Felsefe 4 Dersi 2016 - 2017 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Felsefenin ahlakı konu alan dalını ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • İyi
 • Etik
 • Vicdan
 • Estetik
Soru 2

Erdem, insan varlığına gerçek anlamını veren ahlaki niteliklerin bir toplamıdır. Ahlakın övdüğü, yapılması bireyden beklenen değerlerdir.
Bu tanıma göre aşağıdakilerden hangisi bir erdem değildir?

 • Kötülük
 • Cesaret
 • Dürüstlük
 • Alçakgönüllülük
Soru 3

I. Evrensel ahlak yasası var mıdır?
II. Ahlaki eylemin amacı var mıdır?
III. İnsan ahlaki eylemde bulunurken özgür müdür?
Yukarıdakilerden hangileri ahlak felsefesinin temel soruları arasında yer alır?

 • I ve II
 • I ve III
 • II ve III
 • I, II ve III
Soru 4

Oto determinizme göre insan, aklını kullanarak ve bilgi birikimini artırarak özgürleşebilir. Dolayısıyla özgürlüğün doğuştan getirildiği görüşüne karşı çıkar. Bu görüş, ahlaki eylemin kaynağını kişiliğe dayandırdığından özgürlüğe de yer vermektedir.
Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisi oto determinizme ters düşer?

 • İnsan özgür olabilir.
 • Özgürlük kişinin çabasına bağlıdır.
 • Her insan özgürlüğe sahip olarak doğar.
 • İnsanın bilgisi arttıkça, özgürlüğü de artar.
Soru 5

İyi niyete dayanan ve ödev duygusundan kaynaklanan her eylemin ahlaki olduğunu savunan filozof aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kant
 • Bergson
 • Epikuros
 • J.Paul Sartre
REKLAM
Soru 6

Ahlaksal egoizme göre, yaşamda ilk önce gelen ve her şeyden değerli olan şey bireyin kendi mutluluğu ve başarısıdır. Bütün insanlar kendi çıkarlarını gerçekleştirecek biçimde davranmak zorundadır. İyi ise bireyin, arzu ve ihtiyaçlarını karşılaması ve hedeflerini gerçekleştirmesi sonucu oluşur.
Bu parçanından aşağıdakilerin hangisine ulaşılabilir?

 • En yüce değer başkalarına iyilik yapmaktır.
 • Ahlakta egemen olan şey insanın kendi çıkarıdır.
 • İnsan başkalarını mutlu ettiği ölçüde mutlu olur.
 • İyi tüm insanların ihtiyaçlarının karşılanmasıyla oluşur.
Soru 7

• İyi ideası, iyiliğin özünü oluşturur.
• Bir eylem iyi ideasına uygunsa iyi, değilse kötüdür.
Bu ahlak görüşünü savunan filozof aşağıdakilerden hangisidir?

 • Platon
 • Aristippos
 • J. P. Sartre
 • Aristoteles
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi evrensel ahlak yasasını tasavvuf düşüncesiyle temellendiren düşünürler arasında yer almaz?

 • Mevlâna
 • Sokrates
 • Yunus Emre
 • Hacı Bektaş Veli
Soru 9

“Belirli bir toplumda, bireyler arasındaki ilişkileri ve toplumsal yaşamı düzenleyen, devletin yaptırım gücüyle uyulması zorunlu hale getirilen kurallar bütünüdür.”
Yukarıda siyaset felsefesinin hangi temel kavramı tanımlanmıştır?

 • Hak
 • Devlet
 • Hukuk
 • Meşruiyet
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi bürokrasiye yöneltilen eleştirilerden biridir?

 • Yasal kurallara ve yaptırımlara dayanması
 • İş bölümüyle oluşan görev dağılımının olması
 • Mevkilere göre verilmiş sorumluluğun bulunması
 • Araç olmaktan çıkıp siyasi bir güç haline gelmesi
Soru 11

Max Weber’e göre, demokratik otoritenin kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Tanrı
 • Gelenekler
 • Yazılı hukuk kuralları
 • Liderin olağanüstü nitelikleri
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi tüm insanların üzerinde anlaşabilecekleri ideal bir düzen oluşturulamayacağını savunan düşünürler arasında yer alır?

 • Gorgias
 • Adam Smith
 • J. Stuart Mill
 • Saint Simon
Soru 13

Karl Marx’a göre liberalizm, toplumu üretim araçlarına sahip olan burjuva sınıfı ve emeğini satarak geçimini sağlayan işçi sınıfı olarak eşitsiz bir şekilde bölmüştür. Bu eşitsizlik giderilmezse ülkenin bütünlüğü tehlikeye girecektir. İdeal düzen ancak, üretim araçlarının belli bir zümreye ait olmasıyla değil, toplumun ortak mülkiyeti ile sağlanabilir.
Aşağıdakilerden hangisi Marx’ın bu düşüncelerine uygun bir yargıdır?

 • İdeal düzen hiçbir şekilde sağlanamaz.
 • Liberalizm toplumda eşitsizliğe yol açmıştır.
 • Üretim araçlarının mülkiyeti belli bir zümreye ait olmalıdır.
 • Eşitliğin sağlanması ülkenin bütünlüğünü tehlikeye sokar.
REKLAM
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi Platon’a ait olan “Devlet” ütopyasının özelliklerinden değildir?

 • Eğitime önem verilmesi
 • Devletin sınıflardan oluşması
 • Kadın erkek eşitliğinin olması
 • Yöneticilerin din adamlarından seçilmesi
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi estetiğin soruları arasında yer alır?

 • Devlet gücünü nereden alır?
 • Ortak bir güzellik anlayışı var mıdır?
 • İnsan eylemlerinin yöneldiği bir amaç var mıdır?
 • Özgürlük ve sorumluluk arasında nasıl bir ilişki vardır?
Soru 16

I. Sanat insanı gündelik kaygılardan uzaklaştırır.
II. Sanat, sanatçının nesneleri taklit etmesiyle doğar.
III. Sanat ile oyun arasında bir benzerlik vardır.
Yukarıdaki görüşlerden hangileri sanatı oyun olarak gören yaklaşıma aittir?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • I ve III
 • II ve III
Soru 17

“Sanat eserlerinin kişide yarattığı hoşlanma duygusu” aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilir?

 • Estetik haz
 • Estetik özne
 • Estetik tavır
 • Estetik nesne
Soru 18

Aşağıdaki özelliklerden hangisi felsefenin dine bakış açısını yansıtmaz?

 • Nesnellik
 • Taraflılık
 • Tutarlılık
 • Rasyonellik
Soru 19

Aşağıdaki kavramlardan hangisi birden çok Tanrı’nın varlığına inanmayı ifade eder?

 • Deizm
 • Teizm
 • Panteizm
 • Politeizm
Soru 20

Bütün insanlar iyilik yapmaya kötülüklerden uzak durmaya eğilimlidir. Bu yasa öğrenilmemiştir ve vicdanlarımızda hazır olarak bulunur. Bunu da insana kazandıran Tanrı’dır.
Yukarıda Tanrı’nın varlığına ilişkin kanıtlardan hangisi açıklanmıştır?

 • Ahlaki kanıt
 • Ereklilik kanıtı
 • Ontolojik kanıt
 • Kozmolojik kanıt
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BADCABABCDCABDBCABDA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?