GİRİŞ/KAYIT

Seçmeli İşletme 1 – Test 102017-1. Dönem

SORU 1

İnsanların çeşitli ihtiyaçlarını karşılayacak mal ve hizmetlerin elde edilmesi faaliyetlerine ne denir?

 • A) Genelleme
 • B) Tüketim
 • C) İhtiyaç
 • D) Girişim
SORU 2

Ticari işletmelerin öncelikli amacı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Hizmet etmek
 • B) Mal üretmek
 • C) İşsizliği azaltmak
 • D) Kâr elde etmek
SORU 3

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin amaçlarına uygun değildir?

 • A) Kâr elde etme
 • B) Tekel oluşturma
 • C) Mal ve hizmet üretme
 • D) Sosyal fayda yaratma
SORU 4

Aşağıdakilerden hangisi kamu işletmelerinin kurulma amaçlarındandır?

 • A) Varolan ulusal kaynakların etkin kullanımını sağlamak
 • B) Rekabet yaparak her alanda tekel piyasası oluşturmak
 • C) Özel işletmelerin yatırım yapmalarını engellemek
 • D) Olabildiğince yüksek kâr elde etmek
SORU 5

Sermaye şirketlerinde ortakların borçlarından dolayı sorumlulukları ne ile sınırlandırılmıştır?

 • A) Şirketin toplam borcu ile
 • B) Şirketin toplam sermayesi ile
 • C) Ortakların tüm mal varlıkları ile
 • D) Ortakların sermaye payları ile
SORU 6

“Mal ve hizmetlerin insan gereksinimlerini karşılama özelliğine denir.” ifadesi, aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?

 • A) Hizmet
 • B) Mal
 • C) Fayda
 • D) İhtiyaç
SORU 7

I. Doğal kaynak
II. Sermaye
III. İhtiyaç
IV. Ticaret
V. Emek
Mal veya hizmet üretmek için yukarıdakilerden hangisi/hangileri işletmelerde bir araya getirilir?

 • A) Yalnız I
 • B) III ve IV
 • C) I, II ve V
 • D) II, III, IV ve V
SORU 8

Aşağıdakilerden hangisi dayanıklı mallara örnek olur?

 • A) Kâğıt
 • B) Otomobil
 • C) Konserve
 • D) Peynir
SORU 9

Aşağıdakilerden hangisi işletme yöneticilerinin görevlerindendir?

 • A) Astlarının üstlenmiş oldukları işleri yapmak
 • B) İşletme kârının ortaklara hangi oranlarda dağıtılacağına karar vermek
 • C) İşletmenin yapacağı yeni yatırımlarda en son kararı vermek
 • D) İşletme çalışanlarının görevlerini belirlemek
SORU 10

Otel işletmelerinin ana faaliyet konusunu oluşturan hizmet aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) İletişim
 • B) Konaklama
 • C) Ulaşım
 • D) Finans
SORU 11

İşletmelerde amaçların belirlenmesi ve bunlara ulaşmayı sağlayacak araçların belirlenmesi hangi yönetim fonksiyonu ile sağlanır?

 • A) Denetim
 • B) Planlama
 • C) Koordinasyon
 • D) Organizasyon
SORU 12

Aşağıdakilerden hangisi işletmenin başlıca işlevlerindendir?

 • A) finansman
 • B) Denetim
 • C) Planlama
 • D) Organizasyon
SORU 13

Aşağıdakilerden hangisi personel yönetimi kapsamında değildir?

 • A) İşletme çalışanlarının izin işlemleri
 • B) İşletme çalışanları ile sendika ilişkileri
 • C) İşletmeye gerekli krediyi sağlama
 • D) İşletmeye yeni personel alma
SORU 14

İşletmenin amaçlarına ulaşabilmesi için, işletme çalışanlarının ortak amaçlar çerçevesinde düzenli çalışmalarının sağlanması işlevi aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Muhasebe
 • B) Üretim
 • C) Pazarlama
 • D) Yönetim
SORU 15

İşletmeyi değişen koşullara göre yeniden düzenlemek için, aşağıdakilerden hangisi yapılır?

 • A) Aşırı örgütlenme
 • B) Eksik örgütlenme
 • C) Yeniden örgütlenme
 • D) Hiyerarşik örgütlenme
SORU 16

Aşağıdaki işletme türlerinden hangisi üretim araçlarının mülkiyetine göre işletmeler sınıflandırması içinde yer alır?

 • A) Özel İşletmeler
 • B) Hizmet işletmeleri
 • C) Endüstri işletmeleri
 • D) Tarım sektöründeki işletmeler
SORU 17

• Üretim faktörleri bir kişide toplanır.
• İşletmenin sahibi ve yöneticisi aynı kişidir.
• En basit, en eski ve çok görülen bir işletme biçimidir.
Yukarıda özellikleri verilen işletme türü hangisidir?

 • A) Kamu işletmesi
 • B) Hizmet işletmesi
 • C) Tek sahipli işletme
 • D) Dayanıksız mal üreten işletme
SORU 18

Aşağıdakilerden hangisi hizmet işletmelerine örnek olmaz?

 • A) Okullar
 • B) Fabrikalar
 • C) Bankalar
 • D) Hastaneler
SORU 19

Aşağıdakilerden hangisi, işletmelerde organizasyon aşamasında gerçekleştirilmez?

 • A) İşleri yapacak personelin göreve atanması
 • B) Yapılacak işlerin belirlenmesi ve gruplandırılması
 • C) Göreve atanan kişilerin yetki ve sorumluluklarının belirlenmesi
 • D) Planlamada belirlenen hedeflere hangi ölçüde ulaşıldığının araştırılması
SORU 20

• Müşterilerin mal ve hizmet alımını sürdürmelerini sağlamak
• İşletmenin mal veya hizmetlerinin tanıtımını yapmak
• Yeni müşteriler kazanmak
Yukarıdaki faaliyetler hangi işletme işlevi ile yerine getirilir?

 • A) Pazarlama
 • B) Yönetim
 • C) Üretim
 • D) finansman
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
ADBADCCBDBBACDCACBDA
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?