Seçmeli Biyoloji 3 Dersi 2016 - 2017 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıda verilenlerden hangisi çiçekli bitkilerin sürgün sistemi içerisinde değerlendirilmez?

 • Çiçek
 • Kök
 • Yaprak
 • Meyve
Soru 2

I. Su iletiminden sorumlu olan trake ve trakeitlere sahiptir.
II. İnce deliklere sahip kalburlu borular madde iletiminde görev alır.
III. Hücreleri çekirdek ve sitoplazmalarını kaybetmiştir.Yukarıda verilenlerden hangileri iletim doku elemanlarından olan ksileme aittir?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • I ve III
 • II ve III
Soru 3

• Bitkilerdeki fazla suyun yapraklardan sıvı halde atılmasını sağlar.
• Ksilemle bağlantılıdır.
• Nemli havalarda terlemeyle atılamayan suyun damlama ile dışarı atılmasını sağlar.
Bazı özellikleri verildiği gibi olan örtü doku elemanı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Stoma
 • Emergens
 • Tüy
 • Hidatod
Soru 4

Meristem doku hücrelerinin özellikleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 • Çekirdekleri normal hücrelere göre küçüktür.
 • Hücreler arası boşluk bulundurmazlar.
 • Kofulları yoktur ya da çok küçüktür.
 • Hücre çeperleri incedir.
Soru 5

• Akşam sefası bitkisinin çiçeklerinin aydınlıkta kapanıp karanlıkta açılması durumudur.
• Bitki köklerinin aşırı tuz olan toprak bölümlerinden uzaklaşmasıdır.
• Bitki gövdesinin yer çekiminin tersi yönde büyümesidir.
Verilen bitkisel hareket çeşitleri değerlendirildiğinde aşağıdakilerden hangisinin karşılığı yoktur?

 • Geotropizma
 • Sismonasti
 • Kemotropizma
 • Fotonasti
REKLAM
Soru 6

Aşağıda verilen bitkilerden hangisi uzun gün bitkilerine örnek olarak gösterilir?

 • Kasımpatı
 • Sütleğen
 • Patates
 • Turp
Soru 7

Topraktan alınan suyun üst organlara iletilmesi için gerekli olan,
I. Terleme-çekim
II. Kök basıncı
III. Kılcallı
kolayları etkinlik derecelerine göre sıralandığında aşağıdakilerden hangisi doğru olur?

 • I < II < III
 • I < III < II
 • III < I < II
 • III < II < I
Soru 8

Aşağıda verilen olaylardan hangisi stomaların kapanmasına neden olur?

 • Komşu hücrelerden bekçi hücrelere su geçmesi
 • Bekçi hücrelerin fotosentez yapması
 • Mezofil dokusundaki CO2 artışı
 • Bekçi hücrelerdeki turgor basıncının artması
Soru 9

Çiçeğe ait aşağıda verilen yapılardan hangisi dişi organa ait değildir?

 • Ovaryum
 • Tepecik
 • Borucuk
 • Flament
Soru 10

Çiçekli bir bitkide,
• Tohum taslağının gelişmesi ile X,
• Zigotun gelişmesi ile Y,
• Embriyoyu saran besi dokunun gelişmesi ile Z yapıları oluşur.
Buna göre X, Y ve Z için aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur?

Embriyo --> Tohum --> Endosperm

 • X -- > Y -- > Z
 • Y -- > X -- > Z
 • Y -- > Z -- > X
 • X -- > Z -- > Y
Soru 11

Belirli bir zamanda ve belirli bir yerde bulunan tüm proteinlerin yapılarını, yerleşimlerini, miktarlarını, doku ve hücrelerdeki işlevlerini, diğer proteinlerle olan etkileşimini aydınlatan biyoloji çalışma alanı aşağıdakilerden hangisi ile tanımlanır?

 • Biyoinformatik
 • Transgenik
 • Genomik
 • Proteomik
Soru 12

I. Glikojen
II. Enzim
III. Hormon
Yukarıda verilenlerden hangileri DNA’da bulunan genetik bilgiye göre sentezlenir?

 • Yalnız II
 • I ve II
 • II ve III
 • I, II ve III
Soru 13

Ağır azot atomu (15N) ile işaretlenmiş bir DNA molekülü önce hafif azot atomu (14N) içeren deney ortamında bir kez daha sonrada ağır azot atomu içeren deney ortamında bir kezeşleniyor.
Buna göre sonuçta oluşacak hafif azotlu DNA ipliklerinin ağır azotlu DNA ipliklerine oranı aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?

 • 1 / 2
 • 2 / 6
 • 2 / 3
 • 3 / 4
REKLAM
Soru 14

Timin nükleotidinin yapısında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

 • Azotlu baz
 • Fosforik asit
 • Riboz şekeri
 • Deoksiriboz şekeri
Soru 15

Aşağıda verilen oranlardan hangisi tüm canlılar için aynı değere sahip değildir?

 • Adenin / Timin
 • Adenin + Timin / Guanin + Sitozin
 • Guanin / Sitozin
 • Adenin + Guanin / Timin + Sitozin
Soru 16

DNA molekülü ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlış bir açıklamadır?

 • Prokaryot hücrelerin sitoplazmasında bulunur.
 • İki zincirli sarmal bir yapıya sahiptir.
 • Yapı birimlerine deoksiribo nükleotit denir.
 • İki zinciri birbirine fosfodiester bağlarıyla tutunur.
Soru 17

Yukarıda verilen santral dogma olayının hangi evresi ribozomda gerçekleşir?

 • 2
 • 3
 • 1 ve 2
 • 2 ve 3
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi RNA’nın yapısı ve işlevleri ile ilgili yanlış verilmiştir?

 • Kendini eşleyebilir.
 • Riboz şekeri bulundurur.
 • Protein sentezini yönetir.
 • Tüm hücrelerde bulunur.
Soru 19

Şeklinde verilen mRNA molekülüne aminoasit getiren tRNA’lar hangi anti kodon sırasına göre gelmelidir?

 • UAC – GGC – AAA – AUG
 • AUG – CCG – TTT – UAC
 • UAC – GGC – UUU - AUC
 • TAC – GGC – AAA – ATC
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi santral dogma sırasında meydana gelen olaylardan biri değildir?

 • Replikasyon
 • Transkripsiyon
 • Translasyon
 • Transfüzyon
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BCDABDDCDBDCBCBDBAAD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?