Karşılaştırmalı Dinler Tarihi 2 Dersi 2016 - 2017 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Hristiyanlıktaki tanrı inancı ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

 • Teslisin birinci unsuru Oğul İsa’dır.
 • Tanrı’nın resim ve heykeli yapılamaz.
 • Tanrı Yehova olarak isimlendirilir.
 • Hz İsa’nın insan tarafı çarmıhta son bulmuştur.
Soru 2

Aşağıdaki dinlerden hangisi politeist (çok tanrılı) bir dindir?

 • Yahudilik
 • İslamiyet
 • Hinduizm
 • Sihizm
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi İslami-yet’in tanrı anlayışına uygundur?

 • Tanrı kulları arasında ırka dayalı ayırım yapmaz.
 • Evreni yaratan tanrı onun işleyişine karışmaz.
 • Melekler tanrının yardımcılarıdırlar.
 • Tanrı insan bedenine hulul edebilir.
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi “ülü’l-azm”peygamberlerdendir?

 • Hz.Lut
 • Hz. İsa
 • Hz.Davut
 • Hz. Harun
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi Hz İsa ile ilgili Yahudilere ait bir düşüncedir?

 • Temiz ve iffetli Meryem’in çocuğudur.
 • Kendisine tanrılık verilmiştir.
 • Allah’ın peygamberi değildir.
 • İncil yazarlarına vahyetmiştir.
REKLAM
Soru 6

Mahşerde genel sorguya çekilmeden önce ferdi ruhlar hesaba çekilir. Eğer sevapları fazlaysa cinvat köprüsünü geçerek “övgüevi” denilen cennete,günahları ağır ise bu köprüden düşerek onun altında bulunan “yalan evi”denilen cehenneme gider. Sevap ve günahları eşit olanlar ise bu ikisinin arasında kalarak kıyamet ve hesap gününe kadar orada bekleyecektir.
Bu metinde anlatılan ahiret inancı hangi dine aittir?

 • Hinduizm
 • Zerdüştlük
 • Hristiyanlık
 • Sihizm
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi ahirete inanan bir insandan yapması beklenmeyen davranışlardandır?

 • Vicdanının sesine kulak verip arzularına esir olmaması
 • Kanunların dışında hesap verilecek merci tanımaması
 • Sorumluluk bilinci ile hareket etmesi
 • Kul haklarına riayet etmesi
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi “Yeni Ahit”in bölümlerinden biridir?

 • Rasullerin İşleri
 • Talmut
 • Gemera
 • Tora
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi İslam düşüncesine aykırıdır?

 • Kur’an mealleri bizzat Kur’an’ınkendisi değildir.
 • Müslüman, Kur’an-ı Kerim’i anlamak için okumalıdır.
 • İslam âlimlerinin eserleri mukaddes kabul edilmelidir.
 • Kur’an’ın anlaşılmasında ilk başvurulması gereken kaynak hadislerdir.
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi Yahudiliğe ait bir ibadettir?

 • Noel
 • Şabat
 • Paskalya
 • Haç yortusu
Soru 11

• Matcuri
• Fısıh
• Paskalya
Bu kavramlar dinlerdeki hangi unsurlarla ilgili örneklerdir?

 • Kutsal kitaplar
 • İbadet mekânları
 • Din kurucuları
 • Bayramlar
Soru 12

İslam dininde “vakfe”kavramı hangi ibadet ile ilgilidir?

 • Hac
 • Kurban
 • Namaz
 • Zekât
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi Sihlere ait bir ziyaret mekânıdır?

 • Ağlama duvarı
 • Ganj Nehri
 • Altın Tapınak
 • Bodhi Gaya
REKLAM
Soru 14

Budizm ve Caynizm’de “Ahimsa”kavramı neyi ifade eder?

 • Hiçbir canlıyı öldürmemeyi
 • Hayvanları kurban etmeyi
 • Bekâr rahipler cemaatini
 • Kutsal gün ve geceleri
Soru 15

Aşağıdaki gün ve gecelerden hangisi hakkında Kur’an-ı Kerim’de bilgi verilmiştir?

 • Regaip
 • Mevlit
 • Berat
 • Kadir
Soru 16

İnsanın özünde, sözünde ve davranışlarında tutarlı olmasıdır.
Tanımı yapılan ahlaki ilke aşağıdakilerden hangisidir?

 • Temizlik
 • Doğruluk
 • Vefakârlık
 • Yardımseverlik
Soru 17

Dinlerin zina yapmayı yasaklaması aşağıdakilerden hangisinin artmasında etkili olmuştur?

 • Kul hakkı ihlalinin
 • Sokak çocuklarının
 • Boşanmaların
 • Evlenmelerin
Soru 18

“Ey iman edenler! Karşılıklı rızaya dayanan ticaret olması hâli hariç,mallarınızı, haksız ve haram yollar ile aranızda yemeyin...”
(Nisâ suresi, 29. ayet)
Bu ayete göre aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaklanmamıştır?

 • Hırsızlık
 • Rüşvet
 • Alışveriş
 • Dolandırıcılık
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi dinlerin insanın namus ve iffetini korumaya yönelik aldığı tedbirlerden biri değildir?

 • Yalancı şahitliğin engellenmesi
 • Bencilliğin kötü görülmesi
 • İftiranın yasaklanması
 • Zinanın haram sayılması
Soru 20

Türkiye’de yaşayan Süryaniler hangi patrikliğe bağlıdır?

 • Şam
 • Antakya
 • Erivan
 • Kudüs
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DCABCBBACBDACADBDCBA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?