Fizik 3 Dersi 2016 - 2017 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Aynı maddeden yapılmış X, Y ve Z cisimlerinin yükseklikleri eşittir.
Buna göre cisimlerin yatay düzleme yaptıkları basınçların PX, PY, PZ arasındaki büyüklük ilişkisi nedir?

 • PX > PY > PZ
 • PY > PZ > PX
 • PX = PY = PZ
 • PX = PZ > PY
Soru 2

Aşağıda verilen fiziksel niceliklerden hangisi birim yüzeye etki eden dik kuvvetin adıdır?

 • Hacim
 • Basınç
 • Hız
 • Ağırlık
Soru 3

Şekildeki K, L ve M cisimlerinin ağırlıkları eşittir.
Bu cisimlerin durdukları zeminde dayanma yüzeyine uyguladıkları basınç kuvvetleri FK, FL, FM ’nin büyüklük sıralaması nedir?

 • FK = FL = FM
 • FK > FL > FM
 • FL = FM > FK
 • FM > FL > FK
Soru 4

Özkütlesi d, yüksekliği L, yarıçapı r olan şekildeki cisim yatay düzlemde durmaktadır.
Cismin yatay düzleme yaptığı basınç L, d, g cinsinden aşağıdakilerden hangisine eşittir? (g= Yer çekimi alan şiddeti)

 • L . d . g
 • L . g
Soru 5

Trenlerin tekerlek sayısının çok olması aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?

 • Trenin yavaşlamasını sağlar.
 • Raylara uygulanan basıncı düşürür.
 • Trenin yoğunluğunu artırır.
 • Raylarda şekil bozukluğunu artırır.
REKLAM
Soru 6

Günlük yaşamda alet ile yapılan iş küçük kuvvetle büyük basınç yaptırarak elde edilir.
Buna göre;
I. Çekiç ile çivi çakma
II. İğne ile dikiş dikme
III. Bıçak ile karpuz kesme
İfadelerinden hangileri doğrudur?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • II ve III
 • I, II ve III
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi hava basıncından faydalanarak bir yerin deniz seviyesinden yüksekliğini tespit etmeye yarayan araçtır?

 • Batimetre
 • Altimetre
 • Manometre
 • Termometre
Soru 8

Özkütlesi yaklaşık 1000 kg/m3 olan göldeki suyun yüzeyinden 6 m aşağıdaki su basıncı kaç pascaldır?
( g 1= 100 N/kg )

 • 60
 • 600
 • 6000
 • 60000
Soru 9

Şekildeki bileşik kabın K, L ve M kollarında h yüksekliğinde sıvı dengededir.
K, L ve M kollarının sıvı tabanında oluşturduğu basınçlarının PK, FL, PM büyüklük ilişkisi nedir?

 • PK > PL > PM
 • PL > PM > PK
 • PK = PL = PM
 • PM > PK = PL
Soru 10

Traktör lastiklerinin basıncı aşağıdaki hangi araç ile ölçülür?

 • Altimetre
 • Barometre
 • Manometre
 • Termometre
Soru 11

Atomlar ile ilgili;
I. Proton, nötron ve elektron denilen temel parçacıklardan oluşur.
II. Proton ve nötronlar atom çekirdeğinde bulunur.
III. Elektronlar atom çekirdeğinin çevresindeki yörüngelerde dolanırlar.
İfadelerinden hangileri doğrudur?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • II ve III
 • I, II ve III
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi yalıtkan maddeye örnek verilebilir?

 • Porselen
 • Tuzlu su
 • Altın
 • Bakır
Soru 13

Pozitif yüklü K cismi şekildeki asılı yüksüz alüminyum küreye dokunduruluyor.

Buna göre dokundurulduktan sonra K cismi ve alüminyum küre için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 • Alüminyum küre pozitif yüklü olur ve K cisminden uzaklaşır.
 • K cismi alüminyum küreyi çeker.
 • K cismi negatif elektrik yükü ile yüklenir.
 • Alüminyum küre negatif elektrik yükü ile yüklenir.
REKLAM
Soru 14

Direnci 4Ω olan iletken telin uzunluğu 1.10 m3 ve kesit alanı 1.10-6m2’dir. Bu telin öz direnci kaç Ω . m’dir?

 • 4.10-5
 • 4.10-7
 • 4.10-9
 • 4.10-12
Soru 15

Bir ampulün uçlarına 8 voltluk gerilim uygulanınca 2 amper şiddetinde akım geçmektedir.
Bu ampulün direnci kaç ohm’dur?

 • 4
 • 12
 • 16
 • 18
Soru 16

Bir elektrik devresinde her birinin direnci 6Ω olan özdeş üç ampulü seri bağladığımızda devrenin eş değer direnci kaç ohm olur?

 • 2
 • 12
 • 18
 • 24
Soru 17

Bir iletkenin direnci;
I. Telin boyu ile doğru orantılıdır.
II. Telin kesit alanı ile doğru orantılıdır.
III. Telin öz direncine bağlıdır.
İfadelerinden hangileri doğrudur?

 • Yalnız I
 • II ve III
 • I ve III
 • I, II ve III
Soru 18

Birim zamanda harcanan enerji aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?

 • Gerilim
 • Öz direnç
 • Güç
 • Akım şiddeti
Soru 19

Mıknatısın kuzeye yönelen ucuna manyetik kuzey kutbu (N) güneye yönelen ucuna manyetik güney kutbu (S) denir.
Buna göre;
I. Zıt kutuplu mıknatıslar birbirini çeker.
II. Aynı kutuplu mıknatıslar birbirini iter.
III. Çubuk mıknatıs ortadan ikiye bölündüğünde her parça N ve S kutupları olan daha küçük mıknatıs olur.
İfadelerinden hangisleri doğrudur?

 • Yalnız I
 • Yalnız II
 • I ve III
 • I, II ve III
Soru 20

Şekildeki elektrik yüklü M (-) ve N (+) cisimleri arasında d kadar uzaklık bulunmaktadır.
Buna göre;
I. M ve N birbirini iter.
II. M ve N’nin aralarındaki elektriksel kuvvet cisimlerin yükleri çarpımı ile doğru orantılıdır.
III. M ve N birbirini çeker.
İfadelerinden hangileri doğrudur?

 • Yalnız I
 • II ve III
 • I ve II
 • I, II ve III
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DBACBDBDCCDAACACCCDB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?