Fıkıh 1 Dersi 2016 - 2017 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

“Kişinin bazı haklara sahip olmaya elverişli bulunması ve sorumlulukları yerine getirebilme yeteneğidir”
Bu tanım aşağıdaki kavramlardan hangisine aittir?

 • Mükellefiyet
 • Ehliyet
 • Ruhsat
 • Azimet
Soru 2

Fıkıh ilmi için aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

 • İnsanların Allah’a karşı kulluk görevlerini bilinçli bir şekilde yerine getirmelerini sağlar.
 • İnsanların kendi yararına ve zararına olan şeyleri bilmesini sağlar.
 • Adaletli, huzurlu ve istikrarlı birtoplum oluşmasına katkı sağlar.
 • İnsanların kulluk bakımından eşitolmasını sağlar.
Soru 3

“Bir kimsenin malına ve canına kastedilen ?iller bu kapsamdadır. Adam öldürme, yaralama, hırsızlık vb. konulara ait hükümler bu konu başlığı altında incelenmektedir.”
Metinde bahsedilen fıkhın konusu aşağıdakilerden hangisidir?

 • Ukûbat
 • Ferâiz
 • Münâkehât
 • Muâmelât
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi İmam Şafii’nin hüküm verirken başvurduğu delillerden biri değildir?

 • Sahabe kavli
 • Tümevarım
 • İstishab
 • İcma
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi Hane? mezhebi için söylenemez?

 • Mezhep imamı Numan bin Sabit’tir.
 • İçtihat ederken kıyas ve istihsana başvurulmuştur.
 • Hüküm vermede tümden gelim yöntemi benimsenmiştir.
 • Türki cumhuriyetler, Kafkasya,Afganistan, gibi ülkelerde yaygın olarak benimsenmiştir.
REKLAM
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi sahabe dönemi içtihatlarından değildir?

 • Muellefe-i kulub’a zekâttan pay verilmesi
 • Savaş esirlerine ne yapılacağına karar verilmesi
 • Kıtlık yıllarında yapılan hırsızlık suçuna ceza uygulanmaması
 • Kur’an’ın bir Mushaf haline getirilmesi
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber dönemi hüküm koyma faaliyetleri hakkında söylenemez?

 • Hz. Peygamber’in hüküm verirken kimi zaman sahabeye de danışması
 • Bazı hükümleri Hz peygamber kendisine sorulması durumunda vermesi
 • Hz. Peygamber’in herhangi bir durum olmaksızın doğrudan hüküm vermesi
 • Hz. Peygamber’in hüküm vermekiçin her zaman ayet gelmesini beklemesi
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi Tabiiler dönemi özelliklerinden değildir?

 • Sorunlar içtihatlarla halledilmeye çalışılmıştır.
 • Fıkıh ilmi ile ilgili eserler yazılmaya başlanmıştır.
 • Şûra içtihadı bu dönemde ön plana çıkmıştır.
 • Mezheplerin oluşumu bu dönemde başlamıştır.
Soru 9

Mezhepler hangi dönemde kurumsal halini almıştır?

 • Hz. Peygamber
 • Etba’üt-tabiin
 • Sahabe
 • Tabiin
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi farklı mezheplerin oluşumuna etki eden unsurlardan biri değildir?

 • Dini metinlerdeki bazı ifadelerin farklı yorumlara imkân verecek tarzda olması
 • Hz. Peygamberin vefatından sonra çıkan siyasi, ilmi nitelikteki görüş ayrılıkları
 • Âlimlerin aynı etnik ve kültürel yapıya sahip toplumda yetişmiş olması
 • Sosyo- Kültürel farklılıklar
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi fıkıh usulü alanında yazılmış eserlerden biridir?

 • Er-Risale
 • El-Fıkh-ı Ekber
 • El- Mebsut
 • Sahih-i Buhari
Soru 12

“Bu benim elde edebildiğim en güzel sonuçtur. Kim bundan daha güzelini bulursa onu kabul ederiz.”
Ebu Hanife’nin bu ifadesinden aşağıdakilerden hangisi anlaşılabilir?

