Kimya 2 Dersi 2016 - 2017 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıda bazı kimyasal türlerin formülleri verilmiştir.
Buna göre verilenlerden hangisi iyon sınıfı bir kimyasal türdür?

 • SO3
 • P2O3
 • OH-
 • NO2
Soru 2

Aşağıdakilerin hangisi kimyasal türler arası zayıf etkileşimlerden biridir?

 • Hidrojen bağları
 • Metalik bağlar
 • İyonik bağlar
 • Kovalent bağlar
Soru 3

16S atomunun Lewis sembolü aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 4

Ametal atomları arasında elektronların ortaklaşa kullanılması sonucu oluşan güçlü etkileşim türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • İyonik bağ
 • Kovalent bağ
 • Dipol-dipol bağları
 • İyon-dipol bağları
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi iyonik bağlı bir bileşiktir?
( 18O,9F, 12Mg)

 • MgO
 • H2O
 • HF
 • O2
REKLAM
Soru 6

Aşağıda verilen elementlerin hangisinin metalik bağ oluşturması beklenir?

 • 15P
 • 16S
 • 17Cl
 • 20Ca
Soru 7

Aşağıda verilen olaylardan hangisi kimyasal değişimdir?

 • Camın kırılması
 • Demirin paslanması
 • Ekmeğin dilimlenmesi
 • Buzun erimesi
Soru 8

Yukarıdaki şekilde periyodik tablodan halojenlere ait bir kesit verilmiştir.
Buna göre aynı şartlar altında bulunan;
I. F2
II. Cl2
III. Br2
molekülleri arasındaki London kuvvetlerinin doğru karşılaştırılması aşağıdakilerden hangisidir?

 • I ˃ II ˃ III
 • I ˃ III ˃ II
 • III ˃ II ˃ I
 • II ˃ I ˃ III
Soru 9

C3 + O2 → CO2 + H2O Tepkimesi en küçük tamsayılarla denkleştirildiğinde oksijen molekülünün katsayısı aşağıdakilerden hangisi olur?

 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi yanma tepkimesidir?

 • HCl(suda) + NaOH(suda) → NaCl(suda) + H2O(s)
 • Ag+(suda) + Cl- → AgCl(k)
 • 2Mg(k) + O2(g) → 2MgO(k)
 • H+(suda) + OH-(suda) → H2O(s)
Soru 11

Endüstride petrolün damıtılması ile elde edilen propan ve bütandan oluşan bir gaz karışımı olan LPG nin açılımı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Sıvılaştırılmış petrol gazı
 • Deodorantlardaki itici gaz
 • Soğutucularda kullanılan gaz
 • Sıvılaştırılmış doğal gaz
Soru 12

Aşağıda verilenlerden hangisi basınç birimi değildir?

 • mmHg
 • atm
 • mol
 • bar
Soru 13

235 K = _________ °C
Yukarıda verilen sıcaklık dönüşümünde boş bırakılan (___________) yere hangisi yazılmalıdır?

 • -508
 • -38
 • 38
 • 508 32
REKLAM
Soru 14

Belirli sıcaklık ve basınç koşullarında 6,02.1022 tane H2 gazı kaç mol olur?

 • 10
 • 5
 • 1
 • 0,1
Soru 15

Sabit hacimli bir kapta bulunan bir miktar helyum gazının 327°C’taki basıncı 27°C’taki basıncının kaç katıdır?

 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Soru 16

“Atmosfer (hava) bir gaz karışımı olup dünyamızı çevreleyerek bir katman oluşturur. Bileşiminde en fazla _________ gazı vardır.”
Verilen ifadede boş bırakılan (___________) yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

 • Oksijen (O)
 • Argon (Ar)
 • Azot (N)
 • Karbon dioksit (CO2)
Soru 17

Sıvılarla ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Sıvıların yüzey gerilimi vardır.
 • Bir sıvının viskozitesi büyüdükçe akıcılığı artar.
 • Sıvı moleküllerinin kendi arasında kohezyon kuvvetleri vardır.
 • Kaynama ve buharlaşma olayları birbirinden farklıdır.
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi kristal katı değildir?

 • Yemek tuzu
 • Elmas
 • İyot
 • Cam
Soru 19

Saf bir maddenin katı halden doğrudan gaz hale geçmesi olayına ne ad verilir?

 • Kırağılaşma
 • Süblimleşme
 • Yoğuşma
 • Donma
Soru 20

Kaynama olayı ile ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi doğrudur?

 • Sıvının buhar basıncının atmosfer basıncına eşit olduğu anda başlar.
 • Deniz seviyesinden yükseklere çıkıldıkça kaynama sıcaklığı artar.
 • Sıvı miktarı arttıkça kaynama sıcaklığı artar.
 • Sıvının yüzeyinde gerçekleşir.
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CADBADBCDCACBDACBDBA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?