GİRİŞ/KAYIT

Karşılaştırmalı Dinler Tarihi 1 – Test 102017-1. Dönem

SORU 1

Aşağıdakilerden hangisi dinleri öğrenmenin insana kazandırdıklarından biri değildir?

 • A) Kültür sahibi olmak
 • B) Din hizmetlerini verimli hâle getirmek
 • C) Dinin özünde olmayanları dinden ayırt edebilmek
 • D) Gelecekte ortaya çıkacak dinler hakkında bilgi sahibi olmak
SORU 2

Aşağıdakilerden hangisi “din”kelimesinin Kuran-ı Kerim’ de kullanılan anlamlarından biridir?

 • A) Kanun-Hüküm
 • B) Ebet-Ezel
 • C) Hayır-Şer
 • D) İhsan-Lütuf
SORU 3

Aşağıdakilerden hangisi mitosların özelliklerinden biridir?

 • A) Özünü Tevhit inancı oluşturur.
 • B) Tanrı müşahhas bir şekilde tasavvur edilir.
 • C) Nübüvvet ve ahiret inancı esası üzerine kuruludur.
 • D) İnsanlar arası hukuki bir düzen oluşturmayı hede?er.
SORU 4

Ahiret inancı, insana aşağıdaki değerlerden hangisini kazandırmayı daha çok hede?emektedir?

 • A) Sorumluluk
 • B) Cömertlik
 • C) Sadakat
 • D) Hoşgörü
SORU 5

Aşağıdakilerden hangisi Yahudilik ile ilgili bir kavramdır?

 • A) Nirvana
 • B) Günah itirafı
 • C) Seçilmişlik
 • D) Vaftiz
SORU 6

Aşağıdakilerden hangisi “On Emir”arasında yer almaz?

 • A) Babana ve annene hürmet edeceksin.
 • B) Komşuna karşı yalan şahitlik yapmayacaksın.
 • C) Tanrı’nın adını boş yere ağzına almayacaksın.
 • D) Pazar gününü daima hatırlayıp onu kutsal bileceksin.
SORU 7

Aşağıdakilerden hangisi İslami-yet’ten önceki dinlerden biri değildir?

 • A) Manihaizm
 • B) Mecusilik
 • C) Sabilik
 • D) Sihizm
SORU 8

Hz. İsa döneminde, Filistin hangi devletin hâkimiyeti altındaydı?

 • A) Mısır
 • B) İran
 • C) Roma
 • D) Habeşistan
SORU 9

Çeşitli İncillerden dört tanesinin seçilerek sahih kabul edildiği konsül hangisidir?

 • A) Efes
 • B) İznik
 • C) Kadıköy
 • D) İstanbul
SORU 10

Aşağıdakilerden hangisi Katolik mezhebine ait bir özelliktir?

 • A) Dini başkan papadır.
 • B) Boşanmak serbesttir.
 • C) Noel 6 Ocak’ta kutlanır.
 • D) Sakramentlerden ikisi kabul edilir.
SORU 11

Hristiyanların, Hz. İsa’nın havarilerle yediği son akşam yemeğinin hatırasına düzenledikleri ayin hangisidir?

 • A) Kuvvetlendirme (Konfirmasyon)
 • B) Evharistiya (Komünyon)
 • C) Günah itirafı (Tövbe)
 • D) Vaftiz
SORU 12

Katolik ve Ortodoks Hristiyanlar Hz. Meryem’in nerede öldüğünü kabul ederler?

 • A) Roma
 • B) Kudüs
 • C) Efes
 • D) Hatay
SORU 13

İslam’a göre bütün peygamberler birer İslam peygamberi, onlara vahyolunan bütün ilahî mesajlar da insanlara dini öğreten ilahi buyruklardır.
Bu cümleden aşağıdakilerden (sonuçlardan) hangisi çıkarılamaz?

 • A) Allah tüm peygamberlere vahyetmiştir.
 • B) Peygamberler aynı amaç için gönderilmişlerdir.
 • C) Peygamberler insanlar için birer öğretmendirler.
 • D) Peygamberler akıllı ve güvenilir insanlardır.
SORU 14

Yahudiler Müslümanları aşağıdaki grupların hangisinden kabul ederler?

 • A) Putperest
 • B) Mutim b. Adiyy
 • C) Nuhi
 • D) İsevî
SORU 15

Aşağıdakilerden hangisi İslam’ın temel özelliklerinden biri değildir?

 • A) Tevhit inancına dayanır.
 • B) Ruhban sınıfına değer verilir.
 • C) Tüm insanlara gönderilmiştir.
 • D) İnsanların günahsız doğduğu kabul edilir.
SORU 16

Hinduizm’de kast dışı kabul edilen ve toplumda hiçbir görevi ve hakkı bulunmayan kişilere ne denir?

 • A) Paryalar
 • B) Sudralar
 • C) Vaisyalar
 • D) Brahmanlar
SORU 17

• Belli bir kurucusu yoktur.• “Om” kelimesi ibadetin sembolüdür.
• Ölüler yakılarak külleri Ganj nehrine dökülür.
• Ruhun ölümsüz olduğu ve bedenden bedene göç ettiği kabul edilir.
Hakkında bilgi verilen din aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Sihizm
 • B) Şintoizm
 • C) Hinduizm
 • D) Konfüçyanizm
SORU 18

“Buda”nın asıl adı nedir?

 • A) Siddharta
 • B) Kung Fu-Tzu
 • C) Nanak
 • D) Parsva
SORU 19

Sihizm hangi bölgede ortaya çıkmış bir dindir?

 • A) İran
 • B) Japonya
 • C) Çin
 • D) Hindistan
SORU 20

I. Şintoizm
II.Konfüçyanizm
III.Zerdüştlük
IV.Budizm

• Çin’in resmi devlet dinidir.
• Yüce tanrı Ahura Mazdah’a ibadet önemlidir.
• Kurtuluş“sekiz dilimli yol”a uymakla mümkündür.

Tablodaki dinler ve bilgiler eşleştirildiğinde hangi din dışarıda kalır?

 • A) I.
 • B) II.
 • C) III.
 • D) IV.
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
DABACDDCBABCDCBACADA
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?