Seçmeli İşletme 2 Dersi 2016 - 2017 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin gelirleri artırmak ve giderleri azaltmak amacıyla aldıkları tedbirlerden birisi değildir?

 • Girdileri uygun fiyattan almak
 • Üretimde kaliteyi artırmak
 • Üretim süresini artırmak
 • Seri üretim yapmak
Soru 2

Yönetici, astlarının faaliyetlerini yönlendirmesi ve onlara ne yapmaları gerektiğini bildirmesi sürecinde emir verirken aşağıda verilenlerden hangisini tercih etmemelidir?

 • Yazılı iletişim yapmalı
 • Emirleri kesin, açık vermeli
 • Emirlerinin amaçlarını açıklamalı
 • İmkansız emirler vermekten kaçınmalı
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi Klasik Yönetim Teorisinde etkinlik ve verimliliğin artırılması için hangi ilkelere uyulması gerektiğine yönelik yapılan araştırmalardan değildir?

 • Hiyerarşik yapı
 • Emir-komuta birliği
 • Yapı ve insan davranışları
 • İş bölümü ve uzmanlaşma
Soru 4

Bir yöneticinin üretim faktörlerini sistemli, uyumlu ve etkili biçimde kullanarak mal ve hizmet üretmek için çalışanların görevlerini en iyi biçimde yapmak üzere düzene koyması ve her türlü araç, gereç ve malzeme ile donatması, onun hangi yönetim fonksiyonunu yerine getirdiğini gösterir?

 • Planlama
 • Yöneltme
 • Organizasyon
 • Koordinasyon
Soru 5

İşletmenin ihtiyaç duyduğu fonların en uygun şartlarda sağlanması ve bu fonların en etkin bir şekilde kullanılmasıyla ilgili faaliyetler aşağıdakilerden hangisi ile adlandırılmaktadır?

 • Finans
 • finansman
 • Finansal yönetim
 • Finansman fonksiyonu
REKLAM
Soru 6

Belli mevsimlerde üretilen çay yaprağının depolarda saklanarak ihtiyaç duyulduğu zamanlarda üretim için fabrikalara gönderilmesinin pazarlama açısından sağladığı fayda aşağıdakilerden hangisidir?

 • Mülkiyet faydası
 • Zaman faydası
 • Şekil faydası
 • Yer faydası
Soru 7

İşletmeler tutundurma faaliyetlerinden en çok aşağıda verilenlerden hangisini tercih etmektedir?

 • Reklam
 • Satış teşvik
 • Kişisel satış
 • Halkla İlişkiler
Soru 8

Küçük imalatçılarla, küçük perakendeciler için en uygun ve en ekonomik olma niteliğine sahip dağıtım kanalı hangi seçenekte verilmiştir?

 • Üretici → Perakendeci – Tüketici
 • Üretici → Toptancı – Perakendeci – Tüketici
 • Üretici → Acenta → Perakendeci – Tüketici
 • Üretici → Acenta → Toptancı → Perakendeci – Tüketici
Soru 9

Bir işletme ürünlerini tüketicilere doğrudan dağıtım yoluyla ulaştırıyorsa aşağıdakilerden hangisi oluşmuş olan uygun şartlardan birisidir?

 • Üretim hızının tüketim hızından fazla olması
 • Tüketici ya da müşteri sayısının fazla olması
 • Üretim – tüketim noktaları arası mesafenin uzak olması
 • Birim fiyatının yüksek olması
Soru 10

Tüketiciler bir malı veya hizmeti satın aldıklarında, bu mal veya hizmet ile ilgili davranışlarını, beğenilerini ve görüşlerini üretimin hangi temel öğesini esas alarak oluştururlar?

 • Çıktı
 • İşlem
 • Çıktı
 • Geri Bildirim
Soru 11

Bir işletmenin yetersiz stok bulundurmasının ya da gereğinden fazla stok bulundurmasının işletmeye en olumsuz yansıması aşağıdakilerden hangisidir?

 • İşletmenin kârlılığı azalır.
 • Stok riskleri ortaya çıkabilir.
 • Stok bulundurma gideri artar.
 • Müşteri taleplerini karşılayamaz.
Soru 12

Bir işletme, bir yıl içinde üretimde kullanılan değerlerin toplam değer içindeki nisbi önemini stok kontrolünde bir yöntem olarak kullanıyorsa aşağıda verilen yöntemlerden hangisini kullanmış olur?

 • ABC yöntemi
 • Sabit sipariş süresi yöntemi
 • Sabit sipariş miktarı yöntemi
 • Stoksuz malzeme yönetim sistemi
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi yönetimin özellikleri ile ilgili yanlış bir ifadedir?

 • Yönetim, bir karar verme sürecidir.
 • Yönetim bir yetki faaliyetidir.
 • Yönetim tek yönlü bir faaliyettir.
 • Yönetim verimliliği temel alır.
REKLAM
Soru 14

İşletmenin niteliğine uygun personel seçimi için aşağıda verilenlerden öncelikli olarak hangisinin yapılması gerekir?

 • İşin profilinin çıkarılması
 • İş gereklerinin hazırlanması
 • İş için uygun personel kriterlerinin belirlenmesi
 • Personel ihtiyacı olan işlerin belirlenmesi
Soru 15

Türkiye İş Kurumunun, iş gücünün istihdam edilebilirliğini artırmaya yönelik yürüttüğü faaliyet hangisidir?

 • İş gücü yetiştirmek
 • İş gücü ihtiyaç analizleri yapmak
 • İş gücü arz ve talebini belirlemek
 • İş ve meslek analizleri yapmak
Soru 16

Hizmet içi eğitimi kapsamında işletme personeline yönelik düzenlenen iş başı eğitimin avantajları ile ilgili yanlış bir açıklama hangi seçenekte yapılmıştır?

 • Kısa süreli ve maliyeti azdır.
 • Öğrenilenler hemen uygulanır.
 • Yapılan hatalar zamanla düzeltilir.
 • İş gücü kaybı söz konusu değildir.
Soru 17

İşletmeler faaliyetlerini yürütürken çevrenin korunmasına yönelik alacağı tedbirlerden birisi aşağıdakilerden hangisi olamaz?

 • Tesis kurulduktan sonra çevre sorunları dikkate alınmalıdır.
 • Üretimde yenilenebilir kaynaklar kullanılmalıdır.
 • Atıkların geri dönüşümü sağlanmalıdır.
 • Üretim yapan fabrika bacalarına filtre takılmalıdır.
Soru 18

İşletmeler çalışanların ücretlerini belirlerken dikkate alacağı unsurlardan en önemlisi hangisidir?

 • Çalışana ücret konusunda bilgi verilmeli
 • Eşit işe eşit ücret verilmeli
 • Ücretlendirme konusunda objektif olunmalı
 • Yaşam düzeyini yükseltecek ölçüde olmalı
Soru 19

Çalışanın herhangi bir sebepten dolayı işletmeden ayrılması durumunda işletme tarafından ödenmesi zorunlu olan tazminatı alabilmesi için o işletmede tam olarak kaç ay süreyle çalışmış olması gerekir?

 • 3
 • 6
 • 9
 • 12
Soru 20

İşçi ile işveren arasında kurulan ilişki aşağıdakilerden hangisidir?

 • Yönetim ilişkisi
 • İşveren ilişkisi
 • İşçi ilişkisi
 • İş ilişkisi
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CACCDBABDAAACDACABDD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?