GİRİŞ/KAYIT

Seçmeli Ekonomi 1 – Test 102017-1. Dönem

SORU 1

Devletin, bazı malların ithal ve ihracını yasaklayan önlemleri, ekonomi politikasının hangi vasıtaları olarak adlandırılır?

 • A) Yönlendirici
 • B) Nicelik Belirleyen
 • C) Nitelik Belirleyen
 • D) Emredici
SORU 2

Ekonomide fiyat artış hızının yavaşlatılması, fiyatlarda az çok uzun bir süre içinde büyük oranlı değişmelerin önlenmesi, aşağıda verilen ekonomi politikasının başlıca hede?erinden hangisiyle ilgilidir?

 • A) Tam istihdam
 • B) Ekonomik denge
 • C) Hakça gelir dağılımı
 • D) Ekonomik büyüme ve kalkınma
SORU 3

Aşağıdakilerden hangisi kültürel mal olarak kabul edilir?

 • A) Televizyon
 • B) Otomobil
 • C) Konut
 • D) Ekmek
SORU 4

Aşağıda verilen açıklamalardan hangisi tümdengelimin yetersizliklerinden biri değildir?

 • A) Olaylarla olan ilgimiz kesilebilir.
 • B) Bizi gözlemden yoksun bırakabilir.
 • C) Somut şartlar üzerinden olayları inceler.
 • D) Gerçeğe uygunluk kontrolü yapmamıza engel olabilir.
SORU 5

İnsanların siyahbeyaz televizyon yerine renkli televizyonu seçmeleri aşağıda verilen ihtiyaç yasalarından hangisine bir örnek teşkil eder?

 • A) İhtiyaçların miktarı sınırsızdır.
 • B) İhtiyaçlar birbirine rakiptir.
 • C) Bazı ihtiyaçların kapasiteleri sınırlıdır.
 • D) İhtiyaçlar değişmektedir.
SORU 6

Servet ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • A) Servet görecelidir.
 • B) Servet bir miktardır.
 • C) Toplam olarak ifade edilir.
 • D) Servetin göstergesi sadece paradır.
SORU 7

Aşağıda verilenlerden hangisi “Üretim Değer Meydana Getirmektir” görüşüne aykırı bir açıklamadır?

 • A) Faaliyet süresince malın şekli değişir.
 • B) Madde yerine başka bir madde geçer.
 • C) Eski maddelerin değerleri daha büyük olur.
 • D) Faaliyet sonunda malın değeri artar.
SORU 8

Pamuğun yeterli ölçüde üretildiği bölge ve ülkelerde tekstil endüstrisi de gelişir.
Verilen açıklama, hangi üretim faktörünün etkisi ile ilgilidir?

 • A) Doğa
 • B) Emek
 • C) Sermaye
 • D) Girişimci
SORU 9

Aşağıdakilerden hangisi birinci enerji kaynakları arasında yer almaz?

 • A) Doğal gaz
 • B) Biogaz
 • C) Nükleer enerji
 • D) Rüzgar enerjisi
SORU 10

Aşağıdaki açıklamaların hangisinde bir emek vardır?

 • A) Dağ sporu yapmak
 • B) Otomobil kullanmak
 • C) Bir şoförün faaliyetleri
 • D) Zevk için kürek çekmek
SORU 11

Aşağıdakilerden hangisi rekabetin olumsuz yönlerinden biridir?

 • A) İşletmelerin gelişmesine katkı sağlaması
 • B) Bazen kalitenin düşmesine neden olması
 • C) Yeni üretim yöntemlerini geliştirmesi
 • D) Fiyatların düşmesine neden olması
SORU 12

I. Faiz
II. Miras
III. Rant
IV. Bağış
V. Ücret
Gelirin özelliklerine göre yukarıdakilerden hangisi/hangileri ekonomide gelir kabul edilir?

 • A) Yalnız V
 • B) II ve IV.
 • C) I, II ve IV
 • D) I, III ve V.
SORU 13

Bir madenin değişik alanlarda farklı maliyetle çıkarılıp aynı ?yatla satılması hangi rantı meydana getirmiştir?

 • A) Şehir rantını
 • B) Mevki rantını
 • C) Maden rantını
 • D) Toprak rantını
SORU 14

Aşağıdakilerden hangisi ekonomik büyümenin göstergelerinden biridir?

 • A) Ulusal gelirin artması
 • B) Ulusal gelirin düşmesi
 • C) İhracat ve ithalatın düşmesi
 • D) Kamu harcamalarının artması
SORU 15

Üretim miktarına göre belirlenen ücrete ne denir?

 • A) Zamana göre ücret
 • B) Parça başına ücret
 • C) Gerçek ücret
 • D) Ayni ücret
SORU 16

Girişimcinin üretim faaliyetine katılmasının karşılığı olarak elde ettiği gelire ne ad verilir?

 • A) Kâr
 • B) Faiz
 • C) Ücret
 • D) Maaş
SORU 17

Çalışmak isteyen herkese iş alanı sağlanmasıyla aşağıdakilerden hangisi gerçekleştirilmiş olur?

 • A) Tam istihdam
 • B) Ekonomik denge
 • C) Ekonomik büyüme
 • D) Gelir dağılımında eşitlik
SORU 18

Aşağıdakilerden hangisi enflasyonun nedenlerinden biridir?

 • A) Faiz oranlarının düşmesi
 • B) Ürün maliyetlerinin azalması
 • C) Dolaşımdaki para miktarının artması
 • D) Mal ve hizmet üretiminin artması
SORU 19

Türkiye’de aşağıdaki bankalardan hangisi kâğıt para basma yetkisine sahiptir?

 • A) Halk Bankası
 • B) Ziraat Bankası
 • C) Vakıflar Bankası
 • D) Merkez Bankası
SORU 20

Aşağıdaki tanımlardan hangisi mübadeleyi ifade etmektedir?

 • A) Malların insanlar arasında el değiştirmesidir.
 • B) Mal ve hizmetlerin elde edilmesi faaliyetidir.
 • C) İhtiyaçların karşılanması için malların tüketilmesidir.
 • D) Üretim faaliyeti sonucu elde edilen gelirin dağıtımıdır.
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
DBCCADCABCBDCABCACDA
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?