Seçmeli Kimya 1 Dersi 2016 - 2017 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Bir radyo istasyonundan 106 Hz frekansta yayılan sinyalin dalga boyu kaç metre olur?
(c 3.108 m/s)

 • 3.10-2
 • 3
 • 300
 • 3 . 1014
Soru 2

Aşağıda verilen elektromanyetik ışın türlerinden hangisinin dalga boyu en düşüktür?

 • X- ışınları
 • Mor ötesi ışınlar
 • Radyo dalgaları
 • Görünür bölge ışınları
Soru 3

3p orbitaline ait kuantum sayıları aşağıdakilerden hangisi olabilir?
n <-----> ℓ <-----> mℓ

 • 0 <-----> 1 <-----> 0
 • 1 <-----> 0 <-----> 0
 • 3 <-----> 0 <-----> -1
 • 3 <-----> 1 <-----> +1
Soru 4

11Na, 15P, 17CI elementleri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 • Elektron ilgisi en büyük olan Na elementidir.
 • Birinci iyonlaşma enerjisi en büyük olan Cl elementidir.
 • P elementinin elektronegatifliği en yüksektir.
 • Atom yarıçapı en büyük olan Cl elementidir.
Soru 5

Aşağıda verilen elementlerden hangisi alkali metaller grubunda bulunur?

 • 2He
 • 8O
 • 19K
 • 20Ca
REKLAM
Soru 6

Aşağıdakilerin hangisinde hidrojen +1 yükseltgenme basamağına sahiptir?
(1H, 6C, 8O, 11Na, 19K)

 • H2
 • H2O
 • NaH
 • CaH2
Soru 7

2 mol H3PO4 bileşiği kaç mol oksijen atomu içerir?

 • 8
 • 4
 • 2
 • 1
Soru 8

Yukarıda verilen bileşiklerden hangisinin adı yanlış yazılmıştır?

 • H2O
 • NaF
 • PCl3
 • Ca3P2
Soru 9

0,4 mol C2H5OH bileşiğinin kütlesi kaç gramdır?
(H:1 g/mol, C:12 g/mol, O:16 g/mol)

 • 9,2
 • 18,4
 • 46
 • 115
Soru 10

H3PO4 + CaO → Ca3(PO4)2 + H2O
Tepkime denklemi en küçük tamsayılarla denkleştirildiğinde suyun katsayısı kaç olur?

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Soru 11

2Fe(k) + 3CIs(g) → 2FeCI3(k) tepkimesi ile ilgili verilen;
I. Redoks tepkimesidir.
II. Cl2 yükseltgendir.
III. Fe indirgendir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?

 • I ve II.
 • I ve III.
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 12

HBr(suda) + KOH(suda) → KBr(suda) + H2O(s)
Verilen tepkime denklemi aşağıdaki tepkime türlerinden hangisine örnek gösterilebilir?

 • Yanma tepkimesi
 • Redoks tepkimesi
 • Asit-baz tepkimesi
 • Çözünme-çökelme tepkimesi
Soru 13

2NO(g) + O2(g) → 2NO2(g) tepkimesinde 30 gram NO gazının tamamı yeterince O2 gazı ile tepkimeye girdiğinde kaç gram NO2 gazı oluşur?
(N:14 g/mol, O:16 g/mol)

 • 30
 • 46
 • 60
 • 92
REKLAM
Soru 14

Karbon, hidrojen ve oksijen elementlerinden oluştuğu bilinen organik bir bileşiğin 88 gramında 48 gram karbon ve 32 gram oksijen elementi bulunmaktadır.
Bu bileşiğin basit formülü aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
(H:1 g/mol, C:12 g/mol, O:16 g/mol)

 • C2H4O
 • C3H8O3
 • C5H7O2
 • C4H8O2
Soru 15

Aşağıda verilen birim dönüşümlerinden hangisi yanlıştır?

 • 1 mL = 1 cm3
 • 1 bar = 10Pa
 • 1 atm = 76 cmHg
 • 1 dm3 = 1000mL
Soru 16

Sabit basınç altında 6 litrelik bir gazın sıcaklığı 27°C’tan 227°C’a çıkarılırsa son hacmi kaç litre olur?

 • 3,6
 • 7,5
 • 10
 • 28
Soru 17

5,6 litrelik kapalı bir kapta 0cC’ta bulunan 0,25 mol CO2 gazının yapmış olduğu basınç kaç atm ‘dir?

 • 0,001
 • 0,01
 • 0,1
 • 1
Soru 18

He ve SO2 gazlarının sabit basınç ve sıcaklıktaki difüzyon hızlarının oranı aşağıdakilerden hangisidir?
(He:4 g/mol, O:16 g/mol, S:32 g/mol)

 • 4
 • 8
 • 12
 • 16
Soru 19

Bir gazın ideallik koşulları aşağıdakilerden hangisine bağlı değildir?

 • Kabın şekli
 • Gazın cinsi
 • Basınç
 • Sıcaklık
Soru 20

Sabit hacimli kapalı bir kapta aynı sıcaklıkta 1 mol H2 , 0,5 mol He ve 0,5 mol CH4 gazları bulunmaktadır.
H2 gazının kısmi basıncı 4 atm olduğuna göre kaba yapılan toplam basınç kaç atm’ dir?

 • 2
 • 4
 • 6
 • 8
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CADBCBADBCDCBABCDAAD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?