Seçmeli Ekonomi 1 Dersi 2016 - 2017 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Devletin, bazı malların ithal ve ihracını yasaklayan önlemleri, ekonomi politikasının hangi vasıtaları olarak adlandırılır?

 • Yönlendirici
 • Nicelik Belirleyen
 • Nitelik Belirleyen
 • Emredici
Soru 2

Ekonomide fiyat artış hızının yavaşlatılması, fiyatlarda az çok uzun bir süre içinde büyük oranlı değişmelerin önlenmesi, aşağıda verilen ekonomi politikasının başlıca hede?erinden hangisiyle ilgilidir?

 • Tam istihdam
 • Ekonomik denge
 • Hakça gelir dağılımı
 • Ekonomik büyüme ve kalkınma
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi kültürel mal olarak kabul edilir?

 • Su
 • Elbise
 • Ekmek
 • Televizyon
Soru 4

Aşağıda verilen açıklamalardan hangisi tümdengelimin yetersizliklerinden biri değildir?

 • Olaylarla olan ilgimiz kesilebilir.
 • Bizi gözlemden yoksun bırakabilir.
 • Somut şartlar üzerinden olayları inceler.
 • Gerçeğe uygunluk kontrolü yapmamıza engel olabilir.
Soru 5

İnsanların siyahbeyaz televizyon yerine renkli televizyonu seçmeleri aşağıda verilen ihtiyaç yasalarından hangisine bir örnek teşkil eder?

 • İhtiyaçların miktarı sınırsızdır.
 • İhtiyaçlar birbirine rakiptir.
 • Bazı ihtiyaçların kapasiteleri sınırlıdır.
 • İhtiyaçlar değişmektedir.
REKLAM
Soru 6

Servet ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Servet görecelidir.
 • Servet bir miktardır.
 • Toplam olarak ifade edilir.
 • Servetin göstergesi sadece paradır.
Soru 7

Aşağıda verilenlerden hangisi “Üretim Değer Meydana Getirmektir” görüşüne aykırı bir açıklamadır?

 • Faaliyet süresince malın şekli değişir.
 • Madde yerine başka bir madde geçer.
 • Eski maddelerin değerleri daha büyük olur.
 • Faaliyet sonunda malın değeri artar.
Soru 8

Pamuğun yeterli ölçüde üretildiği bölge ve ülkelerde tekstil endüstrisi de gelişir.
Verilen açıklama, hangi üretim faktörünün etkisi ile ilgilidir?

 • Emek
 • Doğa
 • Sermaye
 • Girişimci
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi birinci enerji kaynakları arasında yer almaz?

 • Biogaz
 • Doğal gaz
 • Nükleer enerji
 • Rüzgar enerjisi
Soru 10

Aşağıdaki açıklamaların hangisinde bir emek vardır?

 • Dağ sporu yapmak
 • Otomobil kullanmak
 • Bir şoförün faaliyetleri
 • Zevk için kürek çekmek
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi rekabetin olumsuz yönlerinden biridir?

 • İşletmelerin gelişmesine katkı sağlaması
 • Bazen kalitenin düşmesine neden olması
 • Yeni üretim yöntemlerini geliştirmesi
 • Fiyatların düşmesine neden olması
Soru 12

I. Faiz
II. Miras
III. Rant
IV. Bağış
V. Ücret
Gelirin özelliklerine göre yukarıdakilerden hangisi/hangileri ekonomide gelir kabul edilir?

 • Yalnız V
 • II ve IV.
 • I, II ve IV
 • I, III ve V.
Soru 13

Bir madenin değişik alanlarda farklı maliyetle çıkarılıp aynı ?yatla satılması hangi rantı meydana getirmiştir?

 • Şehir rantını
 • Mevki rantını
 • Maden rantını
 • Toprak rantını
REKLAM
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi ekonomik büyümenin göstergelerinden biridir?

 • Vergi gelirlerinin artması
 • Kamu giderlerinin artması
 • Millî gelirin artması
 • İthalat giderlerinin artması
Soru 15

Üretim miktarına göre belirlenen ücrete ne denir?

 • Zamana göre ücret
 • Parça başına ücret
 • Gerçek ücret
 • Ayni ücret
Soru 16

Girişimcinin üretim faaliyetine katılmasının karşılığı olarak elde ettiği gelire ne ad verilir?

 • Kâr
 • Ücret
 • Faiz
 • Maaş
Soru 17

Çalışmak isteyen herkese iş alanı sağlanmasıyla aşağıdakilerden hangisi gerçekleştirilmiş olur?

 • Tam istihdam
 • Ekonomik denge
 • Ekonomik büyüme
 • Gelir dağılımında eşitlik
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi enflasyonun nedenlerinden biridir?

 • Faiz oranlarının düşmesi
 • Ürün maliyetlerinin azalması
 • Dolaşımdaki para miktarının artması
 • Mal ve hizmet üretiminin artması
Soru 19

Türkiye’de aşağıdaki bankalardan hangisi kâğıt para basma yetkisine sahiptir?

 • Halk Bankası
 • Ziraat Bankası
 • Vakıflar Bankası
 • Merkez Bankası
Soru 20

Aşağıdaki tanımlardan hangisi mübadeleyi ifade etmektedir?

 • Üretim faaliyeti sonucu elde edilen gelirin dağıtımıdır.
 • Malların insanlar arasında el değiştirmesidir.
 • Mal ve hizmetlerin elde edilmesi faaliyetidir.
 • İhtiyaçların karşılanması için malların tüketilmesidir.
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DBBCADCBBCBDCCBBACDB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?