Karşılaştırmalı Dinler Tarihi 1 Dersi 2016 - 2017 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi dinleri öğrenmenin insana kazandırdıklarından biri değildir?

 • Kültür sahibi olmak
 • Din hizmetlerini verimli hâle getirmek
 • Dinin özünde olmayanları dinden ayırt edebilmek
 • Gelecekte ortaya çıkacak dinler hakkında bilgi sahibi olmak
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi “din”kelimesinin Kuran-ı Kerim’ de kullanılan anlamlarından biridir?

 • Kanun-Hüküm
 • Ebet-Ezel
 • Hayır-Şer
 • İhsan-Lütuf
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi mitosların özelliklerinden biridir?

 • Özünü Tevhit inancı oluşturur.
 • Tanrı müşahhas bir şekilde tasavvur edilir.
 • Nübüvvet ve ahiret inancı esası üzerine kuruludur.
 • İnsanlar arası hukuki bir düzen oluşturmayı hede?er.
Soru 4

Ahiret inancı, insana aşağıdaki değerlerden hangisini kazandırmayı daha çok hede?emektedir?

 • Sorumluluk
 • Cömertlik
 • Sadakat
 • Hoşgörü
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi Yahudilik ile ilgili bir kavramdır?

 • Nirvana
 • Günah itirafı
 • Seçilmişlik
 • Vaftiz
REKLAM
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi “On Emir”arasında yer almaz?

 • Babana ve annene hürmet edeceksin.
 • Komşuna karşı yalan şahitlik yapmayacaksın.
 • Tanrı’nın adını boş yere ağzına almayacaksın.
 • Pazar gününü daima hatırlayıp onu kutsal bileceksin.
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi İslami-yet’ten önceki dinlerden biri değildir?

 • Manihaizm
 • Mecusilik
 • Sabilik
 • Sihizm
Soru 8

Hz. İsa döneminde, Filistin hangi devletin hâkimiyeti altındaydı?

 • Mısır
 • İran
 • Roma
 • Habeşistan
Soru 9

Çeşitli İncillerden dört tanesinin seçilerek sahih kabul edildiği konsül hangisidir?

 • Efes
 • İznik
 • Kadıköy
 • İstanbul
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi Katolik mezhebine ait bir özelliktir?

 • Dini başkan papadır.
 • Boşanmak serbesttir.
 • Noel 6 Ocak’ta kutlanır.
 • Sakramentlerden ikisi kabul edilir.
Soru 11

Hristiyanların, Hz. İsa’nın havarilerle yediği son akşam yemeğinin hatırasına düzenledikleri ayin hangisidir?

 • Kuvvetlendirme (Konfirmasyon)
 • Evharistiya (Komünyon)
 • Günah itirafı (Tövbe)
 • Vaftiz
Soru 12

Katolik ve Ortodoks Hristiyanlar Hz. Meryem’in nerede öldüğünü kabul ederler?

 • Roma
 • Kudüs
 • Efes
 • Hatay
Soru 13

İslam’a göre bütün peygamberler birer İslam peygamberi, onlara vahyolunan bütün ilahî mesajlar da insanlara dini öğreten ilahi buyruklardır.
Bu cümleden aşağıdakilerden (sonuçlardan) hangisi çıkarılamaz?

 • Allah tüm peygamberlere vahyetmiştir.
 • Peygamberler aynı amaç için gönderilmişlerdir.
 • Peygamberler insanlar için birer öğretmendirler.
 • Peygamberler akıllı ve güvenilir insanlardır.
REKLAM
Soru 14

Yahudiler Müslümanları aşağıdaki grupların hangisinden kabul ederler?

 • Putperest
 • Müşrik
 • Nuhi
 • İsevî
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi İslam’ın temel özelliklerinden biri değildir?

 • Tevhit inancına dayanır.
 • Ruhban sınıfına değer verilir.
 • Tüm insanlara gönderilmiştir.
 • İnsanların günahsız doğduğu kabul edilir.
Soru 16

Hinduizm’de kast dışı kabul edilen ve toplumda hiçbir görevi ve hakkı bulunmayan kişilere ne denir?

 • Paryalar
 • Sudralar
 • Vaisyalar
 • Brahmanlar
Soru 17

• Belli bir kurucusu yoktur.• “Om” kelimesi ibadetin sembolüdür.
• Ölüler yakılarak külleri Ganj nehrine dökülür.
• Ruhun ölümsüz olduğu ve bedenden bedene göç ettiği kabul edilir.
Hakkında bilgi verilen din aşağıdakilerden hangisidir?

 • Sihizm
 • Şintoizm
 • Hinduizm
 • Konfüçyanizm
Soru 18

“Buda”nın asıl adı nedir?

 • Siddharta
 • Kung Fu-Tzu
 • Nanak
 • Parsva
Soru 19

Sihizm hangi bölgede ortaya çıkmış bir dindir?

 • İran
 • Japonya
 • Çin
 • Hindistan
Soru 20

I. Şintoizm
II.Konfüçyanizm
III.Zerdüştlük
IV.Budizm

• Çin’in resmi devlet dinidir.
• Yüce tanrı Ahura Mazdah’a ibadet önemlidir.
• Kurtuluş“sekiz dilimli yol”a uymakla mümkündür.

Tablodaki dinler ve bilgiler eşleştirildiğinde hangi din dışarıda kalır?

 • I.
 • II.
 • III.
 • IV.
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DABACDDCBABCDCBACADA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?