Seçmeli Kimya 2 Dersi 2016 - 2017 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Verilen maddelerden hangileri saf suda iyi çözünür?

 • Yalnız I
 • Yalnız III
 • I ve II.
 • II ve III.
Soru 2

600 g kütlece %20 lik tuzlu su çözeltisine 200 g su ekleniyor. Oluşan çözelti kütlece yüzde kaçlıktır?

 • 60
 • 40
 • 25
 • 15
Soru 3

36 gram C6H12O6 kullanılarak 400 mL çözelti hazırlanıyor.
Hazırlanan çözeltinin mol/L cinsinden derişimi aşağıdakilerden hangisidir?
(C6H12O6 = 180g/mol)

 • 5
 • 2
 • 0,5
 • 0,2
Soru 4

Gazların çözünürlüğü ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Gazların çözünürlüğü sıcaklıkla ters orantılıdır.
 • Bütün gazların çözünürlüğü endotermiktir.
 • Gazların çözünürlüğü basınçla doğru orantılıdır.
 • Karıştırma ve temas yüzeyi gazların çözünürlüğünü değiştirmez.
Soru 5

I. Donma noktası alçalması
II. Buhar basıncı düşmesi
III. Kaynama noktası yükselmesi
Verilen özelliklerden hangileri çözeltideki tanecik derişimine bağlı olarak değişir?

 • Yalnız II
 • I ve II.
 • II ve III.
 • I, II ve III.
REKLAM
Soru 6

2 molal şekerli su çözeltisi 1 atm basınçta kaç °C’ta donmaya başlar?
(Su için Kd:1,86 °C/m)

 • -3,72
 • -2 6, 2
 • 2,62
 • 3,72
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi izokorik sisteme örnektir?

 • Termostaki çay
 • Düdüklü tencere
 • İnsan vücudu
 • Otomobil motoru
Soru 8

Termodinamiğe ait niceliklerin değişimlerini gösteren işaretleme kuralları hangisinde yanlış verilmiştir?
| <-----> Süreç <-----> İşaret

 • İş(W) <-----> Sistem çevreye iş yapıyor <-----> -
 • Isı(Q) <-----> Çevreden sisteme ısı aktarılıyor <----->+
 • İş(W) <-----> Çevre sisteme iş yapıyor <-----> +
 • Isı(Q) <-----> Sistemden çevreye ısı aktarılıyor <-----> +
Soru 9

Bir gazın sıkıştırılması sırasında sisteme 300 J’lük iş yapılmaktadır. Sistemin iç enerji artışı 225 J olduğuna göre alınan veya verilen ısı kaç J olur?

 • +85
 • +75
 • -75
 • -85
Soru 10

tepkimesinin ΔH° değeri kaç kJ/mol’dür?

 • +514
 • +283
 • -283
 • -514
Soru 11

Aşağıda verilen olayların hangisinde sistemin entropisindeki değişme doğru verilmiştir?
Olaylar <-----> Entropi değişimi

 • İyodun süblimleşmesi <-----> Artar
 • Glikozun suda çözünmesi <-----> Azalır
 • Su buharının yoğuşması <-----> Artar
 • Etanolün donması <-----> Artar
Soru 12

 • -130
 • -40
 • +40
 • +130
Soru 13

Tek basamak üzerinden yürüyen aşağıdaki tepkimelerden hangisi birinci dereceden bir tepkimedir?

 • H2(g) + CI2(g) → 2HCI(g)
 • 2NO(g) + 2H2(g) → N2(g) + 2H2(g)
 • PCI5(g) → PCI3(g) + CI2(g)
 • CaCO3(k) → CaO(k) + CO2(g)
REKLAM
Soru 14

1. Basamak:
NO2(g) + F2(g) → NO2F(g) + F(g)(Yavaş)
2. Basamak:
NO2(g) + F(g) → NO2F(g)(Hızlı)
Mekanizmalı bir tepkimenin basamakları yukarıda verilmiştir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 • Net tepkime;
  2NO2(g) + F2(g) → 2NO2F(g) şeklindedir.
 • Fsub>2 katalizördür.
 • F ara üründür.
 • Tepkime hız bağıntısı k .[NO2].[F2] şeklindedir.
Soru 15

Aşağıdaki kimyasal denge tepkimelerinden hangisi heterojen denge tepkimesidir?

 • S(k) + O2(g) ⇄ SO2(g)
 • 2NOCl(g) ⇄ 2NO(g) + Cl2(g)
 • N2(g) + 3H2(g) ⇄ 2NH3(g)
 • HCN(suda) ⇄ H+(suda) + CN-(suda)
Soru 16

X(g) + 2Y(g) ⇄ 2Z(g) tepkimesinin 0°C’ta denge sabiti (Kc) değeri 2,24 ise aynı sıcaklıkta kısmi basınçlar cinsinden denge sabiti (Kp) değeri aşağıdakilerden hangisidir?

 • 2,24
 • 1,12
 • 1
 • 0,1
Soru 17

I. SO3(g) eklenmesi
II. Sıcaklığın düşürülmesi
III. Kabın hacminin artırılması
değişimlerinden hangileri yapılırsa;
2SO3(g) + ısı ⇄ 2SO2(g) + O2(g) denge tepkimesinin ürünler yönünde ilerlemesi sağlanır?

 • I ve II.
 • I ve III.
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 18

Bir deniz suyu örneğinde 25°C’ta [OH-] = 1.10-8M olarak ölçülüyor. Bu deniz suyunun pH değeri aşağıdakilerden hangisidir?

 • 8
 • 7
 • 6
 • 5
Soru 19

HA asidinin t°C sıcaklıktaki asitlik sabiti (Ka) 2.10-5 dir. HA asidinin 0,05 M lık çözeltisindeki pOH değeri aşağıdakilerden hangisidir?

 • 3
 • 6
 • 8
 • 11
Soru 20

CaF2 bileşiğinin 25°C’ taki çözünürlüğü 2.10-4mol/L olduğuna göre aynı sıcaklıktaki çözünürlük çarpımı (Kçç) değeri aşağıdakilerden hangisidir?

 • 3,2.10-11
 • 32.10-8
 • 4.10-12
 • 4.10-8
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ADCBDABDCBACCBADBCDA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?