GİRİŞ/KAYIT

İslam Tarihi 2 – Test 102017-1. Dönem

SORU 1

Abbasi Devleti’nin devlet teşkilatlanmasında, aşağıdaki uluslardan hangisinin önemli etkisi olmuştur?

 • A) Çinlilerin
 • B) İranlıların
 • C) Hintlilerin
 • D) Romalıların
SORU 2

• Halife Seffâh ile Mansur’un amcası olup, Abbasi Devleti’nin kuruluşunda önemli rol oynamıştır.
• Abbasi Devleti’nin kurulması sonrasında Suriye Valiliği’ne atanmıştır.
• Halife Ebu’l Abbas es-Seffâh’ınölümü üzerine halifelik iddiasında bulunmuş ve Halife Ebu Cafer el-Mansur’a karşı isyan etmiştir.
• Halifelik mücadelesinde başarılı olamamış, daha sonra yakalanarak Hire’de temeline tuz doldurulmuş bir eve hapsedilmiştir.
• Yaklaşık yedi yıl tuz temelli evde hapiste kalmış, sonunda akıtılan suların tuzları eritmesiyle çöken binanın enkazı altında can vermiştir.
Hakkında bilgi verilen Abbasi devlet adamı, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Abdullah b. Ali
 • B) Abdullah b.Tahir
 • C) Ubeydullah Mehdi
 • D) Yakup b. Leys es-Saffar
SORU 3

Hz. İsa’ya hulul eden Ruhu’l-Kudüs, sırasıyla önce Hz. Ali’ye, sonra onun neslinden gelen imamlara ve daha sonra da Hz. Abbas’ın torunlarına geçtiğini iddia eden kişi, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Hâkim b. Haşim
 • B) Ali b. Halit
 • C) Ali er-Rıza
 • D) Ablak
SORU 4

Aşağıdaki Abbasi halifelerinden hangisi, 936 yılında devlet erkânı arasındaki uyumsuzluğa son vermek amacıyla halife yetkileriyle donatılmış olan emirü’l-ümera makamını ihdas ederek yetkilerini devretmiştir?

 • A) Râzi
 • B) Hâdi
 • C) Râşid
 • D) Mehdi
SORU 5

Muhammed b. Tuğç tarafından 935 yılında Mısır’da kurulan devlet, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Tolunoğulları
 • B) Aglebîler
 • C) İhşidîler
 • D) Tahiriler
SORU 6

Emevi halifelerinden olan Muaviye b. Ebu Süfyan’ın cuma hutbelerinde lanetlenmesini emreden Abbasi halifesi, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Vâsık
 • B) Mu’tasım
 • C) Me’mun
 • D) Harun Reşid
SORU 7

Abbasilerin aşağıdaki faaliyetlerinden hangisi onların kültürel çalışmalara önem verdiklerine bir kanıttır?

 • A) Türkler için Samarra şehrini oluşturmaları
 • B) Helenistik kültüre ait eserleri Arapçaya tercüme etmeleri
 • C) Bizans sınırında avasım adı verilen hudut şehirleri kurmaları
 • D) Emevilerin başlattığı saltanat yönetimini devam ettirmeleri
SORU 8

Aşağıdaki halifelerden hangisinin döneminde kayde değer bir Türk - Arap ilişkisi bulunmaz?

 • A) Hz. Ali
 • B) Hz. Ömer
 • C) Hz. Osman
 • D) Hz. Ebu Bekir
SORU 9

Aşağıdaki Emevi devlet adamlarından hangisi, 8. yüzyılın başlarında Aşağı Türkistan’ın tümünü ele geçirmeyi amaçlayan bir askerî harekât planlamıştır?

 • A) Ziyat bin Ebihi
 • B) Ubeydullah bin Ziyat
 • C) Kuteybe bin Müslim
 • D) Süleyman bin Abdülmelik
SORU 10

Aşağıda birlikte verilen Abbasi halifelerinden hangilerinin dönemlerindeki ılımlı politikalar neticesinde, Maveraünnehir halkının büyük çoğunluğu 9. yüzyılın ortalarında Müslüman olmuştur?

 • A) Me’mun - Mu’tasım
 • B) Müktefi - Harun Reşid
 • C) Mansur - Mehdi
 • D) Vâsık - Ka’im
SORU 11

İdil Bulgar Hanlığı’nın diğer ismi, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Volga Bulgarları
 • B) Tuna Bulgarları
 • C) Kavşaklarda geçiş önceliğine uymak
 • D) Uzlar
SORU 12

Türk - İslam medeniyetinin ilk orijinal ürünleri arasında yer alan “Divan-ü Lügat-it Türk” ve “KutadguBilig” gibi eserler, aşağıdaki Türk - İslam devletlerinden hangisinin döneminde ortaya çıkmıştır?

 • A) Osmanlı Devleti
 • B) Gazneliler Devleti
 • C) Harzemşahlar Devleti
 • D) Karahanlılar Devleti
SORU 13

Osmanlı Devleti’nin kurucusu olarak kabul edilen Osman Bey’in babası, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Evrenos Bey
 • B) Şeyh Edebali
 • C) Ertuğrul Bey
 • D) Gazi Abdurrahman
SORU 14

Haçlı Seferleri hangi çağın en büyük siyasi ve askerî olaylarından biridir?

 • A) Yakın Çağ
 • B) Yeni Çağ
 • C) Orta Çağ
 • D) İlk Çağ60
SORU 15

Osmanlılar, Don ve Volga nehirlerini bir kanalla birleştirme projelerini gerçekleştirmiş olsalardı, aşağıdaki hangi iki deniz arasında yapay bir su yolu inşa etmiş olacaklardı?

 • A) Karadeniz ile Marmara Denizi
 • B) Karadeniz ile Hazar Denizi
 • C) Ege Denizi ile Akdeniz
 • D) Akdeniz ile Kızıldeniz
SORU 16

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Dönemi ilim adamlarındandır?

 • A) Hacı Bektaş Velî
 • B) Nasrettin Hoca
 • C)
 • D) Ali Kuşçu
SORU 17

Aşağıdaki ülkelerden hangisinin başkenti Beyrut, resmî dili Arapça, resmi dinî ise yoktur?

 • A) Lübnan
 • B) Filistin
 • C) Yemen
 • D) Suriye
SORU 18

Keşmir toprakları günümüzde aşağıdaki hangi iki ülke arasında paylaşılamamaktadır?

 • A) Pakistan ile Hindistan
 • B) Afganistan ile Pakistan
 • C) Türkiye ile Yunanistan
 • D) Ermenistan ile Azerbaycan
SORU 19

Kafkasya’da Azeri Türklerinden sonra en kalabalık Türk toplulukları arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

 • A) Karaçaylar
 • B) Uygurlar
 • C) Nogaylar
 • D) Balkarlar
SORU 20

Bosna Savaşı’nı bitiren antlaşma, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Camp David Antlaşması
 • B) Bürüksel Antlaşması
 • C) Neuilly Antlaşması
 • D) Dayton Antlaşması
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
BADACCBDCAADCCBDAABD
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?