GİRİŞ/KAYIT

Seçmeli Ekonomi 2 – Test 102017-1. Dönem

SORU 1

Malların doğrudan doğruya bir ihtiyacı karşılamak için kullanılmasına ne denir?

 • A) Genelleme
 • B) Dağıtım
 • C) Dolaylı tüketim
 • D) Dolaysız tüketim
SORU 2

Et fiyatlarının aşırı ölçüde artmasıyla insanların tavuk ve balığa olan taleplerinin yükselmesi, hangi ekonomi yasasına örnek olur?

 • A) Enflasyon yasasına
 • B) İkame yasasına
 • C) Talep yasasına
 • D) Arz yasasına
SORU 3

Üretim faktörlerinden toprağın geliri aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Ücret
 • B) Faiz
 • C) Ücret
 • D) Rant
SORU 4

Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğine neden olan etkenlerdendir?

 • A) Çevre eğitiminin yaygınlaştırılması
 • B) Altyapı işlerinin yapılması
 • C) Yeşil alanların artması
 • D) Nüfusun aşırı artması
SORU 5

Üretim faaliyetine katılan aşağıdaki elemanlardan hangisi üretim sonucunda değişikliğe uğrar?

 • A) Yöntemsel olmasını
 • B) Genellemeler yapma
 • C) Makineler
 • D) Araziler
SORU 6

Üretim yöntemi ile millî gelirin hesaplanması için hangi değerler toplanır?

 • A) Devletin bir yıl içinde topladığı vergiler
 • B) Bir yıl içinde mal ve hizmete yapılan harcamalar
 • C) Üretim faktörlerinin bir yıl içinde elde ettiği gelirler
 • D) Tarım, sanayi ve hizmet sektörlerinin bir yıl içinde ürettiği mal ve hizmet miktarları
SORU 7

Hazırlık evresi ya da eğitim gerektiren işlerde çalışanların emeğine ne denir?

 • A) Vasıflı emek
 • B) Objektif emek
 • C) Vasıfsız emek
 • D) Subjektif emek
SORU 8

Maden rantının ortaya çıkış nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Maden üretiminde farklı teknolojiler kullanılması
 • B) Tarım yapılan toprakların verimliliğinin farklı olması
 • C) Bir madenin değişik alanlarda farklı maliyetlerde üretilmesi
 • D) Şehrin değişik yerlerindeki konut ve iş yeri kiralarının farklı olması
SORU 9

“Türkiye’nin asıl sahibi ve efendisi,gerçek üretici olan köylüdür. O hâlde herkesten daha çok refah, mutluluk ve servete hak kazanan ve layık olanda köylüdür...”
Atatürk, 1 Mart 1922’de TBMM’yi açış konuşmasında söylediği yukarıdaki sözleri ile aşağıdaki sektörlerden hangisinin önemini vurgulamıştır?

 • A) Hizmet
 • B) Tarım
 • C) Sanayi
 • D) Ulaşım
SORU 10

Aşağıdaki açıklamalardan hangisi ekonomi biliminde tümdengelim yöntemini uygulamak isteyen ekonomistlerin görüşlerine aykırı bir açıklamadır?

 • A) Ekonomik olaylar karmaşık olaylardır.
 • B) Gözlemlerle aynı sonuçlara varılamaz.
 • C) Ekonomik olaylar iç içe geçmiş olaylardır.
 • D) Ekonomik olay sürekli tekrarlanarak sonuç kontrol edilir.
SORU 11

Tasarruf aşağıdakilerden hangisinin oluşumunu sağlar?

 • A) Sermayenin
 • B) Üretimin
 • C) Gelirin
 • D) Giderin
SORU 12

Fizyokrat ekonomistlerce tarımsal faaliyetlerin üretken olarak kabul edilmesi görüşü aşağıda verilen üretim kavramlarından hangisini ifade etmektedir?

 • A) Üretim madde meydana getirmektir.
 • B) Üretim değer meydana getirmektir.
 • C) Üretim ekonomik malların miktarını arttırmaktır.
 • D) Üretim ekonomik malların faydasını arttırmaktır.
SORU 13

Üretime, bilgisi ve yaratıcı nitelikleri ile katılan bir girişimcinin, elde edilen gelirden aldığı pay aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Rant
 • B) Ücret
 • C) Faiz
 • D) Kâr
SORU 14

I. Nitelik belirleyen vasıtalar → Kamulaştırma
II. Nicelik belirleyen vasıtalar → İhracat
III. Yönlendirici vasıtalar → Nüfus planlaması
IV. Emredici vasıtalar → Çalışma süreleri
Yukarıda ekonomi politikasının hedefleri ile yapılan eşleştirmelerden doğru olanları hangi seçenekte verilmiştir?

 • A) I ve IV
 • B) I ve III
 • C) II ve IV
 • D) I, II ve III
SORU 15

Gelir ile servet terimlerinin karşılaştırılmasına yönelik verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

 • A) Gelir statiktir.
 • B) Servet dinamik ve devingendir.
 • C) Gelir, bir kişinin aktif ve pasifi arasındaki farkı belirtir.
 • D) Kişinin hukuken tasarruf edebildiği değerlerin bütünüdür.
SORU 16

Aşağıda verilenlerden hangisi doğanın üretim üzerine etkilerinden biri değildir?

 • A) Üretim faaliyetlerinin şeklinin değişmesi
 • B) İklimin insanların isteğini olumlu veya olumsuz etkilemesi
 • C) Tarım ve sanayi üretiminin tümünün belirlenmesi
 • D) Üretim faaliyetlerinde müteşebbisin belirlenmesi
SORU 17

Bir bahçenin sulanması hangi emek grubu içinde yer alır?

 • A) Subjektif emek
 • B) Uygulayıcı emek
 • C) Yaşatıcı emek
 • D) Yönetici emek
SORU 18

Malın tanımına yönelik verilen özelliklerden hangisi yanlıştır?

 • A) Mal kavramı ihtiyaç ile birlikte ortaya çıkmıştır.
 • B) İhtiyacı karşılamaya uygun vasıtalar birer maldır.
 • C) Doğadaki birçok bitki ve hayvan birer maldır.
 • D) Bir vasıtanın mal olabilmesi için doğada belirli bir ölçüde olması gerekir.
SORU 19

İnsanların ihtiyaçlarını doğrudan doğruya karşılamaya uygun olan, üretilebilen ve doğada belirli miktarda bulunan vasıtalara ne ad verilir?

 • A) Mal
 • B) Servet
 • C) Fayda
 • D) Değer
SORU 20

Bir iş yerinde çalışan işçilerin ücret kesintisi korkusu yaşamaları, verimliliğe etki eden hangi etkenler arasında değerlendirilebilir?

 • A) Objektif etkenler
 • B) Subjektif etkenler
 • C) İşletme organizasyonu
 • D) İşletme tekniğinin modernleştirilmesi 44
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
DBDDBDACBDAADBDDBCAB
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?