Seçmeli Coğrafya 2 Dersi 2016 - 2017 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi kültürel coğrafyanın inceleme alanına girer?

 • İsviçre Alplerindeki aşınma şekilleri
 • Alman şehirlerinin mimari özellikleri
 • İngiltere’nin bitki örtüsü ve dağılışı
 • Rusya’da görülen iklimler ve özellikleri
Soru 2

Türk kültürünün hem göçebe hem de yerleşik hayat düzenine ait izler taşımasının en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Dünya görüşleri
 • Din ve inanışlar
 • Coğrafi özellikler
 • Ekonomik faaliyetler
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisinin yaşanması durumunda uluslararası ticaret olumsuz etkilenir?

 • Petrol üretiminin durması
 • Ham madde fiyatlarının ucuzlaması
 • Taşımacılıkta maliyetlerin düşmesi
 • Ülkelerin ekonomilerinin büyümesi
Soru 4

I. Sağlık sorunlarını giderme
II. Dinlenme ve eğlenme
III. Doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleri görme
IV. Eğitim öğretim yapma
Muğla ve Antalya’ya gelen Avrupalı bir turistin öncelikle verilenlerden hangilerini amaçladığı söylenebilir?

 • I ve II
 • II ve III
 • III ve IV
 • II ve IV
Soru 5

Serengeti Ulusal Parkı hangi kıtada yer almaktadır?

 • Güney Amerika
 • Asya
 • Avrupa
 • Afrika
REKLAM
Soru 6

Japonya’yla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Nüfus yoğunluğu Türkiye’den fazladır.
 • Tarımsal üretimi kendisine yetmemektedir.
 • Bütçe açığını turizm gelirleriyle kapatır.
 • Enerji ve ham madde kaynaklarınca fakirdir.
Soru 7

Avrupa ülkeleri mezhep çatışmaları,dere beylik mücadeleleri ve savaşlarla uğraşırken İngiltere bunlardan etkilenmemiş; aksine bu siyasi ortamın Sanayi Devrimi’nin ilk önce bu ülkede başlamasına katkısı bile olmuştur.
Avrupa’nın yaşadığı bu olumsuz şartları İngiltere’nin yaşamamasında hangi özelliği daha etkili olmuştur?

 • Bir ada ülkesi olması
 • Başka ülkeleri sömürmesi
 • Bilim adamlarını desteklemesi
 • Gelişmiş deniz gücünün olması
Soru 8

Yüz ölçüm olarak dünyanın yedinci, nüfus miktarı bakımından ikinci büyük ülkesi olan Hindistan bu veriler ışığında aşağıdaki ekonomik faaliyetlerden hangisine daha fazla önem vermelidir?

 • Tarım
 • Turizm
 • İnşaat
 • Hizmet
Soru 9

Türkiye hangi uluslararası örgüte üye olmasının sonucunda yaptığı anlaşma gereği Kore’ye asker göndermiştir?

 • OPEC
 • IMF
 • OECD
 • NATO
Soru 10

İlk dönemlerde sadece içme, sulama ve temizlik amaçlı yararlanılan su,günümüzde turizm, sanayi, enerji üretimi alanlarının da vazgeçilemez kaynağı olmuştur.
Bu bilgiye bakarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

 • Su hızla tükenen ve yok olan bir kaynaktır.
 • Su kendi kendini yenileyebilen kaynaktır.
 • Doğal kaynakların önemi zamana göre değişir.
 • Bazı doğal kaynaklar önemini zamanla kaybeder.
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi insanların yenilenebilir kaynaklara daha fazla önem verip yatırım yapmalarını zorunlu kılan temel sorundur?

 • Yenilenebilir enerjinin ucuz olması
 • Fosil yakıtların tükenecek olması
 • Fosil yakıtların çevreyi kirletmesi
 • Fosil yakıtların yeryüzüne düzensiz dağılması
Soru 12

Haritada numaralandırılarak verilen alanların hangisinde nükleer enerji santralleri daha yoğundur?

 • I
 • II
 • III
 • IV
Soru 13

Aşağıdaki kaynaklardan hangisinin potansiyeli ülkeleri diğer enerji kaynaklarına olan bağımlılıktan kurtarabilecek kadar büyüktür?

 • Kömür
 • Dalga
 • Güneş
 • Jeotermal
REKLAM
Soru 14

Aşağıdaki ülkelerden hangileri arasında doğal kaynaklardan yararlanırken doğal dengeye ve çevrenin korunmasına yönelik bakış açısı ve uygulamalar arasında ki fark daha fazladır?

 • İtalya- İsviçre
 • ABD- Kanada
 • Almanya- Fransa
 • Japonya- Nijerya
Soru 15

Termik santraller enerji üretimi yaparken aşağıdaki çevre sorunlarından hangisine neden olmaz?

 • Su kaynaklarını ağır metallerle kirletir.
 • Atmosfere kül ve zehirli gaz salar.
 • Çevresine radyasyon yayar.
 • Asit yağmurlarına neden olur.
Soru 16

Japonya, Hollanda gibi tarım toprakları sınırlı olan ülkelerin buna rağmen tarımda yüksek verim elde etmesinin temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Nüfus yoğunluklarının fazla olması
 • Tarımda ileri teknoloji kullanmaları
 • Tarımda çalışan sayısının az olması
 • Tarım ürünleri ihracatının yüksek olması
Soru 17

Aşağıdaki madenlerden hangisinin kullanımı günümüze daha yakın zamanda başlamıştır?

 • Bakır
 • Petrol
 • Gümüş
 • Uranyum
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi çevre sorunu değildir?

 • Biyo çeşitliliğin artması
 • Kentleşme hızının artması
 • Su kaynaklarının azalması
 • Doğal bitki örtüsünün tahribi
Soru 19

Dünyada sera etkisinin ortaya çıkmasında en büyük pay aşağıdakilerden hangisine aiittir?

 • Tarım
 • Enerji üretimi
 • Ormansızlaşma
 • Sanayi faaliyetleri
Soru 20

Aşağıdaki atıklardan hangisi doğa tarafından daha kolay yok edilir?

 • Atık piller
 • Karton kutular
 • Cam şişeler
 • Plastik ambalajlar
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BCABDCAADCBACDCBDADB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?