 • En doğru sonuçları elde ettiği
 • Başka bir görüşü kabul etmeyeceği
 • Daha doğru ve mükemmel görüşlerin olduğu
 • Görüşünden başka doğru ve daha güzel görüşlerin olabileceği
Soru 13

• Amel-i ehl-i Medine’yi hüküm verirken delil olarak kullanmıştır
• Zuhri ve Nafi gibi tabiin âlimlerinden ders almıştır
• Etbâu’t tabiin âlimlerindendir
• Fıkhi görüşlerini el-Muvatta isimli eserde toplamıştır
Hakkında bilgi verilen mezhep imamı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Ebu Hanife
 • Mâlik bin Enes
 • İdris eş- Şafii
 • Ahmet bin Hanbel
REKLAM
Soru 14

“Ey iman edenler! Sarhoş iken ne söylediğini bilinceye kadar, bir de yolcu olmanız durumu müstesna cünüp iken yıkanıncaya kadar namaza yaklaşmayın.”
(Nisa suresi, 43.ayet)
Bu ayet aşağıdaki fıkıh ilkelerinden hangisi ile ilişkilendirilebilir?

 • Mükellefiyette kolaylık
 • Helallerde genişlik, haramlarda sınırlılık
 • Hükümlerde tedricilik
 • Adaletin gerçekleşmesi
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi Caferi mezhebi ile sünni mezhepler arasındaki ortak görüşlerinden biridir?

 • Abdestte ayakların mesh edilebilmesi
 • Namazların cem edilebilmesi
 • Kıyas ve icma delil olarak kabuledilmemesi
 • İman esasları ve temel ibadetler
Soru 16

İslam hukukuna göre bir kimsenin mükellef olabilmesi için aşağıdakilerden hangisi şart değildir?

 • Akıl sahibi olmak
 • Müslüman olmak
 • Hür olmak
 • Ergenlik çağına girmiş olmak
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi fıkıh kavramını ifade etmez?

 • Müçtehit âlimlerin tafsili şer’i delillerden istinbat ettiği şer’i ameli hükümler
 • Kişinin günlük hayatında faydasına ve zararına olan şeyleri bilmesi
 • İyi ve tam anlamak, ince anlayış,keskin idrak
 • Her konuda bilgi sahibi olmak
Soru 18

Ahmet hak ve sorumluluklarını ancak velileri vasıtası ile gerçekleştirebilmektedir ancak bizzat kendisinin yerine getireceği fiillerle mükellef tutulmamaktadır. Hiçbir sözlü hukuki tasarrufu dageçerli değildir Yaptıklarından sorumlu tutulmamaktadır.
Buna göre Ahmet ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Vücub ehliyeti vardır
 • Eda ehliyeti vardır
 • Ahmet ‘in sebep olduğu zararları velileri ödemek zorundadır
 • Ahmet henüz yedi yaşına gelmemiştir
Soru 19

Farz: Şari’nin yapılmasını kesinve bağlayıcı bir şekilde istediği fiildir
Vacip: Farz kadar kesin olmasada yapılması emredilen fiildir
Sünnet: Hz. Peygamber’in farzlar ve vacipler dışında,yaptığı ve yapılmasını datavsiye ettiği fiillerdir
Buna göre aşağıdakilerden hangisinde farz, vacip ve sünnet örnekleri sırasıyla verilmiştir?

 • Zekât vermek-Fıtır sadakası vermek- Ezan okunması
 • Kurban kesmek-Namaz kılmak-Kamet getirmek
 • Oruç tutmak-Kurban kesmek-Cemaatle namaz kılmak
 • Bayram namazı kılmak-Hacca gitmek-Fıtır sadakası vermek
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi insanların özürlerinden dolayı geçici olarak konulmuş hükümlerden biri değildir?

 • Makyajı olan insanın abdest almaması
 • Yolcu olanın ramazan ayında oruçtutmaması
 • Ölüm tehlikesi olan bir kimsenin ölmeyecek kadar domuz eti yemesi
 • Hasta olanların oruç tutmaması
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BDABCBDCBCADBCDCDBCA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?