Din Kültürü 8 Dersi 2016 - 2017 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi İslam tarihinde Müslümanların barışa ve birlikte yaşamaya verdiği önemi gösteren örneklerden biri değildir?

 • Medine Sözleşmesi
 • Hudeybiye antlaşması
 • Mekke’nin fethi
 • Hicret
Soru 2

İslam dünyasında yetişen düşünürlerimiz, mutasavvıflarımız, âlimlerimiz,edebiyatçılarımız ve şairlerimiz barışın önemini hem yaşayışlarıyla hem de ortaya koydukları eserleriyle vurgulamıştır. Dünyaca tanınan Müslüman düşünürler, bütün insanlığa barış ve kardeşlik mesajı vermişlerdir.
Aşağıdakilerden hangisi buna örnek değildir?

 • “Gel, ne olursan ol yine gel.”(Mevlana)
 • “Sakin ol, kimsenin gönlünü yıkma”(Hacı Bektaş-ı Veli)
 • “İlmiyle amel etmeyen, çift sürüp de tohum ekmeyene benzer.”(Sâdi Şirâzi)
 • “Giderdim gönülden kini, kin tutanın yoktur dini. Düşmanımız kindir bizim, biz kimseye kin tutmayız.”(Yunus Emre)
Soru 3

Dinler incelendiğinde hepsinin de ahlak ilkelerine önem verdiği, insanların ahlaklı birey olmalarını öğütlediği görülmektedir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 • Dinlerde ahlakın kaynağı vahiydir.
 • Dinlerin ortak evrensel ahlak ilkeleri vardır.
 • Dinlerde bazı ibadetler ortaktır.
 • Bütün dinler özünü İslam’dan almıştır.
Soru 4

“Nasıl ki, her hususta yüksek meslek ve ihtisas sahipleri yetiştirmek gerekli ise dinimizin gerçek felsefesin inceleyecek, araştıracak, bilimsel ve teknik olarak telkin kudretine sahip olacak seçkin ve gerçek din ilim adamlarını yetiştirecek yüksek öğrenim kurumlarına sahip olmalıyız.”
Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün bu sözleriyle ilişkilendirilemez?

 • İlahiyat fakültelerinin kurulması
 • İmam hatip liselerinin açılması
 • Fen ve Teknik liselerin açılması
 • Tekke ve zaviyelerin kapatılması
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi yaşayan Hint dinlerinden biridir?

 • Şintoizm
 • Taoizm
 • Konfüçyanizm
 • Sihizm
REKLAM
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi İsrail-oğullarına gelen peygamberlerden biri değildir?

 • Hz. Davud
 • Hz. Nuh
 • Hz. İsa
 • Hz. Musa
Soru 7

Aşağıdaki Yahudi kavramlarından hangisi yanlış eşleştirilmiştir?

 • Din adamı-Papaz
 • Tanrı-Yehova
 • Kutsal kitap- Tanah
 • Mabed- Havra veya Sinagog
Soru 8

Musevilik hakkında aşağıdakilerden hangisi doğru bir bilgi değildir?

 • Günlük ve haftalık ibadetleri vardır.
 • İbadetler Tevrattan bölüm okuyarak yapılır.
 • İbadet esnasında erkekler başlarına küçük bir takke alır.
 • Kadınlar ve erkekler ayrı bölümlerde ayine katılırlar.
Soru 9

Hristiyanlık inancına göre bütün insanlar günahkâr olarak doğarlar. Bu yüzden doğan bütün bebeklerin ve Hristiyanlık dinine girecek olanların kutsal su ile yıkanarak günahlardan arınması gerekir.
Yapılan bu ayin aşağıdakilerden hangisi ile isimlendirilir?

 • Asli günah
 • Günah Çıkarma
 • Vaftiz
 • Kutsal Ruh
Soru 10

Resimde hangi dinin ibadetine ait bir sembol verilmiştir?

