Seçmeli Fizik 3 Dersi 2016 - 2017 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıda verilen hareketlerden;
I. Dönme hareketi yapan dönme dolap
II. Çalışan vantilatör
III. Düz bir yolda sabit hızla giden araç
Hangileri düzgün çembersel harekete örnek olarak verilebilir?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • II ve III
 • I, II ve III
Soru 2

Dakikada 1200 devir yapan çamaşır makinesi kazanının frekansı kaç s-1 ’dir?

 • 10
 • 20
 • 30
 • 40
Soru 3

2 m uzunluğunda ipin ucuna bağlanan m kütleli cisme şekildeki gibi sürtünmesiz yatay düzlemde saniyede 4 devir yaptırılarak döndürülüyor.
Buna göre cismin çizgisel hızı kaç m/s’dir? ( π = 3 alınacak)

 • 12
 • 24
 • 32
 • 48
Soru 4

Şekildeki O noktası etrafındaki r, 2r, 3r yarıçaplı yörüngelerde sabit hızla K, L ve M cisimleri hareket ediyorlar.
Buna göre K, L ve M cisimlerinin hareketi sırasında sürekli aynı hizada kalmaları için çizgisel hızlarının ( VK , VL, VM ) büyüklük ilişkisi nedir?

 • VK = VL = VM
 • VL > VK > VM
 • VM > VL > VK
 • VK > VM > VL
Soru 5

K, L ve M cisimleri şekildeki r, 2r ve 3r yarıçaplı dairesel yörüngelerde hareket edip aynı sürede aynı açıyı tarayıp başlangıç noktasına geliyorlar.
Buna göre K, L ve M cisimlerinin açısal hızlarının ( ωKLM ) büyüklük ilişkisi nedir?

 • ωK > ωL > ωM
 • ωM > ωL > ωK
 • ωL > ωK > ωM
 • ωK = ωL = ωM
REKLAM
Soru 6

Şekildeki r1,r2 yarıçaplı kasnaklar birlikte dönüyorlar.
( r2 > r1)
Buna göre kasnaklar üzerinde bulunan K, L ve M noktalarının periyotlarının ( TK, TL,TM) büyüklük ilişkisi nedir?

 • TM > TK = TL
 • TK = TL = TM
 • TM > TK > TL
 • TL > TK > TM
Soru 7

Kütlesi m olan bir cisim r yarıçaplı yörüngede v çizgisel hızı ile döndürülmektedir.
Buna göre bu cismin açısal momentumu (L) aşağıdakilerden hangisine eşittir?

 • 2.m.v.r
 • m.v.r
 • (m.v)/r
 • (m.v.r)/2
Soru 8

Sürtünmesiz yatay düzlemde yarıçapı 2 m olan çember etrafında dönen bir cisim şekildeki gibi 3 s’de 6 tur atmaktadır.
Buna göre cismin merkezcil ivmesi kaç m/s2 ’dir?
( π = 3 alınacak)

 • 144
 • 288
 • 320
 • 342
Soru 9

Düzgün çembersel hareket yapan bir cismin merkezcil kuvveti;
I. kütlesine
II. çizgisel hızına
III. rengine bağlıdır.
Niceliklerinden hangilerine bağlıdır?

 • I ve II
 • II ve III
 • I ve III
 • Yalnız III
Soru 10

2 m uzunluğundaki ipin ucuna 2 kg’lık bir cisim bağlanarak şekildeki gibi düşey düzlemde 3 rad/s açısal hızla döndürülüyor.
Buna göre cismin bağlı olduğu ip dönme sırasında en alt noktadan geçerken ipteki gerilme kuvveti kaç Newton’dur?
( g = 10 m/s2 alınacaktır.)

 • 16
 • 24
 • 42
 • 56
Soru 11

Tek renkli ışık ışınları dalga boyu mertebesinde bir yarıktan geçirilirse;
I. Girişim
II. Kırınım
III. Yansıma
Fiziksel olaylarından hangileri gerçekleşir?

 • I ve II
 • II ve III
 • I ve III
 • I, II ve III
Soru 12

Aralarında r uzaklığı bulunan şekildeki m1 ve m2 kütleleri birbirlerine kütle çekim kuvveti (F)uygulamaktadır.
Bu kuvvet aşağıdakilerden hangisi ile hesaplanır?
(G= Kütle çekim sabiti)

Soru 13

Keepler yasalarına göre;
I. Her gezegen güneşin odak noktalarından birinde olduğu elips biçiminde bir yöründe hareket eder.
II. Güneşten herhangi bir gezegene doğru çizilmiş yarıçap vektörü eşit zamanda eşit alanlar tarar.
III. Güneşin etrafında dolanan iki gezegenin yarıçapları ve periyotları arasında bir oran yoktur.
yargılarından hangileri doğrudur?

 • Yalnız I
 • II ve III
 • I ve II
 • I, II ve III
REKLAM
Soru 14

Şekildeki cisim KN arasında basit harmonik hareket yapmaktadır.
Cisim M noktasından harekete başlıyor. Cismin periyodu 12 s olduğuna göre, 8 s’de bulunduğu nokta neresidir?
(KL = LO = OM = MN)

 • MN arasında
 • LO arasında
 • KL arasında
 • OM arasında
Soru 15

Şekildeki sarkaç K noktasına kadar çekilip bırakılıyor. Sarkaç K’dan L’ye 3 s’de geldiğine göre sarkacın periyodu kaç saniyedir?
( 2α < 10° )

 • 6
 • 9
 • 18
 • 24
Soru 16

Yay sabitleri 400 N/m olan şekildeki seri bağlı yayların eş değer yay sabiti kaç N/m’dir?

 • 200
 • 400
 • 800
 • 1/400
Soru 17

Şekildeki 0, 9 m uzunluğundaki sarkaç KL arasında basit harmonik hareket yapmaktadır.
Buna göre hareketlinin periyodu kaç saniyedir?
( g = 10 m/s2, π = 3 alınacak)

 • 4, 2
 • 3, 8
 • 2, 4
 • 1, 8
Soru 18

Fizikteki kırınım olayı;
I. Işık
II. Su
III. Ses
dalgaların hangilerinde gözlenebilir?

 • I ve II
 • II ve III
 • I ve III
 • I, II ve III
Soru 19

Işık hareketi girişim ve kırınım için;
I. Havadan cama giren ışığın hızı artar.
II. Girişim ve kırınım olayları ışığın dalga özelliğinin bir sonucudur.
III. Işığın tek yarıkta kırınım deseninde merkezi saçak karanlıktır.
Yargılarından (D) doğru, (Y) yanlış sıralaması aşağıdakilerin hangiside doğru verilmiştir?
I <-----> II <-----> III

 • D <-----> D <-----> Y
 • Y <-----> Y <-----> D
 • Y <-----> D <-----> Y
 • D <-----> Y <-----> Y
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi elektromanyetik dalgalara örnek verilemez?

 • Su dalgası
 • Mikrodalga
 • X ışınları
 • Radyo dalgaları
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BBDCDABBADABCCCADDCA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?