Felsefe 2 Dersi 2016 - 2017 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi ahlaki yargıların özelliklerinden değildir?

 • Kurallar koyması
 • Yaptırım gücüne sahip olması
 • Toplumdan topluma değişebilmesi
 • Duygulara ve coşkuya dayanması
Soru 2

• Ahlakın övdüğü doğruluk, adalet gibi ahlaki nitelik taşıyan değerlerdir.
• İnsanın eylemlerinin ahlaki bakımdan iyi olup olmadığına karar veren iç mahkemedir.
Tanımlanan bu kavramlar aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir?

 • Erdem - vicdan
 • Erdem - özgürlük
 • Sorumluluk- vicdan
 • Özgürlük- sorumluluk
Soru 3

Hedonizme göre insan eylemlerinin ahlaki değeri aşağıdakilerden hangisi ile ölçülür?

 • Kişiye verdiği hazla
 • Kişiye sağladığı faydayla
 • Kişiye sağladığı özgürlükle
 • Kişiye kazandırdığı bilgiyle
Soru 4

İndeterminist yaklaşıma göre birey,iyi-kötü, değerli-değersiz arasındaki seçimi kendi iradesiyle yapar.Determinizme göre ise, insanın irade ve eylemleri içten veya dıştan gelen nedenlerle belirlendiği için, bu nedenler bireyin kararlarını etkilemektedir.
Bu görüşler ahlak felsefesinde hangi soruya verilmiş yanıtları oluşturur?

 • İyi nedir?
 • Ahlaki eylemin bir amacı var mıdır?
 • İnsan bencil mi yoksa özgeci midir?
 • İnsan ahlaki eylemde bulunurken özgür müdür?
Soru 5

“Bilginin yolunu izleyen erdemli ve mutlu olur.”görüşü aşağıdaki filozoflardan hangisine aittir?

 • J. Bentham
 • Sokrates
 • Epiküros
 • F. Nietzsche
REKLAM
Soru 6

Mevlana’ya göre gelip geçici zevkleri yenmenin ve Tanrı’yla bütünleşmenin yolu “aşk”tır. O halde, evrensel ahlak yasasının temeli de aşk ya da sevgidir. Bu sevgi ve aşk, insanın davranışlarında uyacağı ahlak yasasını gösterir.
Aşağıdaki yargılardan hangisi Mevlana’nın bu görüşlerine uygundur?

 • Haz veren eylemler iyi, vermeyenler kötüdür.
 • Bir eylem iyi ideasına uygunsa iyi,değilse kötüdür.
 • Fayda sağlayan eylemler iyi, sağlamayanlar kötüdür.
 • Yaratılmış her varlığı sevmek iyi,sevmemek kötüdür.
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi devlet yönetim biçimlerinden değildir?

 • Monarşi
 • Meşruiyet
 • Aristokrasi
 • Demokrasi
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi siyaset felsefesinin temel soruları arasında yer alır?

 • Güzel nedir?
 • Tanrı var mıdır?
 • Egemenliğin kullanılış biçimleri nelerdir?
 • İnsanın bu evrendeki yeri ve değeri nedir?
Soru 9

Platon’a göre devleti ortaya çıkaran, insanın ihtiyaçlarını tek başına karşılayamaması, gereksinimlerini karşılayabilmek için başkalarının yardımına muhtaç olması gibi doğal bir nedendir.
Platon’un bu görüşüne göre iktidarın kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Tanrı
 • Gelenekler
 • Hukuk kuralları
 • İnsanın doğal yapısı
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi ideal düzenin özgürlükle kurulabileceğini savunan görüşe uygun bir yargıdır?

 • İdeal bir toplum düzeni kurulamaz.
 • İnsanlar arasında mutlak eşitlik sağlanmalıdır.
 • Bireysel özgürlüklerin önündeki engeller kaldırılmalıdır.
 • Özgürlük üretim araçlarının ortak mülkiyeti ile sağlanabilir.
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi devletin varlığı için zorunlu olan öğelerden değildir?

 • Ülke
 • Egemenlik
 • Sivil toplum
 • İnsan topluluğu
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi korku ütopyaları arasında yer alır?

 • 1984
 • Ütopya
 • Güneş Ülkesi
 • Erdemli Toplum
Soru 13

Yusuf Has Hacip’e göre birey-devlet ilişkisinin sağlam temellere oturtulması için aşağıdakilerden hangisi gerekli değildir?

 • Bireylerin erdemli davranması
 • Devletin adil yasalara dayanması
 • Devletin bireyin gelişimine katkıda bulunması
 • Bireylerin Tanrı inancını reddetmesi
REKLAM
Soru 14

“Güzelliği ve güzel sanatların doğasını inceleyen felsefe dalı”şeklinde tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • İdea
 • Etik
 • Estetik
 • Mimesis
Soru 15

Doğaya uygunluk sanatın ayırt edici özelliği değildir. Eğer öyle olsaydı,fotoğrafçılık en değerli sanat olurdu ve resim sanatına ihtiyaç kalmazdı.Çünkü bir fotoğraf, nesnesini ona en uygun biçimde yansıtır.
Bu eleştiri aşağıdaki görüşlerden hangisine yapılmıştır?

 • Bir sanat eseri doğayı yansıttığı ölçüde güzeldir.
 • Sanat eseri sanatçının yaratıcı hayal gücünün eseridir.
 • Sanat sanatçının madde ve biçimle oynamasıyla ortaya çıkar.
 • Doğada mükemmellik yoktur, sanatçı mükemmelliği kendisi yaratır.
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi estetik yargıların özelliklerinden değildir?

 • Kişiden kişiye değişebilirler.
 • Kişinin duygularına bağlı ve öznel yargılardır.
 • Kültürel özelliklerden etkilenmezler.
 • Zaman içinde değişikliğe uğrayabilirler.
Soru 17

Din felsefesinin temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Tanrı’nın varlığını kanıtlamak
 • İnananların inançlarını güçlendirmek
 • Belli bir dinin akılsal savunusunu yapmak
 • Din olgusunu akla dayanarak açıklamaya çalışmak
Soru 18

“Tanrı’nın varlığını ve buyruklarını dolaylı ve dolaysız olarak peygamberler aracılığıyla insanlara duyurması”aşağıdaki hangi kavramla ifade edilir?

 • İman
 • Vahiy
 • Kutsal
 • İbadet
Soru 19

Meydana gelen her şey, mantıken onu meydana getiren bir varlığa muhtaçtır. Evrende zaman içinde, sonradan meydana geldiğine ve hiçbir şey yoktan var olamayacağına göre, onu meydana getiren bir Tanrı vardır.
Yukarıda Tanrı’nın varlığına ilişkin kanıtlardan hangisi açıklanmıştır?

 • Ahlaki kanıt
 • Ereklilik kanıtı
 • Ontolojik kanıt
 • Kozmolojik kanıt
Soru 20

Aşağıdaki görüşlerden hangisi Tanrı’nın varlığının veya yokluğunun bilinemeyeceğini savunur?

 • Tanrıcılık
 • Yaradancılık
 • Tüm Tanrıcılık
 • Bilinemezcilik
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DAADBDBCDCCADCACDBDD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?