Seçmeli Fizik 4 Dersi 2016 - 2017 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Thomson Atom modeline göre;
I. Atom artı yüklü maddeden oluşmuştur.
II. Atom küre şeklindedir.
III. Atomdaki negatif yüklü tanecikler bu artı yüklü madde içine gömülüdür.
Yargılarından hangileri doğrudur?

 • Yalnız I
 • II ve III
 • I ve II
 • I, II ve III
Soru 2

Dalton atom teorisine göre;
I. Elementler atom adı verilen küçük bölünmeyen taneciklerden oluşmuştur.
II. Bir elementin tüm atomlarının kütlesi ve diğer özellikleri aynıdır fakat diğer elementlerin atomlarından farklıdır.
III. Kimyasal bir bileşik iki ya da daha fazla elementin basit bir oranda birleşmesi ile oluşur.
Yargılarından hangileri doğrudur?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • II ve III
 • I, II ve III
Soru 3

Tek elektronlu bir atomda 1. yörüngedeki elektronun açısal momentumu aşağıdakilerden hangisidir?
(h= Planck sabiti)

 • h/2π
 • 2πh
 • π/h
 • h
Soru 4

Temel haldeki bir atomdan bir elektron koparmak için gerekli en düşük enerji nedir?

 • Elektriksel enerji
 • İyonlaşma enerjisi
 • Isı enerjisi
 • Kinetik enerji
Soru 5

Temel halde bulunan bir atomu;
I. Elektronla
II. Fotonla
III. Isıyla
Uyarma yöntemlerinden hangileri ile uyarılabilir?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • II ve III
 • I, II ve III
REKLAM
Soru 6

Bir hidrojen atomuna ait enerji seviyeleri şekildeki gibidir.
Buna göre K, L ve M ışımalarındaki dalga boylarının ( λKLM ) büyüklük ilişkisi nedir?

 • λK > λL > λM
 • λK = λL = λM
 • λM > λL > λK
 • λL > λM > λK
Soru 7

Atom altı parçacıklara;
I. Leptonlar
II. Kuarklar
III. Hadronlar
İfadelerinden hangileri örnek olabilir?

 • Yalnız I
 • II ve III
 • I ve II
 • I, II ve III
Soru 8

Füzyon yakıtları fisyona göre;
I. Bol ve ucuzdur.
II. Daha çok enerji açığa çıkar.
III. Tepkime sonrası bolca radyoaktif ürün meydana gelir.
Yargılarından hangileri doğrudur?

 • I ve II
 • II ve III
 • I ve III
 • I, II ve III
Soru 9

Temel kuvvetler büyük patlama anından itibaren başlangıçta bir arada bulunurken birkaç saniye sonra birbirinden ayrılırlar.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi temel kuvvet değildir?

 • Elektromanyetik kuvvet
 • Kütle çekim kuvveti
 • Kaldırma kuvveti
 • Güçlü kuvvet
Soru 10

Bir elektronun 1 voltluk potansiyel fark altında kazandığı enerjiye elektron volt denir.
Buna göre 1 eV kaç joule’dir?
(1 e.y = 1,6 . 10-19C)

 • 1,6 . 10-19
 • 3,2 . 10-19
 • 6,4 . 10-19
 • 8,2 . 10-19
Soru 11

Bir fotosele 12 eV’luk enerjiye sahip fotonlar gönderiliyor.
Kopan elektronların kinetik enerjisi 4 eV olduğuna göre metalin bağlanma enerjisi kaç eV’tur?

 • 6
 • 8
 • 10
 • 16
Soru 12

Dalga boyu 6200 A° olan 1020 tane fotonun enerjisi kaç eV’tur?
(hc= 12400 eV.A°)

 • 1020
 • 2 . 1020
 • 3 . 1020
 • 4 . 1020
Soru 13

Bazı düzenek örnekleri aşağıda verilmiştir.
I. Hırsız alarm sistemleri
II. Sinema filmlerinin ses kayıtlarının okunması
III. Otomatik olarak açılıp kapanan kapılar
Buna göre hangileri fotoelektrik olayın uygulama alanlarına örnek olabilir?

 • Yalnız I
 • II ve III
 • I ve II
 • I, II ve III
REKLAM
Soru 14

 • 1
 • 3
 • 6
 • 9
Soru 15

Bir fotoselden kopan elektronlar 8 eV’luk maksimum kinetik enerji ile anota çarpıyor.
Katot metalinin eşik dalga boyu 6200 A° olduğuna göre gelen fotonun enerjisi kaç eV’tur? (hc= 12400 eV.A°)

 • 6
 • 8
 • 10
 • 12
Soru 16

Şekildeki fotoselde katot metalinde bağlanma enerjisi 9 eV’tur.
Katot üzerine ışık düşürüldüğünde kopan elektron anota 20 eV’luk kinetik enerji ile çarptığına göre gelen ışığın enerjisi kaç eV’tur?

 • 15
 • 29
 • 35
 • 41
Soru 17

Sağlık alanında kullanılan bazı cihazlar aşağıda verilmiştir.
I. Manyetik Rezonans Görüntüleme
II. Tomografi
III. Ultrason
Buna göre bu cihazlardan hangileri biyomedikal cihazlara örnektir?

 • Yalnız I
 • II ve III
 • I ve II
 • I, II ve III
Soru 18

Ses dalgalarının su altındaki yayılımından yararlanarak yön bulmada, haberleşmede ve deniz araçlarının tespitinde kullanılan araç aşağıdakilerden hangisidir?

 • Termal kamera
 • Sonar
 • Plazma
 • Diyot
Soru 19

Bazı uygulama örnekleri aşağıda verilmiştir.
I. Malzeme ve imalat
II. Uzay çalışmaları ve havacılık
III. Çevre ve enerji
IV. Tıp ve sağlık
Bu uygulamalardan hangileri nanoteknolojinin uygulama alanlarına örnektir?

 • Yalnız I
 • I ve III
 • II ve IV
 • I, II, III ve IV
Soru 20

Aşağıda bilim araştırma merkezleri ve kurulum amaçları eşleştirilmiştir.
I. Tübitak - Bilim ve teknoloji alanlarında temel ve uygulamalı araştırmalar yapmak
II. Nasa - Uzay çalışmalarına öncülük etmek
III. Cern - Türkiye’deki maden yataklarını araştırmak
Bu eşleştirmelerden hangileri doğru verilmiştir?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • I ve III
 • I, II ve III
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DDABDADACABBDBCCDBDB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?