Seçmeli İşletme 1 Dersi 2016 - 2017 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

İnsanların çeşitli ihtiyaçlarını karşılayacak mal ve hizmetlerin elde edilmesi faaliyetlerine ne denir?

 • Üretim
 • Tüketim
 • İhtiyaç
 • Girişim
Soru 2

Ticari işletmelerin öncelikli amacı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Hizmet etmek
 • Mal üretmek
 • Kâr elde etmek
 • İşsizliği azaltmak
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin amaçlarına uygun değildir?

 • Kâr elde etme
 • Tekel oluşturma
 • Mal ve hizmet üretme
 • Sosyal fayda yaratma
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi kamu işletmelerinin kurulma amaçlarındandır?

 • Varolan ulusal kaynakların etkin kullanımını sağlamak
 • Rekabet yaparak her alanda tekel piyasası oluşturmak
 • Özel işletmelerin yatırım yapmalarını engellemek
 • Olabildiğince yüksek kâr elde etmek
Soru 5

Sermaye şirketlerinde ortakların borçlarından dolayı sorumlulukları ne ile sınırlandırılmıştır?

 • Şirketin toplam borcu ile
 • Şirketin toplam sermayesi ile
 • Ortakların tüm mal varlıkları ile
 • Ortakların sermaye payları ile
REKLAM
Soru 6

“Mal ve hizmetlerin insan gereksinimlerini karşılama özelliğine denir.” ifadesi, aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?

 • Hizmet
 • Mal
 • Fayda
 • İhtiyaç
Soru 7

I. Doğal kaynak
II. Sermaye
III. İhtiyaç
IV. Ticaret
V. Emek
Mal veya hizmet üretmek için yukarıdakilerden hangisi/hangileri işletmelerde bir araya getirilir?

 • Yalnız I
 • III ve IV
 • I, II ve V
 • II, III, IV ve V
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi dayanıklı mallara örnek olur?

 • Kâğıt
 • Otomobil
 • Konserve
 • Peynir
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi işletme yöneticilerinin görevlerindendir?

 • İşletmenin yapacağı yeni yatırımlarda en son kararı vermek
 • İşletme kârının ortaklara hangi oranlarda dağıtılacağına karar vermek
 • Astlarının üstlenmiş oldukları işleri yapmak
 • İşletme çalışanlarının görevlerini belirlemek
Soru 10

Otel işletmelerinin ana faaliyet konusunu oluşturan hizmet aşağıdakilerden hangisidir?

 • Konaklama
 • İletişim
 • Ulaşım
 • Finans
Soru 11

İşletmelerde amaçların belirlenmesi ve bunlara ulaşmayı sağlayacak araçların belirlenmesi hangi yönetim fonksiyonu ile sağlanır?

 • Denetim
 • Planlama
 • Koordinasyon
 • Organizasyon
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi işletmenin başlıca işlevlerindendir?

 • finansman
 • Planlama
 • Denetim
 • Organizasyon
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi personel yönetimi kapsamında değildir?

 • İşletme çalışanlarının izin işlemleri
 • İşletme çalışanları ile sendika ilişkileri
 • İşletmeye yeni personel alma
 • İşletmeye gerekli krediyi sağlama
REKLAM
Soru 14

İşletmenin amaçlarına ulaşabilmesi için, işletme çalışanlarının ortak amaçlar çerçevesinde düzenli çalışmalarının sağlanması işlevi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Muhasebe
 • Üretim
 • Pazarlama
 • Yönetim
Soru 15

İşletmeyi değişen koşullara göre yeniden düzenlemek için, aşağıdakilerden hangisi yapılır?

 • Aşırı örgütlenme
 • Eksik örgütlenme
 • Yeniden örgütlenme
 • Hiyerarşik örgütlenme
Soru 16

Aşağıdaki işletme türlerinden hangisi üretim araçlarının mülkiyetine göre işletmeler sınıflandırması içinde yer alır?

 • Özel İşletmeler
 • Hizmet işletmeleri
 • Endüstri işletmeleri
 • Tarım sektöründeki işletmeler
Soru 17

• Üretim faktörleri bir kişide toplanır.
• İşletmenin sahibi ve yöneticisi aynı kişidir.
• En basit, en eski ve çok görülen bir işletme biçimidir.
Yukarıda özellikleri verilen işletme türü hangisidir?

 • Kamu işletmesi
 • Hizmet işletmesi
 • Tek sahipli işletme
 • Dayanıksız mal üreten işletme
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi hizmet işletmelerine örnek olmaz?

 • Hastaneler
 • Fabrikalar
 • Bankalar
 • Okullar
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi, işletmelerde organizasyon aşamasında gerçekleştirilmez?

 • İşleri yapacak personelin göreve atanması
 • Yapılacak işlerin belirlenmesi ve gruplandırılması
 • Göreve atanan kişilerin yetki ve sorumluluklarının belirlenmesi
 • Planlamada belirlenen hedeflere hangi ölçüde ulaşıldığının araştırılması
Soru 20

• Müşterilerin mal ve hizmet alımını sürdürmelerini sağlamak
• İşletmenin mal veya hizmetlerinin tanıtımını yapmak
• Yeni müşteriler kazanmak
Yukarıdaki faaliyetler hangi işletme işlevi ile yerine getirilir?

 • Pazarlama
 • Üretim
 • Yönetim
 • finansman
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ACBADCCBDABADDCACBDA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?