GİRİŞ/KAYIT

Kimya 1 – Test 102017-1. Dönem

SORU 1

“Bütün maddelerin yapısını, maddelerin özelliklerini, maddeler arasındaki etkileşimleri ve dönüşümleri inceleyen bilim dalına - - - - denir”Yukarıda verilen tanımda boş bırakılan yere hangisi yazılmalıdır?

 • A) Fizik
 • B) Kimya
 • C) Biyoloji
 • D) Simya
SORU 2

Aşağıdakilerden hangisi simyacıların keşfettiği maddelerden biri değildir?

 • A) Çam
 • B) Kurşun
 • C) Bakır
 • D) Plastik
SORU 3

Kimyasal sistemlerde fiziksel özellikleri ve enerji-iş dönüşümlerini inceleyen kimya alanı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Organik kimya
 • B) Analitik kimya
 • C) Fizikokimya
 • D) Biyokimya
SORU 4

Aşağıda bazı elementlere ait isim vesemboller verilmiştir.Buna göre hangi elementin sembolü doğru gösterilmiştir?ElementSembol

 • A) BorB
 • B) SodyumS
 • C) KalsiyumK
 • D) HelyumH
SORU 5

KökKök adıCO32KarbonatNO3NitrürSO42SülfitPO43FosfürYukarıda bazı kökler adları ile verilmiştir.Buna göre köklerden kaç tanesinin adı doğru yazılmıştır?

 • A) 1
 • B) 2
 • C) 3
 • D) 431
SORU 6

I. PII. NaCIIII. FeYukarıda verilen maddelerden hangileri formül ile gösterilir?

 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) I ve II
 • D) I ve III
SORU 7

Bileşik FormülüBileşiğin AdıIN F26AzothekzaflorürIIAl O23AlüminyumoksitIIICaBr2KalsiyumbromürYukarıda verilen bileşik formülü / adı eşleştirmelerinden hangileri doğrudur?

 • A) Yalnız I
 • B) I ve II
 • C) II ve III
 • D) I, II ve III
SORU 8

2. periyot 7A grubunda bulunan elementin atom numarası aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) 2
 • B) 5
 • C) 7
 • D) 9
SORU 9

NH3bileşiğinin geleneksel adı aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

 • A) Nişadır
 • B) Amonyak
 • C) Kireç taşı
 • D) Tuz ruhu
SORU 10

Kimyasal bir maddenin ambalajındaradyoaktif kimyasal madde olduğunubildiren etiket yer almaktadır.Bu madde aşağıdaki kapların hangisinde bulunmaktadır?

 • A)
 • B) T+
 • C)
 • D)
SORU 11

Azot(N) ve Oksijen(O) elemetlerinden oluşan Bileşik-1 ve Bileşik-2 içinelement analizi sonuçları aşağıdakigibidir.Azot kütlesiOksijen kütlesiBileşik-12,8 g6,4 gBileşik-21,4 g4 gBuna göre eşit kütlede azot içeren bu iki bileşikteki oksijen kütleleri arasındaki katlı oran aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) İlk hicret 622 yılında Habeşistan’a yapılmıştır.
 • B) 571, Abdullah, Aişe, Hamza
 • C) Muhacirlerle ensar arasında kardeşlik tesis etmesi
 • D) Allah’a isyanda kula itaat yoktur.
SORU 12

Atom altı taneciklerle ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi doğrudur?

 • A) Proton ve nötron çekirdekte bulunur.
 • B) Proton negatif yüklüdür.
 • C) Nötron pozitif yüklüdür.
 • D) Elektron yüksüzdür.
SORU 13

Cl1735atomu ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

 • A) Atom numarası 17’dir.
 • B) Kütle numarası 35’tir.
 • C) Proton sayısı 17’dir.
 • D) Nötron sayısı 35’tir.
SORU 14

I.HH1112II.BB511510III.KCa19402040Yukarıda verilen madde çiftlerinden hangileri birbirinin izotopudur?

 • A) Yalnız III
 • B) I ve II
 • C) I ve III
 • D) II ve III
SORU 15

Aşağıda bazı elementler ve periyodiksistemdeki yerleri verilmiştir.Buna göre hangi elementin periyodik sistemdeki yeri yanlıştır?ElementPeriyodik sistemdeki yeri

 • A) O82. periyot6A grubu
 • B) Na112. periyot1A grubu
 • C) P153. periyot5A grubu
 • D) K194. periyot1A grubu
SORU 16

FSPYukarıda bazı elementlerin periyodiksistemdeki yerleri verilmiştir.Buna göre aşağıdaki açıklamalardan hangisi doğrudur?

 • A) Elektron ilgisi en fazla olan F elementidir.
 • B) Atom yarıçapı en küçük olan Pelementidir.
 • C) P ve S elementleri aynı gruptabulunur.
 • D) Elektronegatifliği en yüksek olanS elementidir.
SORU 17

Na1123atomunun toplam atom altı tanecik sayısı aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

 • A) 11
 • B) 12
 • C) 23
 • D) 34
SORU 18

18 gram karbon ( C) ile 48 gram oksijen (O) uygun koşullarda birleşerek66 gram karbon dioksit()CO2bileşiğini oluşturuyor.Buna göre CO2bileşiğindeki kütlece OCoranı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) İlk hicret 622 yılında Habeşistan’a yapılmıştır.
 • B) İnen ayetlerin yazıya geçirilmesi
 • C) 83
 • D) 3819.
SORU 19

I. Periyodik tabloda toplam 18 grupbulunur.II. Asal gazlar periyodik tablonun ensağındaki sütunu oluşturur.III. Periyodik tabloda bulunan elementlerin çoğu ( yaklaşık dörtteüçü) metaldir.ifadelerinden hangileri doğrudur?

 • A) Yalnız II
 • B) Yalnız III
 • C) I ve II
 • D) I, II ve III
SORU 20

X:286Y:282Yukarıda katman - elektron dizilimi verilen X ve Y elementleri ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

 • A) X ve Y aynı grupta bulunur.
 • B) X ametal, Y metaldir.
 • C) X ve Y aynı periyotta bulunur.
 • D) Atom yarıçapları X˂ Y şeklindedir.
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
BDCAABCDBDCADBBADCDA
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?