Seçmeli Demokrasi ve insan Hakları 2 Dersi 2016 - 2017 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdaki kavramlardan hangisi “belli bir hukuk düzeni içerisinde,hukuk kurallarının kişilere belli yönde davranmaya izin vermesi, belli şeyleri istemeye yetkili kılması”şeklinde tanımlanır?

 • Hak
 • Ödev
 • Eşitlik
 • Sorumluluk
Soru 2

Aşağıdaki haklardan hangisi diğerlerinden daha önce ortaya çıkmıştır?

 • Çevre hakkı
 • Barış hakkı
 • Gelişme hakkı
 • Mülkiyet hakkı
Soru 3

Mahkeme kararı olmadıkça kimsenin konutu aranamaz, telefonu dinlenemez. Güvenlik görevlilerinin konutları arayabilmek için, yetkili makamlardan izin almaları gerekir.
Bu hükümler aşağıdakilerden hangisini koruma amacı taşır?

 • Kuvvetler birliğini
 • Toplumsal dayanışmayı
 • Özel yaşamın gizliliğini
 • Mahkemelerin bağımsızlığını
Soru 4

T.C. 1982 Anayasası’nın 24.maddesinde; “Herkes, vicdan, dinî inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir.” ifadesi yer almaktadır.
Bu madde Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin sahip olduğu niteliklerden öncelikle hangisi ile ilgilidir?

 • Laik devlet
 • Sosyal devlet
 • Hukuk devleti
 • Teokratik devlet
Soru 5

Hukuk devletinde, devlet erkinin tekbir merkezde toplanmaması için, birtakım mekanizmalar geliştirilmiştir. Devletin erkleri olan yasama, yürütme ve yargı erkleri birbirlerinin alanına girmezler. Biri diğerinden daha üstün değildir.
Yukarıda hukuk devletinin gereklerinden hangisi açıklanmıştır?

 • Kuvvetler ayrımı
 • Kanun önünde eşitlik
 • Devlet faaliyetlerinin belirliliği
 • Kanunların Anayasaya uygunluğunun denetimi
REKLAM
Soru 6

Devlet Denetleme Kurulu aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?

 • TBMM’ye
 • Başbakanlığa
 • Cumhurbaşkanlığına
 • Anayasa Mahkemesi’ne
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi demokrasinin ilkelerinden değildir?

 • İnsan haklarının korunması
 • Halk egemenliğinin benimsenmesi
 • İnsanların yasalar önünde eşit olması
 • Bireysel özgürlüklerin göz ardı edilmesi
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde yapılan seçimlerin dayandığı esaslardan değildir?

 • Eşit oy ilkesi
 • Gizli oy ilkesi
 • Kapalı sayım döküm
 • Tek dereceli seçim
Soru 9

Son Osmanlı Meclisi aşağıdaki hangi olay sonucunda kapatılmıştır?

 • İstanbul’un işgali
 • İkinci Meşrutiyet’in ilanı
 • Meşveret Meclisi’nin kurulması
 • 1924 Anayasasının yürürlüğe girmesi
Soru 10

Aşağıda 1921 Anayasası ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

 • Güçler ayrılığı ilkesi benimsenmiştir.
 • Milli egemenlik ilkesi benimsenmiştir.
 • Temel hak ve özgürlüklere yer verilmiştir.
 • Çok partili siyasi hayata bu dönemde geçilmiştir.
Soru 11

Aşağıdaki davranışlardan hangisi demokrasiye ters düşer?

 • Başkalarının haklarına saygılı olma
 • Devlet yönetiminde söz sahibi olma
 • Farklı inançlara hoşgörüyle yaklaşma
 • Düşüncelerini söylemekten kaçınma
Soru 12

• Çalışma ücretlerinin artırılması
• Çalışma koşullarının düzenlenmesi
• Çalışanlara iş güvencesi sağlanması
Birleşmiş Milletler Örgütü’nün bu amaçlarla faaliyet gösteren uzmanlık kuruluşu aşağıdakilerden hangisidir?

 • Uluslararası PEN Kulübü
 • Uluslararası Çalışma Örgütü
 • Uluslararası Hukuk Komisyonu
 • İnsan Hakları için Uluslararası Birlik
Soru 13

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi 1948 yılında aşağıdakilerden hangisi tarafından kabul edilmiştir?

 • TBMM
 • Avrupa Birliği
 • Birleşmiş Milletler Örgütü
 • Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı
REKLAM
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi uluslararası sivil toplum örgütlerinin faaliyet alanlarından değildir?

 • Gelir adaletsizliğinin önlenmesi
 • Hızlı nüfus artışının desteklenmesi
 • Düşünce özgürlüğü ihlallerinin önlenmesi
 • Açlık, kıtlık ve salgın hastalıkların ortadan kaldırılması
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi insan hakları ihlallerine yol açmaz?

 • İç çatışmalar
 • Terör eylemleri
 • Çevre kirliliğinin önlenmesi
 • Bilim ve teknolojinin kontrolsüz kullanımı
Soru 16

Rönesans’la birlikte aşağıdakilerden hangisi önem kazanmıştır?

 • İnsan aklı
 • Dini inançlar
 • Gelenek ve görenekler
 • Toplumun ön yargıları
Soru 17

“Osmanlı Devleti’nde III. Selim’in orduyu modernleştirmek, iyileştirmek için yaptığı çalışmalar” aşağıdaki kavramlardan hangisine örnektir?

 • İnkılâba
 • Reforma
 • Gerilemeye
 • Gelenekçiliğe
Soru 18

Atatürk İnkılabının öncelikli amacı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Halifeliği kaldırmak
 • Dünya barışının kalıcılığını sağlamak
 • Halkın egemenliğine dayalı bir devlet sistemi kurmak
 • Vatanın bağımsızlığını ve milletin özgürlüğünü sağlamak
Soru 19

I. Halk iradesinin üstün tutulması
II. Halk arasında sosyal dayanışmanın olması
III. Bazı kişi ya da gruplara ayrıcalık tanınması
Yukarıdakilerden hangileri halkçılık ilkesinin anlamları arasında yer alır?

 • I ve II
 • I ve III
 • II ve III
 • I, II ve III
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün demokrasi ve insan hakları konusundaki görüşlerini yansıtmaz?

 • Egemenliğin halka ait olması
 • Özgürlüklerin sınırsız olması
 • Din ve vicdan hürriyetinin varlığı
 • Baskıcı yönetim anlayışının reddedilmesi
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ADCAACDCABDBCBCABDAB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?