 • Hinduizm
 • Budizm
 • Caynizm
 • Taoizm
Soru 11

Hinduizm sebep - sonuç kanunu önemli bir yere sahiptir. Buna göre kişi, geçmiş yaşantısında ne yapmışsa gelecekte de onu görecektir.İyilik yapan iyilikle, kötülük yapan da kötülükle karşılaşacaktır.
Aşağıdakilerden hangisi bunun bir sonucudur?

 • Karma
 • Tenasüh
 • Yoga
 • Kast sistemi
Soru 12

Aşağıda verilen bilgilerden hangisi Budizm için söylenemez?

 • Buda’nın öğütlerini içeren kutsal metinlere Tipitaka denilmektedir.
 • Asıl amaç Nirvana’ya ulaşmaktır.
 • İbadetlerini Buda heykeline çiçek ve tütsü sumarak gerçekleştirirler.
 • İbadetlerin amacı insanı varoluştan gelen acılardan ve yeniden doğuştan kurtarmaktır.
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi Taoizm’e ait bir semboldür?

REKLAM
Soru 14

• Yüce Tanrı inancı bulunmaktadır.
• Kabile üyeleri İstedikleri herhangi bir kabile dinine mensup olabilirler.
• Doğaüstü gücü olduğuna inandıkları varlıklara fetiş denir.
• Tabu kabul edilen varlıklara yaklaşmak için ayin yapılmalıdır.
Yukarıda geleneksel dinler hakkında verilen bilgilerden kaç tanesi doğrudur?

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Soru 15

Tabloda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • Kudüs- Hristiyanlık- Bodhi Gaya-Hinduizm
 • Mekke-Yahudilik-Ganj Nehri-Bodhi Gaya
 • Roma-Hristiyanlık-İncir ağacı-Sihizm
 • Kudüs-Yahudilik-Bodhi Gaya-Taoizm
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi Hristiyanlığa ait bir bayramdır?

 • Roş-Haşana
 • Fısh
 • Paskalya
 • Vesak
Soru 17

“Din lüzumlu bir müessesedir. Dinsiz milletlerin devamına imkân yoktur.Yalnız şurası vardır ki, din, Allah ile kul arasında bir bağlılıktır.”M. Kemal Atatürk’ün bu ifadesinden aşağıdakilerden hangisi anlaşılamaz?

 • Dinin Allah ile kul arasında olduğu
 • Dinin toplum için gerekli olduğu
 • Her devletin bir resmi dini olması gerektiği
 • Dinsiz bir milletin olamayacağı
Soru 18

İslam dini, ülkenin sınırlarının, milletin milli ve manevi değerlerinin korunmasını ister. Bunlara karşı yapılan saldırıların önlenmesi için yapılan savunma amaçlı savaşı meşru görür. Bütün ilahi dinlerde savaş, ancak “nefsi müdafaa”yani uğranılan haksız saldırılar karşısında savunma amaçlı olması şartıyla uygun görülmüştür.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 • Dinler barış, kardeşlik ve birlikte yaşama önem vermektedir.
 • Savaş beraberinde huzursuzluk,açlık, sefalet getirmektedir.
 • İslam savaşı hoş görmeyen yegane dindir.
 • İlahi dinler affetmeyi öngörür,savaşmaya hiçbir surette izin vermez.
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi Yahudiliğin on emrinden biri değildir?

 • Karşımda başka ilahların olmayacak.
 • Komşuna karşı yalancı şahitlık yapmayacaksın.
 • Pazar gününü daima hatırlayıp onu kutsal kılacaksın.
 • Yehova’nın ismini boş yere ağza almayacaksın.
Soru 20

Milli, geleneksel, çok tanrılı, diğer dinlere hoşgörülü, ata ruhlarına ilah özelliği veren bir dindir. Tabiata tapmaya önem verir. Herhangi bir kurucusu ve inanç sistemi yoktur.
Özellikleri verilen din aşağıdakilerden hangisidir?

 • Caynizm
 • Sihizm
 • Taoizm
 • Şintoizm
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DCBCDBADBADDACBCCACD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?