsellik
Soru 19

Hz. Ömer zamanında devlet gelirlerinin adil bir şekilde dağıtılması için aşağıdakilerden hangisi kurulmuştur?

 • Tımar Sistemi
 • Divan teşkilatı
 • Darüşşifa
 • Darülkurra
Soru 20

Önceleri genel okuma-yazma öğretimi veren kurumlar görevini üstlenirken, sonraları çocuklara medrese öncesi eğitim veren ilk mektepler konumunu almıştır.
İşlevi hakkında bilgi verilen kurum aşağıdakilerden hangisidir?

 • Beytü-l Hikme
 • Küttaplar
 • Suffe
 • Daru-l Aceze
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DBCADACDACADDCBCDABB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?