Seçmeli Ekonomi 2 Dersi 2016 - 2017 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Malların doğrudan doğruya bir ihtiyacı karşılamak için kullanılmasına ne denir?

 • Üretim
 • Dağıtım
 • Dolaylı tüketim
 • Dolaysız tüketim
Soru 2

Et fiyatlarının aşırı ölçüde artmasıyla insanların tavuk ve balığa olan taleplerinin yükselmesi, hangi ekonomi yasasına örnek olur?

 • Enflasyon yasasına
 • İkame yasasına
 • Talep yasasına
 • Arz yasasına
Soru 3

Üretim faktörlerinden toprağın geliri aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kâr
 • Faiz
 • Ücret
 • Rant
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğine neden olan etkenlerdendir?

 • Çevre eğitiminin yaygınlaştırılması
 • Altyapı işlerinin yapılması
 • Yeşil alanların artması
 • Nüfusun aşırı artması
Soru 5

Üretim faaliyetine katılan aşağıdaki elemanlardan hangisi üretim sonucunda değişikliğe uğrar?

 • Ulaşım araçları
 • Ham maddeler
 • Makineler
 • Araziler
REKLAM
Soru 6

Üretim yöntemi ile millî gelirin hesaplanması için hangi değerler toplanır?

 • Devletin bir yıl içinde topladığı vergiler
 • Bir yıl içinde mal ve hizmete yapılan harcamalar
 • Üretim faktörlerinin bir yıl içinde elde ettiği gelirler
 • Tarım, sanayi ve hizmet sektörlerinin bir yıl içinde ürettiği mal ve hizmet miktarları
Soru 7

Hazırlık evresi ya da eğitim gerektiren işlerde çalışanların emeğine ne denir?

 • Vasıflı emek
 • Objektif emek
 • Vasıfsız emek
 • Subjektif emek
Soru 8

Maden rantının ortaya çıkış nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 • Maden üretiminde farklı teknolojiler kullanılması
 • Tarım yapılan toprakların verimliliğinin farklı olması
 • Bir madenin değişik alanlarda farklı maliyetlerde üretilmesi
 • Şehrin değişik yerlerindeki konut ve iş yeri kiralarının farklı olması
Soru 9

“Türkiye’nin asıl sahibi ve efendisi, gerçek üretici olan köylüdür. O hâlde herkesten daha çok refah, mutluluk ve servete hak kazanan ve layık olan da köylüdür…”
Atatürk, 1 Mart 1922’de TBMM’yi açış konuşmasında söylediği yukarıdaki sözleri ile aşağıdaki sektörlerden hangisinin önemini vurgulamıştır?

 • Hizmet
 • Tarım
 • Sanayi
 • Ulaşım
Soru 10

Aşağıdaki açıklamalardan hangisi ekonomi biliminde tümdengelim yöntemini uygulamak isteyen ekonomistlerin görüşlerine aykırı bir açıklamadır?

 • Ekonomik olaylar karmaşık olaylardır.
 • Gözlemlerle aynı sonuçlara varılamaz.
 • Ekonomik olaylar iç içe geçmiş olaylardır.
 • Ekonomik olay sürekli tekrarlanarak sonuç kontrol edilir.
Soru 11

Tasarruf aşağıdakilerden hangisinin oluşumunu sağlar?

 • Giderin
 • Üretimin
 • Gelirin
 • Sermayenin
Soru 12

Fizyokrat ekonomistlerce tarımsal faaliyetlerin üretken olarak kabul edilmesi görüşü aşağıda verilen üretim kavramlarından hangisini ifade etmektedir?

 • Üretim madde meydana getirmektir.
 • Üretim değer meydana getirmektir.
 • Üretim ekonomik malların miktarını arttırmaktır.
 • Üretim ekonomik malların faydasını arttırmaktır.
Soru 13

Üretime, bilgisi ve yaratıcı nitelikleri ile katılan bir girişimcinin, elde edilen gelirden aldığı pay aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kâr
 • Ücret
 • Faiz
 • Rant
REKLAM
Soru 14

I. Nitelik belirleyen vasıtalar → Kamulaştırma
II. Nicelik belirleyen vasıtalar → İhracat
III. Yönlendirici vasıtalar → Nüfus planlaması
IV. Emredici vasıtalar → Çalışma süreleri
Yukarıda ekonomi politikasının hedefleri ile yapılan eşleştirmelerden doğru olanları hangi seçenekte verilmiştir?

 • I ve IV
 • I ve III
 • II ve IV
 • I, II ve III
Soru 15

Gelir ile servet terimlerinin karşılaştırılmasına yönelik verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

 • Gelir statiktir.
 • Servet dinamik ve devingendir.
 • Gelir, bir kişinin aktif ve pasifi arasındaki farkı belirtir.
 • Kişinin hukuken tasarruf edebildiği değerlerin bütünüdür.
Soru 16

Aşağıda verilenlerden hangisi doğanın üretim üzerine etkilerinden biri değildir?

 • Üretim faaliyetlerinin şeklinin değişmesi
 • İklimin insanların isteğini olumlu veya olumsuz etkilemesi
 • Tarım ve sanayi üretiminin tümünün belirlenmesi
 • Üretim faaliyetlerinde müteşebbisin belirlenmesi
Soru 17

Bir bahçenin sulanması hangi emek grubu içinde yer alır?

 • Subjektif emek
 • Uygulayıcı emek
 • Yaşatıcı emek
 • Yönetici emek
Soru 18

Malın tanımına yönelik verilen özelliklerden hangisi yanlıştır?

 • Mal kavramı ihtiyaç ile birlikte ortaya çıkmıştır.
 • İhtiyacı karşılamaya uygun vasıtalar birer maldır.
 • Doğadaki birçok bitki ve hayvan birer maldır.
 • Bir vasıtanın mal olabilmesi için doğada belirli bir ölçüde olması gerekir.
Soru 19

İnsanların ihtiyaçlarını doğrudan doğruya karşılamaya uygun olan, üretilebilen ve doğada belirli miktarda bulunan vasıtalara ne ad verilir?

 • Mal
 • Servet
 • Fayda
 • Değer
Soru 20

Bir iş yerinde çalışan işçilerin ücret kesintisi korkusu yaşamaları, verimliliğe etki eden hangi etkenler arasında değerlendirilebilir?

 • Objektif etkenler
 • Subjektif etkenler
 • İşletme organizasyonu
 • İşletme tekniğinin modernleştirilmesi
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DBDDBDACBDDADBDDBCAB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?