Seçmeli Coğrafya 3 Dersi 2016 - 2017 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Bir bölgede uzun süreli yaşanan ekstrem sıcaklık veya soğukların ortaya çıkaracağı en olumsuz sonuç aşağıdakilerden hangisidir?

 • Tarımsal verimliliği düşürmesi
 • Ulaşım faaliyetlerini aksatması
 • Ekonomik faaliyetleri aksatması
 • Toplu canlı ölümlerine sebep olması
Soru 2

Büyük (Pasfik) Okyanus’ta gerçekleşen tsunami aşağıdaki ülkelerden hangisinde tahribata neden olur?

 • Japonya
 • Fransa
 • Mısır
 • Yunanistan
Soru 3

Heyelanlar için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Kütle hareketidir.
 • Yaygın görülen afetlerdir.
 • Göl oluşumuna sebep olabilirler.
 • Yağışın olmadığı arazilerde yaşanırlar.
Soru 4

Büyük sulama projelerinin yüksek maliyetli yatırımlar olduğu göz önüne alınırsa sulama yapılan bu tarım alanlarında hangi özelliğe sahip ürünlerin yetiştirilmesine daha çok önem verilmesi gerekir?

 • Az suya ihtiyaç duyan
 • Yüksek sıcaklığa dayanan
 • Verimi ve değeri yüksek olan
 • Devlet tarafından desteklenen
Soru 5

Yazıyı ilk kullanan medeniyet aşağıdakilerden hangisidir?

 • Hint
 • Sümer
 • Asur
 • Hitit
REKLAM
Soru 6

Çin Medeniyeti haritada numaralandırılarak verilen yerlerin hangisinde yer almaktadır?

 • I
 • II
 • III
 • IV
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi Sanayi devrimiyle Avrupa’da gerçekleşen yeni durumlardan biri değildir?

 • Yeni iş sahaları oluşmuştur.
 • Sömürge edinme yarışı durmuştur.
 • Kırlardan kentlere göç başlamıştır.
 • İnsanların refah seviyesi artmıştır.
Soru 8

Gelecekte Dünya nüfusunda aşağıdakilerin hangisinde artma beklenmektedir?

 • Yaşlı nüfus oranında
 • Nüfus artış hızında
 • Kırsal nüfus miktarında
 • Tarımda çalışan oranında
Soru 9

Yukarıdaki tabloda yıllara göre bazı kıtalar da kişi başına düşen yıllık gelir miktarı dolar ($) olarak gösterilmiştir.
Tablodaki verilere bakarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 • En yoksul ülkeler Avrupa’dadır.
 • Oransal artışın en küçüğü Asya’da olmuştur.
 • Kuzey Amerika kıtasın da gelirler yaklaşık dört kat artmıştır.
 • Afrika ülkelerinde gelir bin doların üzerindedir.
Soru 10

Fiziki coğrafya özelliklerine göre yapılan sınıflandırmada Rize, Trabzon ve Artvin illeri hangi bölge içinde değerlendirilemez?

 • Az yağış alan bölge
 • Karadeniz iklim bölgesi
 • Orman bölgesi
 • Dağlık Bölge
Soru 11

Haritada numaralandırılarak verilen yerlerin hangisi az nüfuslu bölge olarak nitelendirilebilir?

 • IV
 • III
 • II
 • I
Soru 12

Türkiye’nin aşağıda verilen özelliklerinden hangisi ulaşım sektörünün gelişmesi için elverişli imkânlar sunar?

 • Yer şekillerinin dağlık olması
 • Üç kıtanın birleştiği yerde olması
 • Büyük kısmında karasal iklim yaşanması
 • Ortalama yükseltisinin bin metreyi aşması
Soru 13

Türkiye sınırları içindeki ilk demir yolu hattı hangi şehirlerimiz arasında inşa edilmiştir?

 • Ankara – İstanbul
 • İzmir – Manisa
 • İzmir – Aydın
 • Edirne – İstanbul
REKLAM
Soru 14

Petrol ve doğal gaz aşağıda sistemlerden hangisiyle daha kolay ve ucuz taşınır?

 • Kara yolu
 • Demir yolu
 • Deniz yolu
 • Boru hatları
Soru 15

I. Teknolojik düzey
II. Doğal afetler
III. Göç hareketleri
IV. Sanayileşme
Yukarıda verilenlerden hangileri ulaşım araç ve sistemlerinin gelişmesini daha fazla etkilemiştir?

 • I ve II
 • I ve IV
 • II ve III
 • III ve IV
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi bir bölgede veya ülkede ticaretin gelişmesine katkı sağlamaz?

 • Üretimin artması
 • Gelirlerin artması
 • Ulaşımın gelişmesi
 • Enerjinin pahalanması
Soru 17

Türkiye’de 1980’den sonra hangi ekonomi politikası benimsenmiştir?

 • Tarıma dayalı ekonomi
 • İthalata dayalı ekonomi
 • Serbest piyasa ekonomisi
 • Madenciliğe dayalı ekonomi
Soru 18

Aşağıdaki illerimizin hangisinde deniz turizmi diğerleri kadar gelişmemiştir?

 • Muğla
 • Ordu
 • Aydın
 • İzmir
Soru 19

Rafting sporu hangi doğal unsurda yapılan bir turizm etkinliğidir?

 • Göl
 • Mağara
 • Akarsu
 • Deniz
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi Şanlı Urfa’nın turistik zenginliğidir?

 • Harran Evleri
 • Ani Harabeleri
 • Nemrut Heykelleri
 • İshak Paşa Sarayı
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DADCBDBACAABCDBDCBCA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?