GİRİŞ/KAYIT

Din Kültürü 4 – Test 102017-1. Dönem

SORU 1

Hukukun üstünlüğü herkes için geçerlidir. Hukuk kurallarında kimseye _______ tanınmaz, herkes eşittir.
Cümlede boş bırakılan yere hangisinin getirilmesi uygun olur?

 • A) Hak
 • B) Fırsat
 • C) Ehliyet
 • D) Ayrıcalık
SORU 2

Aşağıdakilerden hangisi kul hakkı ihlaline girmez?

 • A) Vergi kaçırmak
 • B) Askere gitmek
 • C) Gıybet etmek
 • D) İftira atmak
SORU 3

İslam’a göre doğru bilgiye akıl, vahiy ve _______ ile ulaşılabilir.
Cümlede boş bırakılan yere hangisinin getirilmesi gerekir?

 • A) Tahmin
 • B) Rüya
 • C) Duyu
 • D) Sezgi
SORU 4

Peygamberimiz Bedir Savaşı esirlerini,on Müslümana okuma-yazma öğretmesi karşılığında serbest bırakmıştır.
Hz. Peygamber bu davranışıyla aşağıdakilerden hangisinin önemini ortaya koymuştur?

 • A) Eğitim
 • B) Sağlık
 • C) Ekonomi
 • D) Hukuk
SORU 5

Vahiyler peygamberlere daha çok hangi yolla gelmiştir?

 • A) Rüya ile
 • B) Doğrudan
 • C) Perde arkasından
 • D) Cebrail vasıtasıyla
SORU 6

Hz. Peygamber’e ilk vahiy nerede gelmiştir?

 • A) Hira Mağarası
 • B) Sevr Mağarası
 • C) Ranuna Vadisi
 • D) Arafat Tepesi
SORU 7

İslam eğitim kurumlarından olan medreselerde ders veren kimselere ne isim verilirdi?

 • A) Müfessir
 • B) Şeyhülislam
 • C) Müderris
 • D) Kadı
SORU 8

Avrupalı denizcilerin keşfetmesinden asırlar önce Antartika Kıtası’nın da içinde olduğu dünya haritasını çizen Müslüman bilim adamı kimdir?

 • A) İbn-ül Heysem
 • B) Ömer Hayyam
 • C) El-Battani
 • D) Piri Reis
SORU 9

Kişinin hür iradesi ile düşünüp, dilediğini yapabilmesi aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir?

 • A) Özgürlük
 • B) Eşitlik
 • C) Hoşgörü
 • D) Adalet
SORU 10

İslam tarihindeki ilk eğitim kurumu aşağıdaki mescitlerden hangisinin bünyesinde yer almıştır?

 • A) Mescid-i Kıbleteyn
 • B) Kûba Mescidi
 • C) Mescid’i Nebi
 • D) Mescid-i Haram
SORU 11

Aşağıdakilerden hangisi dinin doğru kaynaklardan öğrenilmesinin sonuçlarından biri değildir?

 • A) Yozlaşmanın başlaması
 • B) Dinin iyi anlaşılması
 • C) Halkın aydınlanması
 • D) Barışın hâkim olması
SORU 12

”Birbirinizin gizli ve ayıp hallerini araştırmayınız.”
(Hucurat suresi,12. ayet)
Bu ayet hangi temel hak ve özgürlüğe vurgu yapmaktadır?

 • A) Yaşama ve sağlık hakkı
 • B) İnanç özgürlüğü
 • C) Düşünce özgürlüğü
 • D) Özel yaşamın gizliliği hakkı
SORU 13

Din ve bilim hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • A) Bilim nasıl sorusuna cevap arar.
 • B) Din niçin sorusuna cevap arar.
 • C) Din ve bilim insanı özgürleştirir.
 • D) Din ve bilim çatışır.
SORU 14

Aşağıdaki bilgilerden hangisi yaşama ve sağlık hakkı ile ilgili değildir?

 • A) Tüm hak ve özgürlüklerin temelini oluşturur.
 • B) İslam bu hakkın çiğnenmesini büyük günah sayar.
 • C) Milli Eğitim Temel Kanunu ile güvence altına alınmıştır.
 • D) Zararlı alışkanlıklar bu hakkın birgereği olarak yasaklanmıştır.
SORU 15

İnanç özgürlüğü Anayasada hangi ilkeyle teminat altına alınmıştır?

 • A) Milliyetçilik
 • B) Laiklik
 • C) Cumhuriyetçilik
 • D) Halkçılık
SORU 16

İslam tarihinde Hz. Ömer en çok hangi özelliğiyle bilinmektedir?

 • A) Sabrı
 • B) İlmi
 • C) Adaleti
 • D) Çalışkanlığı
SORU 17

Peygamberimiz işçinin ücretinin, alın teri kurumadan verilmesini istemiştir.
Bu durum temel hak ve özgürlüklerden hangisine örnek oluşturur?

 • A) Sağlık hakkı
 • B) Eğitim hakkı
 • C) İbadet hakkı
 • D) Ekonomik hak
SORU 18

Bir fikre körü körüne bağlanıp başka görüşlere düşmanlık beslemeye ______ adı verilir.
Cümlede boş bırakılan yere hangisinin getirilmesi uygun olur?

 • A) Taassup
 • B) Cahillik
 • C) İlkellik
 • D) Bilimsellik
SORU 19

Hz. Ömer zamanında devlet gelirlerinin adil bir şekilde dağıtılması için aşağıdakilerden hangisi kurulmuştur?

 • A) Tımar Sistemi
 • B) Divan teşkilatı
 • C) Darüşşifa
 • D) Darülkurra
SORU 20

Önceleri genel okuma-yazma öğretimi veren kurumlar görevini üstlenirken, sonraları çocuklara medrese öncesi eğitim veren ilk mektepler konumunu almıştır.
İşlevi hakkında bilgi verilen kurum aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Beytü-l Hikme
 • B) Küttaplar
 • C) Suffe
 • D) Daru-l Aceze
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
DBCADACDACADDCBCDABB
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?