Seçmeli Dil ve Anlatım 8 Dersi 2016 - 2017 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Makalede temel öge ___________.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • estetiktir
 • düşüncedir
 • sanattır
 • hayaldir
Soru 2

Münazaranın başarıya ulaşması için tartışmacının aşağıdakilerden hangisini yapması doğru olmaz?

 • Süslü söyleyişlere değil, sağlam fikirlere önem vermelidir.
 • Tartışma konusu dışına çıkmamalıdır.
 • Düşüncelerini açık ve anlaşılır bir şekilde söylemelidir.
 • Münazarayı kişisel üstünlük meselesi olarak düşünmelidir.
Soru 3

• Konu hakkında aynı oturumda çeşitli kişilerin yaptıkları konuşmalardır.
• Özel olarak belirlenen davetliler, dinleyici olarak bulunur.
• Alınan kararlar bilimsel değer taşır.
Bu özellikler aşağıdaki tartışma türlerinden hangisine aittir?

 • Sempozyuma
 • Konferansa
 • Foruma
 • Münazaraya
Soru 4

Konferans, sunuş tekniği bakımından aşağıdaki türlerin hangisiyle benzerlik gösterir?

 • Mülakat
 • Açık oturum
 • Sempozyum
 • Söylev
Soru 5

Dil ve anlatım dersinde Aysun Öğretmen, öğrencilerin iki gruba ayrılarak düşüncelerini jüri önünde savunmalarını istemiştir. Tartışmanın sonunda galip tarafın jüri tarafından ilan edileceğini belirtmiştir.
Aysun Öğretmen öğrencilerden fikirlerini hangi tartışma türüyle açıklamalarını istemiştir?

 • Forum
 • Konferans
 • Münazara
 • Sempozyum
REKLAM
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet’in ilk yıllarında yazdığı makalelerle dikkat çeken yazarlardan biridir?

 • Tevfik Fikret
 • Namık Kemal
 • Falih Rıfkı Atay
 • Recaizade Mahmut Ekrem
Soru 7

Bilimsel yazıların _________ bölümünde metnin tamamında anlatılanların küçültülerek bir paragraf hâline getirilmiş biçimi yer alır.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • özet
 • başlık
 • asıl metin
 • giriş
Soru 8

• Amaç düşüncelerin karşı tarafa zorla benimsetilmeye çalışılmasıdır.
• En çok kullanılan tekniklerden biri de demagojidir.
• Öğrencilerin konuşma yeteneklerinin gelişmesine katkıda bulunur.
“Münazara” ile ilgili verilen cümleler doğru-yanlış bakımından değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerin hangisi olur?

 • D – Y – Y
 • Y – Y – D
 • Y – D – D
 • D – Y – D
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi sempozyum başkanının görevlerinden değildir?

 • Oturumun başarı ve etkinliğinden sorumludur.
 • Konuşmacıların salonda hazır bulunmalarını sağlar.
 • Tartışmayı kazanan tarafı konuşmaların sonunda ilan eder.
 • Konuşmaların başında konuyla ilgili kısa bir giriş yapar.
Soru 10

I. Konuşmacılara sorulacak sorular
II. Açık oturumun yapılış nedeni
III. Açık oturumu sonuca bağlamak
IV. Açık oturumun konusu ile ilgili olayın ya da gelişmelerin anlatımı
V. Konuşmaları özetlemek
Numaralanmış cümlelerle açık oturum planı oluşturulursa doğru sıralama aşağıdakilerin hangisi olur?

 • II – V – III – IV – I
 • II – IV – I – V – III
 • III – V – II – IV – I
 • IV – II – I – III – V
Soru 11

Bir başkan yönetiminde, toplumu ilgilendiren bir konuda, farklı gruplardan oluşan dinleyicilerin söz sırası alarak konuşma kuralları içerisinde yaptıkları tartışmalara _________ denir.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • konferans
 • forum
 • açık oturum
 • münazara
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi münazaraların değerlendirilmesinde göz önünde bulundurulan esaslardan değildir?

 • Konuşmacıların siyasi düşüncelerinin hangi yönde olduğu
 • Tartışmacıların beden dilini doğru bir şekilde kullanıp kullanmadıkları
 • Konuşmacıların savunmalarında inandırıcı olup olmadıkları
 • Konuşmacıların konuyu açma, genişletme, örnekleme yetenekleri
Soru 13

Aşağıdakilerin hangisinde “dipnot” teriminin tanımı doğru yapılmıştır?

 • Belli bir konu, yer veya dönemle ilgili yayınları kapsayan veya en iyilerini seçen eser.
 • Bir konu hakkındaki bilgilerin toplanması, analiz edilmesi, saklanması ve duyurulması.
 • Sayfa içinde geçen herhangi bir düşünce veya bilgi ile ilgili olarak sayfa altına konan açıklama.
 • Bir kitabın veya derginin kişi, konu, yer adı vb. bakımdan içindekileri yer numarasıyla belirten alfabetik liste.
REKLAM
Soru 14

I. Tespit edilen kaynaklar önem sırasına göre dizilir ve incelenir.
II. Konu ile ilgili kaynaklar tespit edilir.
III. Kaynaklar incelenip fişlendikten sonra mantık sırasına göre sıralanır.
Numaralanmış cümlelerle bilimsel yazıların ön hazırlık çalışması oluşturulursa doğru sıralama aşağıdakilerin hangisi olur?

 • I – III – II
 • II – I – III
 • II – III – I
 • III – I – II
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi tartışmalarda dinleyicilerin uyması gereken kurallardan biri değildir?

 • Konuşmacıyı dikkat ve saygıyla dinlemek
 • Konuşma sırasında gerekli notları almak
 • Konuşmayı tarafsız olarak değerlendirebilmek
 • Konuşmaların akışının bozulmaması için soru sormaktan kaçınmak
Soru 16

I. Açık ve anlaşılır bir dil kullanılmalıdır.
II. Her bir sunumun süresi bir saatten az olmamalıdır.
III. Bildiri metni yayımlanmaya uygun şekilde hazırlanmalıdır.
IV. Hazırlanacak bildiri metni sekiz sayfadan az olmamalıdır.
Numaralanmış cümlelerin hangilerinde “sempozyum”la ilgili bilgi yanlışı vardır?

 • I ve II.
 • I ve III.
 • II ve III.
 • II ve IV.
Soru 17

Açık oturumda konuşmacı sayısının _________ geçmemesi tercih edilir.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • üçü
 • altıyı
 • sekizi
 • onu
Soru 18

Bir konferansın etkili olması için konuşmacının aşağıdakilerden hangisini yapması uygun olur?

 • Ses tonunu sık sık yükseltmelidir.
 • Konuşmasını notlarını okuyarak yapmalıdır.
 • Görsellere yer vermemeli, sadece sözlü anlatım kullanmalıdır.
 • El ve vücut hareketlerini yerinde kullanmalıdır.
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi bilimsel yazı olarak değerlendirilemez?

 • Makaleler
 • Hikâye metinleri
 • Konferans raporları
 • Tarama değerlendirme yazıları
Soru 20

Makalenin ortaya çıkışında aşağıdakilerin hangisi etkili olmuştur?

 • İnternet
 • Radyo
 • Televizyon
 • Gazete ve dergiler
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BDADCCABCBCACBDDBDBD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

8 kişi oy kullandı
Online Testler